Paragraf na drodze 5/2006

Wykładnia prawa

Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie obciążenia wynagrodzeń biegłych sądowych podatkiem

 

Aleksander Herzog

Problemy wokół prawnej ochrony tablic rejestracyjnych pojazdów

Autor wykazuje, że w świetle orzecznictwa SN, wg którego tablica rejestracyjna pojazdu nie jest dokumentem w rozumieniu art. 115 § 14 k.k, ochrona prawna tych tablic w przypadku ich fałszowania lub podrabiania, a także używania niezgodnie z przeznaczeniem, jest niezwykle słaba. Postuluje wprowadzenie do kodeksu karnego nowego przepisu (np. art. 277a?), który winien składać się z dwóch paragrafów, dotyczących przerabiania i podrabiania tablic rejestracyjnych, a także usuwania ("kradzieży") tablic. Zagrożenie ustawowe winno być zbliżone do przewidzianych w art. 270 § 1 i art. 276 k.k. Karalne powinno być także przygotowanie do podrabiania czy przerabiania tablic rejestracyjnych.

 

Diariusz prawniczy

Adam Jasiński

Diariusz prawniczy (45)

 

PC-Crash

Wojciech Wach

Symulacja ruchu i zderzeń zespołów pojazdów. Część 3: wpływ momentu tarcia siodła na ruch zespołu

Artykuł stanowi kontynuację tematu komputerowej symulacji ruchu zespołu pojazdów. Zasymulowano manewr podwójnej zmiany psa ruchu ciągnika siodłowego z naczepą na zaśnieżonej jezdni, badając wpływ wartości momentu tarcia sprzęgu na wyniki symulacji. Rezultat porównano w przebiegami zmierzonymi, dokonano weryfikacji modelu i podano warunki jego stosowalności.

 

Materiały szkoleniowe

Adam Reza

Słownik (I, J)

Andrzej Skowron

Instytucja rzeczywistego zbiegu przepisów ustawy na gruncie postępowania mandatowego

Autor omawia problemy stosowania instytucji rzeczywistego zbiegu przepisów ustawy, głównie na gruncie wykroczeń drogowych, starając się jednocześnie wyjaśnić istotę zbiegu pozornego i niewłaściwego. Podjął także próbę wyjaśnienia niezwykle kontrowersyjnej kwestii "jedności czynu", które to zagadnienia rodzą najwięcej problemów organom stosującym zwłaszcza postępowanie mandatowe.

 

Trybuna "Paragrafu"

Jan Unarski

Problem "szczególnej ostrożności" przy manewrze skrętu w lewo

Artykuł jest odzewem praktyka na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2005 r., sygn. III KK 151/05, w którym SN stwierdził, że "wymóg zachowania szczególnej ostrożności, określony w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym przez zmieniającego kierunek jazdy w lewo, nie obejmuje obowiązku upewnienia się w chwili wykonywania tego manewru, czy nie zajeżdża on drogi nieprawidłowo (z lewej strony) wyprzedzającemu go". Autor, na przykładach konkretnych sytuacji, wskazuje, że generalizacja takiego stanowiska niekoniecznie i nie zawsze prowadzi do prawidłowych rozstrzygnięć w kwestii odpowiedzialności uczestników za powstałą kolizję.