Paragraf na drodze 4/2014

Wykładnia prawa

Ryszard A. Stefański
Kryteria przerwania egzaminu państwowego na prawo jazdy
Criteria for stopping a state driving examination

Streszczenie
Przedmiotem artykułu są rozważania na temat rozumienia art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, który upoważnia do przerwania egzaminu na prawo jazdy w przypadku, gdy zachowanie osoby egzaminowanej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego. Autor, stosując wykładnię językową, teleologiczną i historyczną, dochodzi do wniosku, że nie jest wymagane, by zachowanie egzaminowego spowodowało konkretne zagrożenie dla życia lub zdrowia uczestników ruchu drogowego, a wystarczające jest, że wynika z niego realna możliwości jego sprowadzenia.

Słowa kluczowe
Egzamin, naruszenie, prawo jazdy, przerwanie egzaminu, zagrożenie, zdrowie, życie.

Abstract
The author reflects on the meaning of Art. 52 Section 2 of the Motor Vehicle Drivers Act of 5 January 2011, which authorizes stopping of a state driving exam for a driving licence if the behaviour of the examined person directly threatens the life and health of road users. The author, applying a linguistic, teleological and historical interpretation, comes to the conclusion that the behaviour of the examinee does not have to cause a specific threat to life or health of road users, but it is sufficient if the behaviour gives rise to a real possibility of such a threat.

Key Words
Examination, violation, driving licence, stopping the examination, threat, health, life.


Dominik Zając
Kilka uwag na temat mechanizmu naliczania punktów karnych
Some remarks on the mechanism of imposing penalty points for violating traffic regulations

Streszczenie
Wykazując, że system naliczania punktów „karnych” za naruszenia przepisów drogowych jest z punktu widzenia konstytucyjnego prawa do obrony, a także niezawisłości sędziowskiej niesprawiedliwy, autor proponuje, aby w przypadkach naruszeń rozstrzyganych przed sądem, sąd, w wyroku skazującym, oprócz rozstrzygnięcia co do winy i kary określał również liczbę należnych punktów karnych. Ze względów pragmatycznych proponuje również przyznanie sądom wyższego limitu punktów, tj. do 15, poprzez wprowadzenie do ustawy – Prawo o ruchu drogowym nowelizacji art. 130, przez dodanie paragrafu 1a w brzmieniu: „W przypadku, gdy naruszenie zostaje potwierdzone w toku postępowania przed sądem, odpowiednią liczbę punktów w skali od 0 do 15 określa się w wyroku”.

Słowa kluczowe
Wykroczenia drogowe, punkty karne, orzekanie przed sądem, podwyższenie limitu punktów na użytek sądów.

Abstract
The author shows that the system of imposing “penalty” points for violating traffic regulations is unjust from the point of view of the constitutional right to defence as well as judicial independence, and proposes that in cases of violations adjudicated before a court, the court, in a guilty verdict, besides deciding as to guilt and punishment, should also define the number of due penalty points. For pragmatic reasons, he also proposes giving courts a higher limit of points – up to 15 – by amending Art. 130 of the Road Traffic Act, by adding paragraph 1a, worded as follows: “In the event that the violation is confirmed in the course of proceedings before a court, an appropriate number of points, on a scale of 0 to 15, is determined in the ruling”.

Key Words
Traffic offences, penalty points, adjudication before a court, raising the point limit for use by courts.


Z wokandy sądowej

Lech K. Paprzycki
Szczególna ostrożność pieszego na wyznaczonym przejściu
Particular caution by a pedestrian at a designated pedestrian crossing

Streszczenie
Na kanwie wypadku potrącenia przez samochód pieszego, przekraczającego jezdnię na przejściu dla pieszych, autor, omawiając przebieg postępowania w tej sprawie, wskazuje na błędy popełnione przez obu uczestników wypadku: oskarżonego kierowcy samochodu i potrąconego pieszego.

Słowa kluczowe
Przejście przez jezdnię, widoczność, szczególna ostrożność.

Abstract
Against the background of an accident consisting in the knocking down by a car of a pedestrian who was crossing a road on a pedestrian crossing, the author, discussing the course of the event, indicates mistakes committed by both parties involved in the accident: the accused car driver and the knocked down pedestrian.

Key Words
Crossing a road, visibility, particular caution..


Z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania

Adam Reza
Odrzut wzdłużny pieszego przy potrąceniu samochodem typu minivan
Longitudinal recoil of pedestrians when knocked down by a minivan

Streszczenie
Autor przedstawia porównanie wartości wzdłużnego odrzutu manekina określonych przy użyciu samochodów typu minivan, uzyskane we współczesnych badaniach, głównie czeskich, z wartościami obliczonymi na podstawie znanych od lat zależności między prędkością kolizyjną samochodu a odrzutem wzdłużnym pieszego. Z porównania tego wynika, że dla samochodów typu minivan wartości obliczone z tych znanych formuł mogą być zawyżone. Zauważa, że ze względu na małą liczebność prób z udziałem minivanów nie ma na razie podstaw do ferowania kategorycznych wniosków ogólnych.

Słowa kluczowe
Odrzut wzdłużny, prędkość kolizyjna, rodzaj nadwozia, minivan.

Abstract
The values of the longitudinal recoil of a dummy obtained using minivans in contemporary Czech studies were compared with values calculated on the basis of the relationships between collision velocity of car and longitudinal recoil of pedestrian –relationships which have been known for years. From this comparison, it transpires that for minivans, values calculated from formulas that have been known for years may be overestimated. Due to the small number of tests using minivans, there is as yet no basis for reaching categorical general conclusions.

Key Words
Longitudinal recoil, collision velocity, type of car body, minivan.


Włodzimierz Treter
Parametry ruchu motocykla podczas przewracania się i sunięcia na boku
Motorcycle motion parameters during overturning and sliding on its side

Streszczenie
Rekonstrukcja wypadku z udziałem motocykla prawie zawsze wiąże się z koniecznością określenia ubytku prędkości przewróconego motocykla podczas jego sunięcia na boku. Autor, na podstawie danych literaturowych i opartych na nich własnych analiz, przedstawia podejście, uwzględniające parametry tak przemieszczającego się motocykla, a także kierunek działania siły uderzenia względem płaszczyzny symetrii pojazdu.

Słowa kluczowe
Motocykl, opóźnienie, sunięcie na boku, współczynnik tarcia.

Reconstruction of an accident involving a motorcycle is almost always linked with the necessity of defining the loss of speed of the motorcycle during motion on its side. The author, on the basis of literature data and his own analyses, presents an approach that takes into account parameters of a motorcycle moving in such a way, and also the direction of the force of impact relative to the vehicle’s symmetry plane.

Key Words
Deceleration, motorcycle, sliding on its side, coefficient of friction.


Materiały szkoleniowe

Jacek Dąbrowski
Zasady ruchu pieszych. Analiza normatywna
Pedestrian traffic rules. Normative analysis

Streszczenie
Autor obszernie i kompleksowo omawia zasady ruchu pieszych, wynikające z ustawy – Prawo o ruchu drogowym i opartych na niej rozporządzeniach wykonawczych, z uw-zględnieniem ustawy o drogach publicznych oraz Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., a także doktryny i orzecznictwa.

Słowa kluczowe
Pieszy, ruch drogowy, zasady ruchu, zasady bezpieczeństwa.

Abstract
The author extensively and comprehensively discusses pedestrian traffic rules, resulting from the Road Traffic Act and executive regulations based on it, taking into account the Public Roads Act and the Convention on Road Traffic, signed in Vienna on 8 November 1968, as well as legal doctrine and jurisprudence.

Key Words
Pedestrian, road traffic, traffic rules, safety principles.


Wydarzenia

Piotr Ciępka, Adam Reza
XXII międzynarodowa konferencja inżynierii sądowej, Brno 2014
XXII International conference on forensic engineering, Brno 2014


Informacje

Informacja dla autorów
Informacja dla prenumeratorów