Paragraf na Drodze 4/2019

Wykładnia prawa

Łukasz Duśko, Mateusz Szurman

Sformułowanie „podczas jazdy” jako okoliczność modalna zakazu korzystania z telefonu przez kierującego pojazdem


Streszczenie
Przedmiotem opracowania jest charakterystyka sformułowania „podczas jazdy”, ujętego
w art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Przepis normuje zakaz
korzystania przez kierującego pojazdem, podczas jazdy, z telefonu, wymagającego trzymania
słuchawki lub mikrofonu w ręku. Analizowane sformułowanie ma szczególne
znaczenie w procesie stosowania prawa, gdyż dookreśla przedział czasu, w jakim możliwe
jest złamanie wspomnianego zakazu. Dokonana przez autorów krytyczna analiza
linii orzeczniczej sądów powszechnych oraz analiza konstruktywna doprowadziły do
przedstawienia niespotykanej dotychczas w judykaturze koncepcji wykładni tego przepisu,
wykładni uniemożliwiającej przypisanie odpowiedzialności za wykroczenie
w przypadkach, gdy korzystanie z telefonu miało miejsce w czasie wymuszonego unieruchomienia
pojazdu (przykładowo: w czasie oczekiwania na zmianę sygnału na sygnalizatorze
świetlnym, czy podczas stania w „korku”).
Słowa kluczowe
Określenie „podczas jazdy”, telefon, wykroczenie drogowe, światła sygnalizacyjne, zatrzymanie
pojazdu.

The term ”while driving” as a modal circumstance of the ban on using
a telephone by the vehicle driver

Abstract
The article presents an analysis of the term “while driving” provided for in Art. 45(2)(1)
of Act on road traffic, which refers to the ban on using a telephone which requires holding
a handset or a microphone while driving. The analysed provision has significant
importance in the process of legal application, as it specifies the period of time when it
is possible to commit the offence. The authors present a critical analysis of the case law,
which has led them to present an unprecedented interpretation of this provision. This
new interpretation precludes the possibility to assign the responsibility for the offence
when the use of a telephone is limited to a case of a stationary vehicle (e.g. waiting for
traffic lights to change or in a traffic jam).
Key words
Mobile phone, traffic offence, traffic lights, stopping a vehicle, term “while driving”.

 

Paweł Gacek

Uprawnienie do unieruchomienia pojazdu urządzeniem do blokowania kół

Streszczenie
Artykuł jest poświęcony wybranym elementom procedury unieruchamiania pojazdu za
pomocą urządzenia do blokowania kół, na podstawie art. 130a ust. 8 i 9 ustawy – Prawo
o ruchu drogowym. Autor skoncentrował uwagę na zagadnieniach związanych ze wskazaniem
podmiotów uprawnionych do dokonania tej czynności. Wskazał również przesłanki,
których spełnienie umożliwia uruchomienie tej procedury.
Słowa kluczowe
Policja, pojazd, właściciel pojazdu, dysponent (osoba dysponująca pojazdem), unieruchomienie
pojazdu, urządzenie do blokowania kół.

Authorization to immobilize the vehicle with a wheel locking device

Abstract
The author discusses some aspects of the procedure to immobilize the vehicle with
a wheel-locking device, included in article 130a (8) and (9) of the Law on Road Traffic.
Attention is focused on the issue related to the entities authorised to perform this activity.
The author also indicates the conditions which must be fulfilled for the procedure to be
instituted.
Key words
Police, vehicle, vehicle owner, authorised user of vehicle possessor, immobilisation,
a wheel-locking device.

Aleksandra Maciocha

Manipulacja licznikiem kilometrów pojazdu mechanicznego – nowe przestępstwo w Kodeksie karnym

Streszczenie
Artykuł porusza problematykę zmian wprowadzonych do Kodeksu karnego ustawą z dnia
15 marca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks
karny (Dz. U. z 2019 r., poz. 870), związanych z penalizacją zachowania polegającego na
cofnięciu w pojeździe wskazań licznika kilometrów. Szczególną uwagę autorka poświęca
analizie znamion tego przestępstwa oraz omówieniu zmian w prawie o ruchu drogowym,
które są związane z wprowadzeniem do Kodeksu karnego nowego przestępstwa przeciwko
interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym. Autorka odniosła się również
do poprzednio obowiązującego stanu prawnego, w którym zachowanie polegające na cofaniu
drogomierza wypełniało znamiona oszustwa z art. 286 § 1 k.k.
Słowa kluczowe
Korekta licznika kilometrów, drogomierz, nowelizacja Kodeksu karnego, oszustwo, zawyżenie
wartości pojazdu mechanicznego, kontrola ruchu drogowego, centralna ewidencja
pojazdów.

Tampering with a motor vehicle odometer – a new crime in the Penal Code

Abstract
The article concerns the changes introduced to the Penal Code under the Act of 15
March 2019 amending the Road Traffic Act and the Penal Code Act (Journal of Laws
of 10 May 2019, item 870) in connection with the penalisation of rewinding of
the odometer readings in the vehicle. The author devotes special attention to the analysis
of the features of this crime and discusses the changes in the traffic law, related to the
introduction of a new crime against property interests in civil law transactions in the
Penal Code. The author also refers to the previously binding legal status, in which the
rewinding of the odometer fulfilled the features of fraud under art. 286 § 1 k.k.
Key words
Odometer, counter correction, amendment of the Penal Code, fraud, overvaluation of
motor vehicle, traffic control, central register of vehicles.

Mikołaj Słomka

Wzajemne zderzenia pieszych w ruchu drogowym. Zagadnienia sporne i dyskusyjne

Streszczenie
Artykuł omawia problematykę zderzeń ze sobą pieszych w ruchu lądowym, akcentując
perspektywę prawnokarną. Biegacz, łyżworolkarz, wrotkarz, a nawet zwykły spacerowicz,
poruszając się, może doprowadzić do zdarzenia, w którym ucierpi inna osoba,
będąca uczestnikiem ruchu. Na kanwie analizy zasad bezpieczeństwa obowiązujących
w takich sytuacjach, autor stara się zakreślić pole potencjalnej odpowiedzialności karnej.
Rozważania te mają charakter zarówno dogmatyczny, jak i praktyczny, dzięki części
poświęconej omówieniu zdarzeń hipotetycznych. W pracy autor posłużył się metodą
badawczą w postaci wtórnej analizy dawnych zdarzeń (orzecznictwa oraz literatury
prawniczej), jak i studium przypadków.
Słowa kluczowe
Pieszy, zasady bezpieczeństwa, ruch drogowy, zderzenie, wypadek.

Collisions between pedestrians in road traffic. Controversial and disputable issues

Abstract
The article is devoted to a discussion of collisions between pedestrians in road traffic
with an emphasis on the aspects of criminal law. A runner, a rollerblade skater, a roller
skater, or even an ordinary person taking a stroll may cause an event in which another
participant of the road traffic will be affected. On the basis of the analysis of traffic
safety rules, the author makes an attempt to define the scope of possible criminal liability.
His approach is both dogma and practice orientated, manifested in the section devoted
to the discussion of hypothetical events. The author employs the research method
of secondary analysis of past events (the case law and legal literature) as well as case
studies.
Key words
Pedestrian, safety rules, road traffic, collision, accident.

Z notatnika biegłego

Bogusław Śleziak
Przypadek wystrzału przedniej opony w ciągniku siodłowym i jego
konsekwencje

Streszczenie
Tematem artykułu jest analiza przyczyn wypadku drogowego z udziałem pojazdu członowego,
składającego się z ciągnika siodłowego marki Volvo i naczepy typu cysterna,
do którego doszło na autostradzie A4. W opisywanym zdarzeniu kierujący pojazdem
członowym poniósł śmierć. Za czynnik bezpośrednio uruchamiający ciąg zdarzeń wypadkowych
należało uznać eksplozję opony lewego przedniego koła ciągnika. Zdaniem
autora artykułu, kierujący nie miał fizycznej możliwości uniknięcia zdarzenia.
Słowa kluczowe
Wypadek drogowy, wystrzał opony, ciągnik z naczepą, rzeczywisty czas zagrożenia.

Causes and consequences of a blow-out of a truck-tractor front tyre

Abstract
The subject of the article is the analysis of the cause of a road accident involving a set
of a Volvo brand tractor with a tank trailer, which occurred on the A4 motorway. In the
event described above, the head of the set died. An explosion in the left front tyre of
a Volvo tractor was considered to have directly triggered a series of accidents. According
to the author of the article, the driver had no technical possibility to avoid the event.
Key words
Road accident, tyre explosion, tractor with semitrailer, actual time of danger.

Badania

Piotr Ciępka, Robert Janczur


Urządzenie VBox Sport w praktyce biegłego i rzeczoznawcy samochodowego

Streszczenie
W artykule zaprezentowano urządzenie VBox Sport, produkowane przez Racelogic –
firmę o uznanej pozycji światowej w obszarze produkcji urządzeń do pomiarów dynamiki
samochodów. Autorzy wykonali próby samochodem osobowym, rejestrując parametry
jego ruchu za pomocą tego urządzenia oraz dodatkowo za pomocą urządzenia
VBox 3i, które jest powszechnie stosowane w badaniach dynamiki pojazdów. Porównując
dane zarejestrowane tymi dwoma urządzeniami, autorzy wykazali, że urządzenie
VBox Sport spełnia oczekiwania co do zakresów pomiarowych oraz dokładności i może
być wykorzystywane w pracy biegłego zajmującego się rekonstrukcją wypadków drogowych
i rzeczoznawcy samochodowego.
Słowa kluczowe
Przyspieszenie, opóźnienie hamowania, hamowanie silnikiem, VBox Sport, VBox 3i.

VBox Sport in the practice of a court expert witness and certified motor vehicle expert

Abstract
VBox device, produced by Racelogic – a company of world renown as a manufacturer
of the apparatus for car dynamics measurements is presented. The authors performed
tests on a car to record the parameters of its motion with this device and, additionally,
with VBox 3i, commonly applied in vehicle dynamics testing. The comparison of
the data recorded with these two devices proved that VBox Sport meets the expectations
as to the measurement ranges and accuracy and can be used by both a car expert and an
expert witness in his/her reconstruction of accidents.
Key words
Acceleration, braking deceleration, engine braking, Racelogic, VBox Sport, VBox 3i.

Tomasz Kosendiak

Obliczanie prędkości pojazdu zarejestrowanego stacjonarnymi urządzeniami monitoringu wideo. Opis metody „poruszającego się wzorca długości” (MLS)

Streszczenie
Podczas rekonstrukcji wypadku drogowego ekspert coraz częściej może wykorzystywać
filmy powstałe podczas wypadku. Filmy te są wykonywane przy użyciu automatycznych,
stacjonarnych i mobilnych rejestratorów. Celem tego artykułu jest przedstawienie
metody zwanej przez autora metodą „poruszającego się wzorca długości”
(MLS), która służy do precyzyjnego określania prędkości pojazdów.
Słowa kluczowe
Rekonstrukcja wypadku drogowego, określanie prędkości pojazdów, monitoring, wideo,
metoda „poruszającego się wzorca długości”.

Calculation of vehicle speed registered with stationary video monitoring devices.
Description of the “movable length standard” method (MLS)

Abstract
During the reconstruction of a road accident, an expert can increasingly use movies created
during a road accident. These films are made using automatic, stationary and mobile
recorders. The purpose of this article is to present a method called by the author
a “movable length standard” (MLS), which is used to accurately determine the speed of
vehicles.
Key words
Road accident reconstruction, determining the speed of vehicles, video monitoring,
“Movable length standard” (MSL) method.

Informacje
Informacja dla prenumeratorów
Informacja dla autorów