Paragraf na drodze 5/2008

Wykładnia prawa

Wojciech Maciejko
Glosa do postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 5 grudnia 2007 r., sygn. akt II Sa/Rz 714/07, w sprawie umieszczania znaków drogowych na drogach niepublicznych
Commentary on the judgement of the Voivodeship Administrative Court in Rzeszow of 5 December 2007, Reference no. II Sa/Rz 714/07, in the matter of placing road signs on non-public roads

Streszczenie
Przedmiotem glosy są zagadnienia związane z legitymacją do umieszczania znaków drogowych na drogach niebędących drogami publicznymi. Zgodnie z tezą komentowanego postanowienia, wójt, jako organ osoby prawnej (gminy), ma tytuł do sprawowania zarządu gminną drogą wewnętrzną poprzez sytuowanie znaków drogowych w ramach przysługujących gminie uprawnień właścicielskich. W poszczególnych wątkach glosy poddano analizie cechy znaku drogowego, skutki prawne wywołane czynnością jego umieszczenia oraz podjęto próbę oceny, czy skuteczność czynności umieszczenia znaku drogowego może być oceniana poza reżimem prawa administracyjnego.

Słowa kluczowe
Znak drogowy, umieszczenie znaku na drodze wewnętrznej, zarząd drogą wewnętrzną, uprawnienia właścicielskie.

Abstract
The subject of the commentary is issues linked with legitimization to place road signs on non-public roads. In accordance with the mentioned judgement, the village administrator, as the organ of the legal entity (administrative district), has the title (deed) to exercise control over an internal district road by placing road signs on it, under the ownership rights reserved for the district. Characteristics of the given road sign and the legal consequences due to by the action of placing the sign are analysed in particular sections of the commentary, and an attempt is also made to assess whether the success of the act of placing the road sign may be evaluated outside the domain of administrative law.

Key Words
Road sign, placing a sign on an internal road, management of an internal road, owner­ship rights.


Andrzej Skowro
Gdy właściciel pojazdu odmawia wskazania osoby, która nim dysponowała
When the owner of a vehicle refuses to name the person who was driving it

Streszczenie
Autor przedstawia kontrowersje wokół decyzji o wszczęciu postępowania w sprawach, których przedmiotem jest odmowa wskazania przez właściciela pojazdu osoby, która kierowała tym pojazdem w określonym czasie. Wskazuje na szczególnego rodzaju kwalifikację prawną takiego zachowania, decydującą w istocie o obowiązkach organu prowadzącego czynności wyjaśniające. Powiązanie treści art. 65 § 2 k.w. z art. 78 ust. 4 ustawy "Prawo o ruchu drogowym" determinuje umyślny charakter tego wykroczenia, zobowiązując oskarżyciela do wykazania po stronie sprawcy świadomości desygnatów składających się na stronę przedmiotowego typu czynu zabronionego .

Słowa kluczowe
Odmowa wszczęcia postępowania, wykroczenie umyślne, zamiar bezpośredni i ewentualny, czynności wyjaśniające, zasada in dubio pro reo, domniemanie prawne, art. 65 k.w., ustawa "Prawo o ruchu drogowym".

Abstract
The author presents controversies surrounding the decision to initiate proceedings in cases concerning refusal of a car owner to indicate a person who was driving a vehicle at a defined time. He indicates the particular legal categorization of such behaviour, which in essence determines the duties of the organ performing the explanatory proceedings. Combining content of Art. 65 § 2 of the Code of Petty Offences with Art. 78 section 4of the "Road Traffic Act" determines the deliberate character of this offence, obliging the prosecutor to prove that the perpetrator was aware of designata making up the object type of the proscribed act.

Key Words
Refusal to initiate proceedings, deliberate offence, direct and possible intention, explanatory actions, the principle of 'in dubio pro reo', legal conjecture, Art. 65 of the Code of Petty Offences, the Road Traffic Act.


Ryszard A. Stefański
Powtórna rejestracja pojazdu
Re-registration of a vehicle

Streszczenie
Autor omawia przypadki i warunki, w jakich możliwe jest powtórne zarejestrowanie pojazdu, a mianowicie pojazdu odzyskanego po kradzieży, pojazdu zabytkowego, pojazdu unikatowego oraz ciągnika i przyczepy rolniczej. Wskazuje także na przypadki nieuwzględnione w prawie o ruchu drogowym. Twierdzi, że brak jest uzasadnienia, by nie można było ponownie zarejestrować pojazdu, którego wyrejestrowanie nastąpiło z powodu wywiezienia go z kraju i zarejestrowania za granicą, w sytuacji, gdy pojazd taki przywozi ponownie do kraju ten sam właściciel.

Słowa kluczowe
Rejestracja pojazdu, powtórna rejestracja.

Abstract
The author discusses cases and conditions in which re-registration of a vehicle is possible, namely: a vehicle recovered after theft, a vintage car, a unique car and also a tractor and an agricultural trailer. He also points out cases not covered by the road traffic act. He claims that there is no reason why a vehicle, whose de-registration occurred due to it being taken out of the country and registered abroad, and which has been brought back into the country by the same owner, cannot be registered again.

Key Words
Vehicle registration, re-registration.


Z wokandy sądowej

Lech K. Paprzycki
Spowodowanie wypadku komunikacyjnego w obronie koniecznej
Causing a road accident in self-defence

Streszczenie
Na kanwie wypadku polegającego na zjechaniu samochodu poza jezdnię i uderzeniu w drzewo, a spowodowanego celowym szarpnięciem kierownicy przez pasażera, wprawdzie nietrzeźwego, ale znajdującego się w stanie realnego zagrożenia zdrowia i życia ze strony współpasażerów samochodu, grożących mu pobiciem, a nawet pozbawieniem ży­cia, autor omawia prawną ocenę tego zdarzenia z punktu widzenia prawa do obrony koniecznej.

Słowa kluczowe
Obrona konieczna, wypadek drogowy.

Abstract
The case concerns an accident consisting in a vehicle veering off a road and hitting a tree, caused by intentional jerking of the steering wheel by a passenger, who was admittedly drunk, but was in a situation of real threat to health and life from co-passengers of the vehicle, who were threatening to beat and even kill him. The author discusses a legal assessment of this incident from the point of view of right to self-defence.

Key Words
Self-defence, road accident.


Z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania

Piotr Świder
Nowe możliwości wykorzystania metody Slibara w rekonstrukcji wypadku drogowego
New possibilities of using Slibar's method in road accidents reconstruction

Streszczenie
Rekonstrukcja wypadku drogowego wymaga m.in. określenia miejsca zderzenia. Funkcje empiryczne, które opisują stosowne zależności, są obarczone znacznymi błędami. Metoda Slibara pozwala na minimalizację tych błędów. Istotnym problemem jest zanik wielu śladów dotychczas występujących na miejscu wypadku, a to na skutek wprowadzenia klejonych szyb, plastikowych kloszy lamp głównych, układów optymalnopoślizgowych itp. W artykule przeprowadzono dyskusję możliwości adaptacji do metody Slibara innych niż przewidziane przez niego zależności, związanych z potrąceniem pieszego lub jednośladu. Podano przykładowe wykresy zastosowań przy rozszerzeniu metody.

Słowa kluczowe
Metoda Slibara, adaptacja nowych zależności.

Abstract
Reconstruction of a road accident requires, amongst other things, defining of the place of collision. Empirical functions, which describe appropriate relationships (dependencies), are burdened with significant errrors. Slibar's Method allows minimisation of these errors. A significant problem is that many traces that used to be present at accident scenes no longer occur, due to the introduction of laminated windscreens, plastic covers of headlamps, optimum slide systems etc. In the article, the possibilities of adapting other relationships than those foreseen by Slibar to his method are discussed - relationships linked with knocking down a pedestrian or a single-track vehicle. Example graphs of applications using broadened methodology are presented.

Key Words
Slibar's Method, adaptation of new relationships.


Materiały szkoleniowe

Krzysztof Kędziora, Andrzej Lewandowski, Konrad J. Waluś, Marian Dudziak
Przyczepność opon letnich i zimowych podczas hamowania w warunkach letnich
Adhesion of summer and winter tires during braking in summer conditions

Streszczenie
Przedstawiono wyniki pomiarów opóźnienia hamowania samochodu osobowego wyposażonego w system ABS. Eksperymenty prowadzono z wykorzystaniem dwóch różnych rodzajów ogumienia (letniego i zimowego), na nawierzchni asfaltowej w stanie suchym i mokrym. Próby hamowania wykonywano w temperaturze otoczenia 17oC i 30oC. Uzyskane wyniki miały zweryfikować tezę, że temperatura ma też istotny wpływ na przyczepność do jezdni opon letnich i zimowych, podczas hamowania w warunkach letnich.

Słowa kluczowe
ABS, opóźnienie średnie pełne, temperatura, opóźnienie hamowania.

Abstract
Results of measurements of delay in braking of a passenger vehicle equipped with ABS are presented. Experiments were carried out using two different types of tires (summer and winter), on an asphalt surface in dry and wet conditions. Attempts to brake were carried out at ambient temperatures of 17oC and 30oC . The results obtained were supposed to verify the thesis that temperature has a significant influence on adhesion (to road surface) of summer and winter tyres, during braking in summer conditions.

Key Words
ABS, medium full delay, temperature, delay of braking.


Jolanta Kosińska
Prawo wykroczeń - zasada oportunizmu czy legalizmu?
Law of (petty) offences - principle of opportunism or legalism?

Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest problematyka procesowej zasady oportunizmu w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. Rozważania nad istotą i funkcją tej zasady wsparte są licznymi przykładami jej obowiązywania. Podjęte też zostały próby wyszukania podstaw prawnych, umożliwiających wprowadzenie zasady legalizmu do procedury w sprawach wykroczeń, oraz próba wskazania ewentualnych skutków prawnych takich poszukiwań. Istotna część artykułu została poświęcona roli organów ścigania oraz pozycji oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu.

Słowa kluczowe
Oportunizm, legalizm, organy ścigania, czynności wyjaśniające, wszczęcie postępowania, oskarżyciel posiłkowy, zasada oficjalności, ściganie, środki wychowawcze, postępowanie mandatowe, policjant, żołnierz.

Abstract
The subject of the article is the principle (in legal proceedings) of opportunism in the Code of Petty Offences. Deliberations on the essence and function of this principle are supported by numerous examples of its application. Attempts are also made to seek legal grounds, enabling introduction of the principle of legalism into proceedings concerning petty offences, and also an attempt to indicate possible legal consequences of finding such grounds. A significant part of the article is devoted to the role of prosecuting bodies and also the position of the auxiliary prosecutor in the legal proceedings.

Key Words
Opportunism, legalism, prosecuting bodies, explanatory proceedings, initiating proceedings, auxiliary prosecutor, principle of 'officialness', prosecution, education and upbringing resources, fine proceedings, policeman, soldier.


Wydarzenia

Piotr Ciępka, Jakub Zębala
Międzynarodowa konferencja "Wycena pojazdów, maszyn i urządzeń, rekonstrukcja wypadków drogowych", Brno 2008
International Conference "Valuation of vehicles, machines and appliances, reconstruction of road accidents", Brno 2008