Paragraf na Drodze 4/2020

Wykładnia prawa

Bolesław Kurzępa

Obniżenie odszkodowania z uwagi na przyczynienie się do powstania szkody.
Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 5 lutego 2020 r.,
sygn. I Ca 6/20

Streszczenie

Przedmiotem glosy jest rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Sieradzu dotyczące problematyki obniżenia odszkodowania na podstawie art. 362 k.c. należnego poszkodowanemu w następstwie kolizji drogowej. Autor omawia okoliczności decydujące o takiej decyzji, między innymi takie, jak porównanie stopnia winy stron, niemożność przypisania winy poszkodowanemu, szczególne okoliczności danego przypadku, specyficzne cechy osobiste.

Słowa kluczowe

Kolizja drogowa, wypadek drogowy, droga publiczna, zarządca drogi, odpowiedzialność odszkodowawcza, ruch drogowy, bezpieczeństwo wewnętrzne

 

Reduction of compensation in respect of contribution to the damages. Commentary on the judgement of the Regional Court in the town of Sieradz of 5 February 2020, Ref. I Ca 6/20

Abstract

The commentary concerns the ruling of the Regional Court in Sieradz on the reduction, pursuant Art. 362 Civil Code, of the compensation payable to the person injured in a traffic collision. The author discusses the circumstances leading to such a decision including a comparison of the extent of guilt of the parties, inability to attribute blame to the injured party, specific circumstances of the case, particular personal characteristics.

Key words

Road collision, traffic accident, public road, road manager, liability for damages, road traffic, internal security.

 

Jan M. Maszczyński

Analiza odpowiedzialności organizatora i uczestników rajdu samochodowego w świetle obowiązujących przepisów prawa i praktyki orzeczniczej

 

Streszczenie

Autor podjął próbę wyjaśnienia problematyki dotyczącej odpowiedzialności cywilnej organizatora i uczestników rajdów samochodowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz praktyki orzeczniczej. W artykule opisano konstrukcję prawną odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz organizatora jako podmiotu zobowiązanego do podjęcia szeregu czynności kontrolno-organizacyjnych. W opracowaniu omówiono również podstawowe przesłanki wyłączające odpowiedzialność zarówno organizatora jak i uczestników. Dokonano ponadto porównania zasad odpowiedzialności, co umożliwiło wskazanie występujących pomiędzy nimi różnic i podobieństw. Opisano również wzajemne relacje pomiędzy odpowiedzialnością kierowcy i organizatora. Poza rozważaniami niniejszego artykułu pozostają natomiast zagadnienia odpowiedzialności karnej, które są przedmiotem odrębnej dyskusji w doktrynie.

Słowa kluczowe

Rajdy samochodowe, odpowiedzialność organizatora i uczestników

A legal analysis of rally organizer’s and participants’ liability based on the Civil Code rules and existing jurisprudence

Abstract

The author presents a legal analysis of the civil liability of a rally organizer and participant in light of the Polish Civil Code regulations and existing jurisprudence. The legal structure of the vehicles holders’ liability as a main risk factor during rallies is proposed. The premises of the organizer's responsibility as an entity obliged by law to undertake a number of control and organizational activities are also analysed. Moreover, the main circumstances that exclude the liability of both the organizer and participants are discussed and a comparison of the said liabilities is made. Such comparison allows the similarities and differences between them to be identified.

Key words

Car rallies, liability of the rally organizer and participants.

PC-Crash

Wojciech Wach

PC-Crash – symulacja próby zderzeniowej z wykorzystaniem rozszerzonego modułu optymalizacyjnego

 

Streszczenie

Program PC-Crash umożliwia optymalizację dowolnych parametrów decydujących o ruchu pojazdu, tj. parametrów kinematycznych zderzenia, właściwości zderzeniowych nadwozia w modelach sztywnościowym i siatkowym, warunków początkowych ruchu, parametrów geometrycznych i masowych pojazdów, parametrów wymuszenia i warunków początkowych ruchu obiektów wielobryłowych. W artykule zaprezentowano wykorzystanie rozszerzonego modułu optymalizacyjnego na przykładzie symulacji zderzenia dwóch samochodów osobowych. Ponieważ skorzystano z wyników rzeczywistej próby zderzeniowej, przykład nie tylko ukazuje zalety nowej procedury optymalizacyjnej, ale co równie ważne pozytywnie weryfikuje zarówno model zderzenia Kudlicha-Slibara, jak i modele dynamiki pojazdów.

Słowa kluczowe

PC-Crash, symulacja, optymalizacja, próba zderzeniowa, weryfikacja.

PC-Crash – simulation of a staged collision using an extended optimization module

Abstract

The PC-Crash program allows any parameters determining the vehicle's movement to be optimized, i.e.: kinematic impact quantities, properties of vehicle body in stiffness and mesh based impact models, initial conditions of motion, geometric and mass parameters of vehicles, steering and braking parameters, and initial conditions of multi-body systems movement. In the article the use of the extended optimization module is illustrated by a simulation of collision of two passenger cars. Since the results of an actual crash test were used, the example not only shows the advantages of the new optimization procedure, but – what is equally important – positively verifies the models of collision and vehicle dynamics.

Key words

PC-Crash, simulation, optimization, crash test, verification.

Badania

Włodzimierz Treter

Niektóre aspekty analizy ruchu pojazdu na podstawie zapisów EDR – przegląd literatury

Streszczenie

Istotnym elementem analizy dotyczącej zdarzeń drogowych jest ustalenie zmian prędkości pojazdu przed i po kolizji. Coraz częściej i coraz chętniej wykorzystywane są dane zapisane w modułach EDR. Parametry ruchu pojazdu odczytane z zapisów EDR nie mogą być jednak zawsze traktowane bez zastrzeżeń jako parametry rzeczywiste, ponieważ występują ograniczenia wynikające m.in. ze sposobu zapisywania danych w module EDR, niesprawności pojazdu oraz specyfiki konkretnego zdarzenia. Konieczna jest świadomość tych ograniczeń przy korzystaniu z tych danych.

Słowa kluczowe

EDR, prędkość przedzderzeniowa, ΔV

Some aspects of vehicle motion analysis based on EDR modules records – a review of literature

Abstract

An essential element of a traffic event analysis is to identify the vehicle speed changes prior to and following the collision. This task is increasingly assisted by the data recorded in EDR modules. The vehicle motion quantities obtained from EDR, however, should not always be treated unreservedly as the actual parameters owing to the limitations resulting from the data recording procedure in a EDR module, vehicle defects and the specific nature of the given event. The awareness of these limitations is indispensable when deploying these data.

Key words

EDR, pre-crash speed, ΔV.

Z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania

Piotr Ciępka

Obliczanie prędkości motocykla na podstawie długości śladów jego sunięcia pozostawionych na podłożu. Korekta wzoru podanego w publikacji C. Glynna i D. P. Wooda, opublikowanego w numerze 4/2016 czasopisma Paragraf na Drodze

Streszczenie

W artykule przedstawiono weryfikację zależności, podanej w publikacji Colyna Glynna i Denisa P. Wooda pt. Metody rekonstrukcji wypadków z udziałem motocykli. Szacowanie powypadkowej prędkości przewróconego motocykla na podstawie śladów jego sunięcia po podłożu. Artykuł ten został opublikowany w numerze 4/2016 czasopisma Paragraf na Drodze. Weryfikacja ta oparta została na rzeczywistym przypadku zdarzenia, które opiniował autor niniejszego artykułu. Przedstawiona sytuacja stanowi ilustrację zasady mówiącej, że nie można bezkrytycznie podchodzić do wyników obliczeń i każdy wynik należy kontrolować, pod kątem możliwości popełnienia błędu grubego. Autor, po powzięciu wątpliwości, dotarł do pierwotnego tekstu, w którym wykorzystywany w obliczeniach wzór miał nieco inną postać niż podana w przywołanym artykule, a jego zastosowanie dawało już wyniki zbieżne z oczekiwanymi. Na zakończenie autor zwrócił uwagę na błąd w taktyce awaryjnego zatrzymywania hamowania motocykla, jaki niejednokrotnie popełniają motocykliści, doprowadzając do położenia motocykla.

Słowa kluczowe

Motocykl, sunięcie po upadku, prędkość, błąd, korekta wzoru.

Calculating motorcycle speed from its post-crash slide distance. Correction of the formula given in the paper by C. Glynn and D. P. Wood published in Paragraph on the Road 4/2016

Abstract

Correction of the formula given in the paper by Colyn Glynn and Denis P. Wood Motorcycle reconstruction methods. Motorcycle speed evaluation from its post-crash slide distance is presented. The paper was published in the 4/2016 issue of Paragraph on the Road journal. The formula has been verified on a real-life road event the expert evidence of which was reported by the author of the present article. This case illustrates a principle which says that no calculation results should be approached uncritically and each result should be checked for the possibility of making a grave error. To dispel his doubts, the author reached for the source manuscript in which the formula employed in the calculations was slightly different than the one given in the paper referred to, and its use yielded results convergent with the expected ones. Finally, the author points out the unsuitable tactic of motorcycle emergency braking, frequently adopted by motorcycle riders, which ends in laying the motorcycle on its side.

Key words

Motorcycle, post-crash sliding, speed, error, correction of formula.

Spis treści rocznika 2020

Informacje

Informacja dla autorów