Paragraf na Drodze 4/2021

Strona tytułowa

Od redaktora naczelnego

Spis treści

Wykładnia prawa

Mikołaj Małecki
Pierwszeństwo pieszego wchodzącego na przejście dla pieszych. Analiza prawna

Streszczenie
W pracy przedstawiono prawną interpretację nowej regulacji Prawa o ruchu drogowym, przyznającej pieszemu pierwszeństwo w sytuacji wchodzenia na przejście dla pieszych. Stwierdzono, że „wchodzenie” na przejście nie może być utożsamiane z fizjologicznym ruchem ciała człowieka, sprowadzającym się w szczególności do podniesienia nogi nad krawędzią jezdni. „Wchodzenie” na przejście powinno być rozumiane jako obiektywny proces, który może rozpoczynać się w pewnej odległości od krawędzi jezdni.
Słowa kluczowe
Przejście dla pieszych, pieszy wchodzący, pierwszeństwo przejazdu.

The right of way of a pedestrian entering a pedestrian crossing. Legal Analysis

Abstract
The paper presents a legal interpretation of the new regulation of the Polish Act on Road Traffic which gives pedestrians a right-of-way on their entering a pedestrian crossing. It was stated that ”entering” a pedestrian crossing cannot be equated with the physiological movement of the human body, which is reduced to lifting its leg over the edge of the road. “Entering” a pedestrian crossing must be understood as an objective process which can sometimes start at some distance away from the edge of the road.
Key Words
Pedestrian crossing, a pedestrian entering a crossing, right of way.


Michał Burtowy
Samochody autonomiczne a prawo karne. Zarys stanu badań

Streszczenie
Artykuł stanowi kontynuację rozważań nad prawną problematyką samochodów autonomicznych. Tego typu pojazdy należą do nowych technologii komunikacyjnych i w związku z tym budzą duże emocje społeczne, a problematyka pojazdów autonomicznych stanowi przedmiot poszerzającej się literatury krajowej oraz zagranicznej. Tematyka jest nośna zarówno z uwagi na ich potencjał, jak i zagrożenia, których wyrazem są wypadki drogowe. Ten ostatni aspekt stanowi przedmiot zainteresowania zarówno cywilistyki, jak i nauki prawa karnego.

Słowa kluczowe
Ruch drogowy, innowacje, bezpieczeństwo, wypadek, odpowiedzialność karna, pojazdy autonomiczne.

Autonomous cars vis-à-vis criminal law. An outline of current state of research

Abstract
The article is a follow-up to the discussion on the legal issues of autonomous cars. Vehicles of this type belong to new transportation technologies and therefore evoke great social emotions. The issues concerning autonomous vehicles are explored in an ever expanding Polish and foreign literature. This subject matter excites a widespread interest due to both the potential of these vehicles and threats they involve which are demostrated by road accidents. The latter aspect is of interest to both civil and criminal law sciences.
Key Words
Road traffic, innovations, safety, accident, criminal liability, autonomous vehicles.

Badania

Michał Krzemiński, Kamil Konczerewicz
Defekty translacji danych w raportach powypadkowych Bosch CDR – występowanie, rozpoznawanie, metody niwelowania skutków

Streszczenie
Oprogramowanie Bosch CDR jest produktem, który wspiera szeroką gamę marek i modeli pojazdów, umożliwiając odczyt danych powypadkowych. Ze względu na szeroki zakres uzyskiwanych danych pochodzących z wielu źródeł, w wytwarzanych raportach z danymi powypadkowymi pojawiają się czasem usterki translacji lub prezentacji danych. Artykuł stanowi przegląd znanych defektów translacji, opisuje warunki ich występowania oraz proponuje metody przeciwdziałania ich skutkom.
Słowa kluczowe
Bosch CDR, EDR, dane wypadkowe, błędy.

Occurrence, recognition and counteraction to Bosch CDR software translation defects

Abstract
Bosch CDR is a mature product that supports a wide range of makes and models of vehicles for crash data readout. Due to wide coverage of the interpreted data and several data sources integrated within a single software product, it is prone to occasional translation and presentation defects. The article is a review of the known translation defects along with conditions for their manifestation and proposition of methods of counteracting these defects.
Key Words
Bosch CDR, EDR, crash data, errors.

Programy

Krzysztof Kędziora, Sylwester Cichocki, Katarzyna Ruchała
Założenia modelowania oświetlenia w programie V-SIM 5.0

Streszczenie
W artykule omówiono nową funkcjonalność programu komputerowego V-SIM 5.0, jaką jest generowanie plamy światła latarni. Przedstawiono podstawy matematyczne modelowania zagadnienia, opisano sposób działania i korzystania z narzędzia dostępnego w programie oraz sposób i wyniki jego walidacji. Wprowadzona funkcjonalność jest częściową odpowiedzią na zgłaszane przez biegłych z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych zapotrzebowanie na program umożliwiający wizualizację sposobu oświetlenia ulicznego w miejscu zaistnienia wypadku drogowego. Analiza sposobu działania oświetlenia ma szczególne znaczenie przy analizie potrąceń (np. pieszych) w warunkach ograniczonej widoczności w tym w warunkach nocnych.
Słowa kluczowe
Program V-SIM, latarnia, natężenie oświetlenia, krzywa rozsyłu światłości, przeszkoda nieoświetlona.

Road illuminance modeling in V-SIM 5.0 software

Abstract
New functionality of the V-SIM 5.0 computer software, which is the generation of a lamp post spotlight is discussed. The mathematical bases of modeling of the aforementioned problem are presented, the method of operation and use of the tool available in the software as well as the method and results of its validation are described. The introduced functionality is a partial response to the demand made by road accident reconstruction experts for a program enabling the visualization of the street lighting method at the site of a road accident. The analysis of the way the lighting system functions is of particular importance in the analysis of road accidents involving pedestrians in the conditions of limited visibility, including those at nighttime.

Key Words
V-SIM software, lamp post, illuminance, light distribution curve, unlit obstacle.

Z notatnika biegłego

Piotr Ciępka
Jeden wypadek – dwa eksperymenty

Streszczenie
Wykorzystując zdarzenie drogowe, w którym doszło do potrącenia osoby pieszej, autor zrelacjonował jego przebieg i proces rekonstrukcji, kładąc szczególny nacisk na kwestie związane z ustaleniem odległości dostrzeżenia przeszkody w warunkach nocnych. Ustalenie tej odległości na drodze oświetlonej latarniami ulicznymi w złych warunkach atmosferycznych wymaga wykonania eksperymentu. Autor zwrócił uwagę na potrzebę dołożenia wszelkich starań, aby uzyskać w czasie eksperymentu warunki drogowe jak najbardziej zbliżone do panujących w czasie wypadku oraz by uczestnicy eksperymentu nie wypatrywali przeszkody w miejscu, w którym znajduje się pozorant.
Słowa kluczowe
Wypadek w nocy, potrącenie pieszego, eksperyment rzeczoznawczy, eksperyment procesowy, odległość zauważenia.

Road illuminance modeling in V-SIM 5.0 software

Abstract
The author describes an accident in which a pedestrian was hit and the process of its reconstruction with special focus on the issues of establishing the distance of sighting an obstacle at nighttime. To establish this distance on a road illuminated with a lamp post in poor atmospheric conditions it is necessary to perform an experiment. The author emphasizes the need for taking every effort to replicate the road conditions during the experiment closest possible to those during the accident. He also points to the necessity of taking care that the experiment participants do not watch for the obstacle in the place where the helper is located.

Key Words
Accident at nighttime, hitting a pedestrian, experiment, sighting distance.

Diariusz prawniczy

Piotr Ciępka
Diariusz prawniczy (4)

Informacje

Spis treści rocznika 2021

XI Warsztaty doskonalenia obsługi programu PC-Crash

Informacje dla autorów i prenumeratorów