Paragraf na Drodze 4/2016


Wykładnia prawa

Bolesław Kurzępa

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 sierpnia 2015 r., sygn. III SA/Gd 249/15, w sprawie weryfikacji przesłanek skierowania kierowcy na badania lekarskie

Commentary on the Decision of the Voivodeship Administrative Court in Gdańsk of 19 August 2015, Ref. III SA/Gd 249/15. On the verification of reasons for referring a driver for a medical examination

Streszczenie

Jest to glosa aprobująca wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, sygn. III SA/Gd 249/15, w którym sąd ten uchylił decyzję starosty i potwierdzające ją orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego, dotyczące skierowania osoby w podeszłym wieku na badanie lekarskie. Problem polegał na tym, że jedyną podstawą tej decyzji było anonimowe doniesienie osoby fizycznej, a starosta przed wydaniem decyzji nie przeprowadził żadnego postępowania wyjaśniającego.

Słowa kluczowe

Stan zdrowia kierowcy, skierowanie na badania lekarskie, przesłanki skierowania, Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Abstract

This is a commentary approving the judgment of the Voivodeship Administrative Court in Gdańsk, Ref. III SA/Gd 249/15, in which this court revoked the decision of the starosta (≈ head of a district council) and the confirmatory ruling of the Samorządowe Kolegium Odwoławcze (Local Government Appeal Board), concerning referring an elderly person for a medical examination. The problem was that the only basis for this decision was an anonymous complaint by a natural person, and the starosta did not conduct any investigation before issuing his decision.

Key Words

The health status of the driver, referral for a me

 

Damian Wąsik

Nagłe pogorszenie stanu zdrowia kierującego pojazdem jako przyczyna wypadku w komunikacji w kontekście odpowiedzialności karnej za występki z art. 177
§ 1 i 2 Kodeksu karnego

Sudden deterioration of state of health of a vehicle driver as the cause of a traffic
accident, in the context of criminal liability for misdemeanours under Art. 177
§ 1 and 2 of the Penal Code

Streszczenie

Zasłabnięcie, omdlenie i utrata przytomności przez kierującego pojazdem w ruchu drogowym coraz częściej jest przyczyną niebezpiecznych zdarzeń – wypadków i kolizji drogowych. W praktyce pojawiają się niekiedy wątpliwości co do kwalifikowania tych sytuacji, z jednej strony jako vis absoluta, z drugiej zaś jako naruszenie zasad bezpieczeństwa. Zasadniczym celem publikacji jest ocena prawnokarna okoliczności nagłego pogorszenia stanu zdrowia kierującego pojazdem w ruchu drogowym jako rzeczywistej przyczyny wypadku drogowego oraz fikcyjnego elementu taktyki obrony oskarżonego. Ponadto, wychodząc z założenia, że czynem jest zewnętrzne zachowanie się sprawcy, kontrolowane przez niego i zależne od jego woli, w publikacji podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy np. utrata przytomności z przyczyn chorobowych i w konsekwencji utrata panowania nad pojazdem, a następnie spowodowanie wypadku drogowego, może być postrzegana w kategoriach czynu. Konkluzje artykułu oparto na wynikach analizy wybranych, zanonimizowanych orzeczeń sądowych w sprawach karnych o przestępstwa z art 177 § 1 i 2 k.k., rozpatrywanych w latach 2009–2016, w których oskarżeni tłumaczyli okoliczność spowodowania wypadku w komunikacji nagłym omdleniem lub innymi nieoczekiwanymi problemami zdrowotnymi.

Słowa kluczowe

Nagłe pogorszenie stanu zdrowia kierującego pojazdem, vis absoluta, naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, spowodowanie wypadku w komunikacji

Summary

A weakened state, fainting and loss of consciousness by a driver in road traffic are increasingly frequently the cause of dangerous incidents – road accidents and collisions. In practice, there are sometimes doubts as to how to classify such situations – on the one hand as vis absoluta (physical force), on the other, as a violation of safety rules. The basic aim of the article is to assess the criminal law circumstances of a sudden deterioration of the state of health of a driver in road traffic as an actual cause of a road accident and as a fictitious element of the defence tactics of an accused person. Furthermore – starting from the assumption that an act is constituted by the external behaviour of a perpetrator, controlled by him/her and dependent on his/her will – in the publication an attempt has been made to answer the question as to whether, for example, loss of consciousness due to illness (and as a consequence loss of control over a vehicle and then causing a traffic accident) can be perceived as an act. The conclusions of the article are based on results of analyses of selected anonymised court rulings in criminal cases on crimes under Art. 177 § 1 and 2 Penal Code, heard in the years 2009–2016, in which the accused explained the circumstances of causing an accident in transport by sudden fainting or other unexpected health problems.

Keywords

A sudden deterioration in state of health of a vehicle driver, vis absoluta (physical force

 

 

Z wokandy sądowej

Lech K. Paprzycki

Trzyletni sprawca wypadku drogowego

A three-year-old perpetrator of a road accident

Streszczenie

Sprawa dotyczy wypadku potrącenia, na obszarze zabudowanym, 3-letniego dziecka przez motocyklistę, znajdującego się w stanie nietrzeźwości, nieposiadającego prawa jazdy i jadącego sportowym motocyklem niedopuszczonym do ruchu drogowego, Relacjonując przebieg postępowania karnego prowadzonego przeciwko motocykliście, szczególną uwagę zwraca na problem opinii biegłych powołanych w tej sprawie i na problem nienależytego wykorzystywania opinii biegłych przez organy procesowe.

Słowa kluczowe

Dziecko na drodze, wtargnięcie, wypadek, opinie biegłych

Abstract

The case concerns the knocking down of a three-year-old child in a built-up area by a motorcyclist in a state of intoxication, who did not hold a driving licence and was riding a sports motorbike that was not authorised for use on the road. Relating the course of the criminal proceedings against the motorcyclist, the author draws particular attention to the issue of the opinion of experts summoned in this case, and the issue of improper use of expert opinions by proceedings bodies.

Key Words

Child on the road, incursion, accident, expert opinions

Z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania

Colin Glyn, Denis P. Wood

Metody rekonstrukcji wypadków z udziałem motocykli. Ocena prędkości
motocykla na podstawie długości jego powypadkowego przemieszczenia się

Streszczenie

Artykuł jest poświęcony metodzie szacowania prędkości motocykla w wypadkach, w których pojazd ten przewraca się, po czym sunie na boku, ślizgając się i podskakując. Przedstawiona metoda umożliwia szacunkową ocenę prędkości przewróconego motocykla w chwili rozpoczęcia przewracania się.

Słowa kluczowe

Motocykl, sunięcie, szacowanie prędkości, rekonstrukcja wypadków

 

Colin Glyn, Denis P. Wood

Motorcycle reconstruction methods. Motorcycle speed evaluation from its post-crash
slide distance

Abstract

The paper presents a method for motorcycle speed prediction when a motorcycle capsizes and slides/bounces along the road. The method makes it possible to estimate the initial speed of the motorcycle at the start of the slide/bounce.

Keywords

Motorcycle, deformation, speed estimation, accident reconstruction

 

Materiały szkoleniowe

Piotr Ciępka, Stanisław Wolak

Opóźnienia hamowania motocykla z zaawansowanym układem hamulcowym
na mokrej nawierzchni. Wyniki prób hamowania .

Deceleration of a motorcycle with an advanced braking system on a wet surface.
Results of braking tests

Streszczenie

W artykule przedstawione zostały wyniki prób hamowania skutera Honda S-Wing FES 125A, hamowanego intensywnie na mokrej nawierzchni jezdni, przy wykorzystaniu prawej, lewej i obu dźwigni hamulcowych. Poprzez porównanie opóźnień hamowania osiąganych na mokrej nawierzchni przez motocykl wyposażony w układy ABS i CBS, z opóźnieniami osiąganymi przez motocykle niewyposażone w takie układy, autorzy zwracają uwagę na różnice, jakie mogą występować między poszczególnymi motocyklami. Najistotniejsze różnice to nieblokowanie kół w czasie hamowania (ABS) i znacznie większe wartości opóźnień osiąganych przez motocykl przy uruchomieniu dźwigni sterującej hamulcem tylnego koła (CBS).

Słowa kluczowe

Motocykl, skuter, opóźnienie hamowania, MFDD, ABS, CBS

Abstract

The article presents the results of braking tests for a Honda S-Wing FES 125A motorbike, braking hard on a wet road surface, using the right brake lever, the left brake lever and both at once. By comparing the decelerations achieved on a wet surface by a motorcycle equipped with ABS and CBS with the decelerations achieved by a motorcycle that was not equipped with such systems, the authors draw attention to the differences that can occur between particular motorcycles. The most significant differences are not blocking wheels during braking (ABS) and significantly greater values of deceleration achieved by a motorbike when applying a lever controlling the brake on the rear wheel (CBS).

Keywords

Motorcycle, scooter, deceleration, MFDD, ABS, CBS

 

Włodzimierz Treter

Uderzenie kołem samochodu w krawędź przeszkody. Skutki w świetle danych literaturowych

Hitting the edge of an obstacle with a car wheel. Results in the light of literature
data

Streszczenie

Uszkodzenia opon i obręczy kół pojazdów powstają nie tylko wskutek najeżdżania na krawężniki, ale także wskutek otarcia się o wystające krawędzie przeszkód lub wjechania w wyrwę na drodze. W oparciu o dane literaturowe i własne spostrzeżenia autor przedstawia informacje dotyczące tego typu uszkodzeń. Informacje te mogą być pomocne biegłym i rzeczoznawcom, np. w toku analiz zasadności zgłaszanych roszczeń.

Słowa kluczowe

Koło, opona, najechanie na krawędzistą przeszkodę, uszkodzenia.

Abstract

Damage to tyres and wheel rims of vehicles arise not only as a result of driving onto curbs, but also as a result of brushing against protruding edges of obstacles or driving into holes in the road. Based on literature data and his own observations, the author presents information concerning this type of damage, which may be helpful to experts and appraisers, e.g., in the course of analyses of the validity of submitted claims.

Key Words

Wheel, tyre, driving into an obstacle with protruding edges, damage

 

 

Informacje

Informacja dla prenumeratorów

Informacja dla autorów