Paragraf na Drodze 5/2016

Wykładnia prawa

Joanna Brylak

Zakres terytorialny zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2016 r.,
sygn. IV KK 324/15

The territorial scope of a driving ban. Commentary on the Decision
of the Supreme Court of 29 January 2016, Ref. IV KK 324/1

Streszczenie
Jest to glosa aprobująca wyrok Sądu Najwyższego uchylający wyrok sądu II instancji,
który uniewinnił kierowcę samochodu osobowego, skazanego przez sąd I instancji za
niestosowanie się do zakazu prowadzenia pojazdów. Autorka dokonała prawnej oceny
analizy przeprowadzonej przez organy postępowania, która to analiza doprowadziła do
wskazania, że ustalenia i wnioski sądu I instancji były prawidłowe. Przedmiotem opracowania
jest analiza zagadnienia, czy status drogi leśnej, na której dopuszczony jest
ruch, przesądza o możliwości naruszenia zakazu prowadzenia pojazdów (art. 244 k.k.).

Słowa kluczowe
Zakaz prowadzenia pojazdów, dostępność drogi, status drogi leśnej.

Abstract
This is a commentary approving the judgement of the Supreme Court revoking the decision
of a court of second instance, which acquitted the driver of a passenger car, who
had been sentenced by a court of first instance for not complying with a driving ban.
The author has carried out a legal assessment of the analysis performed by the judicial
bodies, which has led her to indicate that the findings and conclusions of the court of
first instance were correct. The subject of the paper is an analysis of the issue of whether

driving on a forest road on which traffic is allowed can be considered a violation of
a ban on driving vehicles (Art. 244 Criminal Code).

Key Words
Driving ban, accessibility of a road, the status of a forest road.

Wojciech Kotowski

O wyższy poziom postępowań karnych w sprawach o wypadki drogowe

For an improved quality of penal proceedings concerning traffic accidents

Streszczenie
Autor omawia tytułowy problem na kanwie wypadku drogowego, polegającego na tym,
że kierujący motocyklem, jadący jako piąty w kolumnie zatrzymujących się pojazdów,
przekroczył podwójną linię ciągłą i, jadąc lewą stroną drogi, właściwą dla kierunku
przeciwnego, najechał na lewy bok samochodu osobowego, którego kierujący, skręcając
w lewo, zjeżdżał z drogi do posesji. Sprawa rozpoznawana jest już 3 lata. Wyrok
I instancji został uchylony wskutek wniesionej apelacji i sprawa została przekazana do
ponownego rozpoznania przez sąd rejonowy.

Słowa kluczowe
Niedozwolone wyprzedzanie, zmiana kierunku ruchu, wypadek, oględziny, akt oskarżenia,
współsprawca, pokrzywdzony, wyrok, apelacja, ponowne procedowanie, biegli,
kompetencja, etyka, kultura prawna.

Abstract
The author considers the issue against the background of a road accident, in which:
a motorcyclist, riding fifth in a column of vehicles that were in the process of stopping,
crossed a double white line and then, driving on the left side of the road – i.e., for traffic
driving in the opposite direction – hit the left side of a car that was turning left off the
road into a property. The case has been ongoing for 3 years already. The decision of the
court of first instance was revoked as a result of a lodged appeal and the case was referred
for a renewed hearing to the District Court.

Key Words
Illegal overtaking, change of direction of movement, accident, inspection, indictment,
co-perpetrator, victim, judgment, appeal, renewed legal proceedings, experts, competence,
ethics, legal culture.

 

Z wokandy sądowej

Lech K. Paprzycki

Nieuprawniony rowerzysta jadący chodnikiem

Unauthorized cyclist riding on the pavement

Streszczenie
Sprawa dotyczy wypadku potrącenia jadącego chodnikiem rowerzysty przez samochód
osobowy, wyjeżdżający z bramy ogrodzenia z zamiarem włączenia się do ruchu. Omawiając
przebieg prowadzonego przeciwko kierowcy postępowania, które w drugiej instancji
zakończyło się uniewinnieniem, autor krytycznie analizuje opinie powołanych
w tej sprawie biegłych, nie tyle w zakresie dokonanej przez nich rekonstrukcji wypadku,
co wniosków i ocen odnośnie przyczyn wypadku i zachowania się jego uczestników,
w tym nieuprawnionego korzystania przez rowerzystę z chodnika.

Słowa kluczowe
Rowerzysta, jazda po chodniku, włączanie się do ruchu, wypadek, szczególna ostrożność.

Abstract
The case concerns an accident consisting in the knocking down of a cyclist riding on the
pavement by a car driving out of a gate onto a road. Discussing the course of the proceedings
against the driver – which in the second instance ended in acquittal – the author
critically analyses the opinions of the experts summoned in this case. The author’s criticisms
are not so much directed against the reconstruction of the accident carried out by
the experts, as their conclusions and assessments concerning the causes of the accident
and the behaviour of those involved, including the unauthorised riding on the pavement
by the cyclist.

Key Words
Cyclist, riding on the pavement, turning to traffic, accident, particular caution.

Materiały szkoleniowe

Tomasz Krukowicz

Problem sygnalizacji świetlnej w opiniowaniu wypadków drogowych.
Artykuł polemiczny

The issue of traffic lights system in expert witness reporting on road accidents.
Polemical article

Streszczenie
Autor omawia problemy związane z opiniowaniem wypadków drogowych na skrzyżowaniach
z sygnalizacją świetlną. Artykuł stanowi polemikę z artykułami pt. „Współczesne
sygnalizacje świetlne” (Paragraf na Drodze nr 9/2014) oraz „Metodyka ustalania
sygnałów wyświetlanych w określonym czasie w sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu”
(Paragraf na Drodze nr 10/2014). Celem artykułu jest przybliżenie zainteresowanym
osobom zagadnień związanych z projektowaniem, budową i eksploatacją sygnalizacji
świetlnej, które to zagadnienia powinny być uwzględnione w opiniach sporządzanych
dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości.

Słowa kluczowe
Sygnalizacja świetlna, stan techniczny, opiniowanie.

Abstract
The article refers to technologies used in road traffic management systems. The key
point is that modern solutions give expert witnesses new possibilities of gathering data
on the scene of accident and participating vehicles. Intelligent Transport Systems are
described together with some road traffic management and monitoring systems used in
Poland as well as parameters available from data bases of these systems, and some issues
related to the possibility of using them.

Key Words
Road traffic management, intelligent transport systems, road accident parameters, court
expert witness, road accident reconstruction.

Sławomir Pytel, Marek Brudny, Marek Konior

Systemy zarządzania ruchem drogowym w praktyce biegłego sądowego
do spraw wypadków drogowych

Traffic Management Systems in the practice of the forensic expert in road
traffic accidents

Streszczenie 

Wraz z pojawianiem się nowych technologii eksperci z zakresu analiz wypadków drogowych
otrzymują nowe możliwości pozyskiwania istotnych danych, dotyczących
miejsca wypadku i pojazdów w nim uczestniczących. W materiale dowodowym, który
przekazywany jest biegłym sądowym w celu odtworzenia przebiegu zdarzenia, często
występują braki istotnych parametrów otoczenia drogowego, których odtworzenie po
kilku tygodniach od wypadku jest już niemożliwe. Sytuacja ta zmienia się, wraz z rozpowszechnianiem się tzw. Inteligentnych Systemów Transportowych. W artykule omówione
zostały stosowane obecnie w Polsce systemy monitorowania i zarządzania ruchem
drogowym, parametry, które można pozyskać z archiwalnych baz danych tych
systemów, oraz wybrane zagadnienia ich zastosowania.

Słowa kluczowe
Zarządzanie ruchem drogowym, inteligentne systemy transportowe, biegły sądowy, parametry
wypadku drogowego, rekonstrukcja wypadku drogowego.

Abstract
The article refers to technologies used in road traffic management systems. The key
point is that modern solutions give expert witnesses new possibilities of gathering data
on the scene of accident and participating vehicles. Intelligent Transport Systems are
described together with some road traffic management and monitoring systems used in
Poland as well as parameters available from data bases of these systems, and some issues
related to the possibility of using them.

Key Words
Road traffic management, intelligent transport systems, road accident parameters, court
expert witness, road accident reconstruction.

Wydarzenia

Jakub Zębala

Międzynarodowy Kongres SAE 2016, Detroit (Michigan) USA

International SAE Congress 2016, Detroit (Michigan) USA

Informacje

Informacja dla prenumeratorów

Informacja dla autorów