Paragraf na drodze 5/2010

Wykładnia prawa

Andrzej Skowron
Czy narażenie uczestnika ruchu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu jest przestępstwem? Głos w dyskusji
Does exposing a road user to direct danger of loss of life or serious injury to health constitute a crime? A contribution to the discussion

Streszczenie
Jest to artykuł polemiczny w stosunku do artykułu R. A. Stefańskiego o tymże samym tytule, zamieszczonego w numerze 3/2010 "Paragrafu na drodze". Przedmiotem rozważań autora jest problem kwalifikacji zachowań, do jakich dochodzi w ruchu lądowym, ale także wodnym i powietrznym. W szczególności autor uzasadnia tezę, że przepis art. 160 § 3 Kodeksu karnego ma zastosowanie także w szeroko rozumianej komunikacji.

Słowa kluczowe
Niebezpieczeństwo w komunikacji, granice odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia, katastrofa w komunikacji, wypadek drogowy, art. 160 Kodeksu karnego, art. 86 i 98 Kodeksu wykroczeń.

Abstract
In the article, the author polemicizes with R. A. Stefański's article of the same title, featured in the 03/2010 edition of "Paragraf na drodze". The subject of the author's deliberations is the issue of classification of behaviour that occurs in land traffic, but also in water and air traffic. In particular, the author justifies the argument that Article 160 § 3 of the Penal Code also applies to traffic (transport) in the broadest sense.

Key Words
Danger in traffic, the limits of liability for crimes and petty offences, a transport disaster, road accident, Article 160 of the Penal Code, Articles 86 and 98 of the Petty Offences' Code.


Ryszard A. Stefański
Surowsze karanie nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego
Stricter penalties for drunk road users

Streszczenie
Przedmiotem artykułu są zmiany w zakresie przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w koŹmunikacji, wprowadzone ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska. W istotny sposób zaostrzono odpowiedzialność karną sprawców przestępstw komunikacyjnych, popełnionych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, tworząc m.in. nowy typ przestępstwa kwalifikowanego prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (art. 178a § 4 Kodeksu karnego) oraz względnie obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na zawsze (art. 42 § 3 Kodeksu karnego). Autor omawia te zmiany i dokonuje ich wykładni, jak też ocenia ich skuteczność, wyrażając zdanie, że nie spowodują istotnych zmian w tej przestępczości, gdyż kara nie jest najlepszym środkiem służącym do tego celu.

Słowa kluczowe
Kara, pojazd mechaniczny, przestępstwo, stan nietrzeźwości, zakaz prowadzenia pojazdów.

Abstract
The article is devoted to changes in the area of road safety offences introduced in the Act of 12 February 2010 amending the Penal Code, the Executive Penal Code and also the Environmental Protection Law. The criminal liability of perpetrators of traffic offences committed in a state of inebriation or under the influence of a substance of abuse has been significantly increased. Amongst other things, a new type of offence of qualified driving of a motor vehicle in a state of inebriation or under the influence of a substance of abuse (Article 178a § 4 Penal Code) and also a relatively obligatory permanent ban on driving motor vehicles (Article 42 § 3 Penal Code) have been created. The author discusses these changes and interprets them and also assesses their effectiveness, expressing the opinion that they will not cause significant changes in incidence of this offence, since a punishment is not the best means of combating this problem.

Key Words
Punishment, motor vehicle, offence, state of inebriation, driving ban.


Z wokandy sądowej

Lech K. Paprzycki
Przejazd przez skrzyżowanie we mgle
Driving across an intersection in fog

Streszczenie
Artykuł dotyczy śmiertelnego w skutkach wypadku drogowego, do którego doszło w nocy, przy silnej mgle, w obszarze niezabudowanym, na skrzyżowaniu dwujezdniowej drogi z pierwszeństwem z drogą podporządkowaną. Wypadek polegał na równoczesnym zderzeniu się dwóch samochodów osobowych z ciągnikiem siodłowym z naczepą, który z drogi podporządkowanej wjechał na skrzyżowanie, skręcając w lewo, w drogę z pierwszeństwem. Oskarżony o spowodowanie wypadku został kierowca ciągnika siodłowego, który przez sąd I instancji został uznany winnym i skazany, zaś przez sąd II instancji, a następnie przez Sąd Najwyższy - uniewinniony. Podstawą uniewinnienia były ustalenia, że kierowcy ciągnika, mimo iż miał obowiązek ustąpić pierwszeństwa obu samochodom osobowym, nie można było przypisać błędu w sposobie pokonywania skrzyżowania, zaś rzeczywistą przyczyną wypadku była nadmierna prędkość obu samochodów osobowych i wadliwość manewrów obronnych podjętych przez ich kierowców.

Słowa kluczowe
Pierwszeństwo przejazdu, skrzyżowanie, ograniczona widoczność, prędkość bezpieczna, błędny manewr obronny

Abstract
This article concerns a road accident with fatal consequences, which occurred at night in a thick fog, in a non-built up area on an intersection of a dual carriageway with right of way with a minor road. The accident consisted in the simultaneous collision of two cars with a tractor unit pulling a semi-trailer, which had driven from the minor road onto the intersection, turning left into the road with right of way. The driver of the tractor unit was accused of causing the accident and was found guilty and convicted by the Court of First Instance, but was acquitted by the Court of Second Instance and then by the Supreme Court. The basis of acquittal was the finding that the driver of the tractor, although he had a duty to give way to both cars, had not committed an error in the manner in which he had driven onto the intersection. Rather, the real cause of the accident was the excessive speed of both cars and the flawed defensive manoeuvres undertaken by the drivers.

Key Words
Right of way, intersection, reduced visibility, safe speed, bad defensive manoeuvre


Z problemów rekonstrukcji wypadków drogowych

Adam Reza
Opóźnienia i przyspieszenia rowerów
Deceleration and acceleration of bicycles

Streszczenie
W artykule przedstawiono, na podstawie literatury, wyniki badań efektywności hamowania rowerów prowadzonych przez osoby dorosłe oraz wyniki przyspieszania rowerów proŹwadzonych przez dzieci w wieku 9-12 lat.

Słowa kluczowe
Rower, opóźnienie hamowania, przyspieszenie, prędkość

Abstract
In the article, the author presents results of studies on effectiveness of braking of bicycles ridden by adults and results of acceleration of bicycles ridden by children aged 9-12 years.

Key Words
Bicycle, braking deceleration, acceleration, speed.


Stanisław Wolak, Stanisław Walczak
Intensywność hamowania motocykla a ślady pozostawione na jezdni
Deceleration capabilities of motorcycle and skidmarks left on the road

Streszczenie
W pracy przedstawiono propozycję metodyki postępowania, zmierzającego do identyfikacji parametrów hamowania motocykla na podstawie charakteru śladu współpracy jego opon z jezdnią. Omówiono przeprowadzone wstępne badania drogowe hamowania motocykla, podczas których mierzono i rejestrowano opóźnienie hamownia oraz dokumentowano charakter i geometrię pozostawionych śladów hamowania. Badania prowadzono dla trzech możliwych sposobów wykorzystania układu hamulcowego motocykla, tj. hamowania samym hamulcem przednim, samym tylnym i obydwoma hamulcami łącznie.

Słowa kluczowe
Rekonstrukcja wypadku, motocykl, ślad hamowania

Abstract
The paper presents an attempt to identify the parameters of braking the motorcycle on the basis of skidmarks nature. For this purpose, initial road tests of motorcycle braking were performed. During these tests braking decelerations of motorcycle were measured and recorded using the XL Meter. The tests were conducted for three possible ways of managing motorcycle brake system: only the front wheel braking, only rear wheel braking, both wheels braking simultaneously. Based on the recorded time function of motorcycle decelerations mean fully developed deceleration (MFDD) was calculated. During tests individual characteristics of the skidmarks left on the road surface by the motorcycle wheels were determined.

Key Words
Accident reconstruction, motorcycle, braking skidmarks


Trybuna "Paragrafu"

Piotr Krzemień
Nadmierna prędkość jako zagrożenie zwiększające następstwa wypadków. Kolejny głos w dyskusji
Excessive speed as a risk factor exacerbating the consequences of accidents. Another voice in the discussion

Streszczenie
W artykule autor wyraża własny pogląd, dotyczący niektórych tez przedstawionych przez uczestników dyskusji na temat nadmiernej prędkości, która została opublikowana na łamach "Trybuny", w numerze 1/2010 "Paragrafu". Porusza problem prędkości bezpiecznej i wskazuje sytuacje, w których nie zawsze musi być ona równa lub niższa od prędkości administracyjnie dopuszczalnej. Wskazuje także rodzaje wypadków drogowych, w których to, co uważa się za skutek wypadku, jest w istocie jego przyczyną. Odnosi się z aprobatą do poglądu J. Unarskiego i H. Dębskiej, że należałoby rozważyć ostrzejsze karanie kierowców znacznie przekraczających prędkość bezpieczną, a zatem stwarzających realne zagrożenie w ruchu drogowym. Uważa, że jest to uzasadnione bardzo silnie zwiększonym ryzykiem doznania poważnych obrażeń uczestników wypadku, ale także poważnym utrudnieniem lub wręcz uniemożliwieniem innym uczestnikom ruchu rozpoznania rzeczywistej sytuacji drogowej.

Słowa kluczowe
Bezpieczna prędkość, ograniczenie prędkości, fotoradar, ryzyko, powiększenie obrażeń, związek przyczynowo-skutkowy, skala AIS, prawdopodobieństwo odniesienia obrażeń, zagrożenie, ryzyko, zaostrzenie odpowiedzialności karnej.

Abstract
In the article, the author expresses his own opinion concerning certain arguments put forward by participants in the discussion on excessive speed, which was published in the "Trybuna" section of the 01/2010 edition of "Paragraf na drodze". He discusses the issue of safe speed and indicates situations in which it does not always have to be equal to or lower than the speed limit. He also indicates types of road accidents in which what is regarded as the result of an accident is in essence its cause. He refers approvingly to the opinion of J. Unarski and H. Dębska that it would be advisable to consider more severe punishments for drivers who significantly exceed safe speed, thus constituting a real threat to traffic. He considers that this is justified by a highly increased risk of serious injury to persons involved in such an accident, and also because such behaviour seriously hinders or even makes it impossible for other road users to assess the actual road situation.

Key Words
Safe speed, speed limit, traffic enforcement camera, risk, increased injuries, causal link, AIS scale, likelihood of injuries, threat, risk, increase in criminal liability..