Paragraf na Drodze 5/2017

Wykładnia prawa

Paweł Gacek

Obowiązek właściciela lub posiadacza pojazdu wskazania osoby, której powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie

The duty of a vehicle owner or holder to identify the person to whom they entrusted the vehicle to drive or use at a designated time

Streszczenie
Artykuł jest poświęcony problematyce związanej z realizacją obowiązku z art. 78 ust. 4
ustawy – Prawo o ruchu drogowym, jak również z odpowiedzialnością, wynikającą
z art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń, w przypadku niewypełnienia tego obowiązku przez
zobowiązanego. Ustalono krąg podmiotów zobowiązanych na podstawie tych przepisów
oraz podmiotów uprawnionych do żądania informacji o tym, komu właściciel lub
posiadacz pojazdu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie.
Ponadto zwrócono uwagę na zagadnienia związane z zachowaniem się właściciela lub
posiadacza pojazdu, który, nie realizując obowiązków wynikających z art. 78 ust. 4
ustawy – Prawo o ruchu drogowym, wypełnia znamiona wykroczenia z art. 96 § 3 k.w.
oraz na okoliczności, które – mimo iż stanowiły przypadki niezastosowania się do
normy wynikającej z art. 78 ust. 4 cyt. ustawy – nie mogły skutkować odpowiedzialnością
za przedmiotowe wykroczenie.
Słowa kluczowe
Wykroczenie, właściciel pojazdu, posiadacz pojazdu, kierujący pojazdem, używający
pojazdu, fotoradar, wideorejestrator.

Abstract
This article is completely devoted to some problems connected with the implementation
of the obligation included in article 78 sec. 4 Act of 20 June 1997 of the Law on Road
Traffic, as well as the liability resulting from Art. 96 paragraph 3 of the Code of Offenses,
in cases not – compliance by the obliged entity. A set of entities obliged under
the aforementioned norms and entities authorized to request information from the owner
or the holder of the vehicle about that who he has been assigned the vehicle to drive or
use on time. In addition, special attention was paid to the issue of the behavior of the
owner or the holder of a vehicle who, failing to comply with the obligations under Art.
78 sec. 4 Act of the Law on Road Traffic they fill the marks of the offense of Art. 96
paragraph 3 of the Code of Offenses and on circumstances which, even though they
constituted cases of non-compliance with the standard resulting from Art. 78 sec. 4 Act
of the Law on Road Traffic could not be responsible for the offense in question.
Key words
Petty offence, vehicle owner, vehicle holder, vehicle driver, photo-radar, video-register.

Sławomir Joachimiak

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 2016 r., sygn. III KK 427/15, w sprawie braku możliwości zatarcia wcześniejszego skazania za przestępstwo z art. 178a § 1 lub 4 k.k., gdy czyn popełniono przed upływem okresu niezbędnego do zatarcia tego skazania

Commentary on the ruling of the Supreme Court of 1 April 2016, Ref. III KK 427/15, on the lack of possibility of expungement of an earlier conviction for a crime under art. 178a § 1 or 4 Penal Code, if a later deed was committed before the required period of time had elapsed for expungement of the earlier conviction

Streszczenie
Jest to glosa aprobująca tytułowy wyrok Sądu Najwyższego, którego teza brzmi: „Fakt
zatarcia z mocy prawa wcześniejszego prawomocnego skazania za przestępstwo określone
w art. 178a § 1 k.k. lub wymienione w art. 178a § 4 k.k., uniemożliwia przyjęcie
odpowiedzialności sprawcy na podstawie art. 178a § 4 k.k., także wtedy, gdy do popełnienia
tego czynu doszło przed upływem okresu niezbędnego do zatarcia wcześniejszego
skazania”.
Słowa kluczowe
Przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, zatarcie skazania, nietrzeźwy
kierowca.

Abstract
This is a commentary approving the titular ruling of the Supreme Court, which reads:
“The fact of the lawful expungement of an earlier criminal conviction for an offence
defined in Art. 178a § 1 Penal Code or mentioned in Art 178a § 4 Penal Code makes it
impossible to accept the responsibility of the perpetrator on the basis of Art 178a § 4
Penal Code even if the deed was committed before the necessary period of time had
elapsed allowing expungement of the previous conviction”.
Key Words
Crime against road traffic safety, expungement of a conviction, drunk driver.

Dorota Mieczkowska

Prawnokarne konsekwencje niestosowania się do zakazu prowadzenia pojazdów w świetle nowelizacji Kodeksu karnego z dnia 23 marca 2017 r.

Criminal law consequences for non-compliance with a driving ban in light of the amendment of the Penal Code of 23 March 2017

Streszczenie
W artykule omówiono zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej sprawców przestępstwa
z art. 244 k.k., wprowadzone ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy-
Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Autorka poddała analizie i ocenie zmianę,
polegającą na podniesieniu wysokości sankcji karnej za przestępstwo określone w art.
244 k.k., które obecnie zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat
5. W Kodeksie karnym pojawił się ponadto nowy przepis – art. 42 § 1a, przewidujący
obligatoryjny tryb orzekania zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych
w razie skazania za przestępstwo określone w art. 244 k.k., jeżeli czyn sprawcy polegał
na niezastosowaniu się do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Słowa kluczowe
Przestępstwo z art. 244 k.k., naruszenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych,
art. 42 § 1a k.k.

Abstract
The article discusses amendments in the criminal responsibility by perpetrators of crime
of Art. 244 of the Penal Code introduced by the Act of 23 March 2017 on the amendment
of the Penal Code and some other acts. The author has analysed and assessed an
amendment consisting in raising the amount of criminal sanction for the crime referred
to in Art. 244 of the Penal Code, which are currently at risk of imprisonment from three
months to five years. In the Penal Code also was introduced a new regulation – Art. 42
§ 1a, providing for the obligatory mode of ban on driving all motor vehicles in case of
conviction for a crime referred to in Art. 244 of the Penal Code, if the perpetrator's
action relied on non-compliance with the ban on driving a motor vehicle.
Key words
Crime of Art. 244 of the Penal Code, violation of the ban on driving a motor vehicle,
Art. 42 § 1a of the Penal Code.

 

 

Kazimierz J. Pawelec

Zapobieganie niebezpieczeństwu w ruchu drogowym. Zagadnienia wybrane

Preventing danger in road traffic. Selected issues

Streszczenie
Istniejącego w ruchu drogowym zjawiska wypadków drogowych, katastrof, czy sprowadzenia
ich niebezpieczeństwa, a także wykroczeń powodujących to niebezpieczeństwo,
nie da się całkowicie wyeliminować. Niemniej jednak zmniejszenie rozmiarów
tego zjawiska powinno zaprzątać, i zaprząta, uwagę wielu służb podejmujących szereg
działań zapobiegawczych. Jednak ich skuteczność jest dość mizerna, co – zdaniem autora
– jest efektem podejmowania działań wyłącznie represyjnych, braku właściwej
formy przekazu, a zwłaszcza braku należytego rozpoznania etiologii przestępczości
drogowej. Artykuł jest poświęcony zagadnieniem zapobiegania niebezpieczeństwu
w ruchu drogowym. Autor kładzie m.in. nacisk na zagadnienia związane z obowiązującym
prawem, w tym na konieczność gruntownej zmiany prawa o ruchu drogowym. Postuluje
wiele zmian w obowiązującym prawie, w tym także w prawie karnym.
Słowa kluczowe
Ruch drogowy, sprowadzenie niebezpieczeństwa, katastrofa, wypadek drogowy, działania
zapobiegawcze, stan zdrowia kierujących, stan techniczny pojazdów, niebezpieczeństwo
związane z drogą i organizacją ruchu, postulaty de lege ferenda i de lege lata.

Abstract
It is not possible to completely eliminate the phenomena – existing in road traffic – of
road accidents, catastrophes, bringing about a threat of accidents occurring, or offences
causing such a threat. That is why reducing these phenomena should be and is the focus
of attention of many institutions undertaking a range of preventive actions. However,
the effectiveness of these actions is rather poor, which – in the author’s opinion – is
the result of undertaking only repressive (punitive) measures, a lack of appropriate form
of communication, and, especially, a lack of an appropriate diagnosis of the aetiology
of road crimes/offences. The present article is devoted to the issue of preventing threats
in road traffic. The author places emphasis on, amongst other things, issues linked with
current law, including the need for a thorough revision of the road traffic law. He calls
for many changes to the existing law, including criminal law.
Key Words
Road traffic, causing danger, catastrophe, road accident, preventive measures, state of
health of drivers, technical state of vehicles, danger linked with the road and organisation
of traffic, proposals relating to de lege ferenda and de lege lat

Krystian M. Stańczyk

O pieszym jako sprawcy wypadku drogowego z udziałem motocyklisty

On pedestrians as perpetrators of a traffic accident involving a motorcyclist

Streszczenie
Celem artykułu jest przybliżenie problematyki wypadków drogowych z udziałem pieszych
i motocyklistów. Skalę zjawiska zilustrowano danymi statystycznymi Biura Ruchu
Drogowego Komendy Głównej Policji. Szczególną uwagę autor koncentruje na wypadkach
drogowych w konfiguracji – użytkownik motocykla, jako pokrzywdzony wypadkiem,
oraz pieszy, jako sprawca wypadku. W artykule przedstawiono dwa typowe
dla tego układu zdarzenia. Analiza akt postępowań przygotowawczych pozwoliła zaprezentować
okoliczności i przebieg obu wypadków, w tym sposób zachowania się ich
uczestników. Na przykładzie tych spraw omówiono przepisy i zasady bezpieczeństwa
w ruchu pieszych, określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Wskazano te, których
naruszenie doprowadziło do analizowanych wypadków. Ocenie poddano także prawidłowość
zachowania się kierujących motocyklami, zwłaszcza w kontekście przepisów
dotyczących tzw. „prędkości bezpiecznej” oraz wymogu zachowania szczególnej
ostrożności. Ponadto, na przykładzie opisanych spraw, zilustrowano zagrożenie, jakie
swym zachowaniem mogą powodować piesi „szczególnego ryzyka”, tj. osoby starsze
oraz piesi, znajdujący się w stanie nietrzeźwości. W artykule zasygnalizowano również
problem obecnych w przestrzeni publicznej opinii dotyczących poszczególnych kategorii
uczestników ruchu drogowego, w tym sposobu postrzegania osób pieszych i motocyklistów.
Zwrócono uwagę na możliwość niekorzystnego wypływu tych ocen na proces
wyjaśniania i rekonstrukcji przebiegu wypadku drogowego.
Słowa kluczowe
Pieszy, motocyklista, wypadek drogowy,

Abstract
The aim of the article is to provide an overview of road accidents involving pedestrians
and motorcyclists. The scale of the phenomenon is illustrated by statistical data of the
Traffic Office of the Police Headquarters. Particular attention has been paid to road accidents
in configuration – a motorcycle user as the traffic accident victim, and a pedestrian
as the casualty. The article presents typical events for this arrangement. The analwykładnia
prawa
71
ysis of the files of the preparatory proceedings enabled the presentation of the circumstances
and course of both cases, including the behaviour of their participants. Examples
of these issues are the regulations and rules for pedestrian traffic, as detailed in the Road
Traffic Act of 20 June 1997. These indicated those whose breach led to the analysed
accidents. The behaviour of motorcyclists, particularly in the context of the so-called
"Safe speed" and special caution has been evaluated. Additionally, examples of the cases
described illustrate the risk that pedestrians may be "at risk", i.e. the elderly and pedestrians
in the state of intoxication. The article also mentions the problem of public opinion
in the public space, including the perception of pedestrians and motorcyclists. Attention
was drawn to the possibility of unfavourable effect of these evaluations on the process
of explaining and reconstructing the course of road accidents.
Key words
Pedestrian, motorcyclist, traffic accident.

Materiały szkoleniowe

Włodzimierz Treter

„Efekt rampowy” w kolizji samochodów

“The ramp effect” in a vehicle collision

Streszczenie
Niekiedy obraz uszkodzeń powstałych przy mającym charakter otarcia się zderzeniu
dwóch samochodów, usytuowanych względem siebie pod kątem ostrym, wyraźnie różni
się od typowego obrazu śladów pokolizyjnych. Warto wtedy rozważyć, czy w trakcie
kolizji nie miał miejsca tzw. efekt rampowy, tj. wjeżdżanie koła samochodu uderzającego
na koło samochodu uderzonego. Autor, na podstawie danych literaturowych i własnych
doświadczeń rzeczoznawczych, opisuje mechanizm tego zjawiska.
Słowa kluczowe
Efekt rampowy, najeżdżanie, unoszenie nadwozia.

Abstract
Sometimes, the damages that have arisen during a collision between two cars located at
an acute angle to each other – in which they have ‘rubbed’ against each other – clearly
look differently from the typical look of post-collision traces. It is then worth considering
whether the so-called ramp effect has occurred in the course of the collision – i.e.,
where the wheel of the colliding car drives onto the wheel of the hit car. The author, on
the basis of literature data and his own vehicle appraisal experiments, describes the
mechanism of this phenomenon.
Key words
Ramp effect, driving onto, lifting of the body of the car.

Z notatnika biegłego

Sławomir Pytel

Prędkość i pozycja pojazdu w aspekcie możliwości jego dostrzeżenia

The speed and position of a vehicle in relation to its being sighted

Streszczenie
W praktyce ekspertów zajmujących się analizą zdarzeń drogowych wyznaczanie konkretnej
wartość prędkości jest często jednym z głównych celów wykonywanej ekspertyzy.
Prędkości uczestników zdarzenia drogowego wpływają bezpośrednio na relacje
czasowo – przestrzenne przebiegu zdarzenia. Niemniej jednak prędkości uczestników
zdarzenia mają także kapitalne znaczenie przede wszystkim dla możliwości dostrzeżenia
ewentualnego zagrożenia, o czym w opiniowaniu niestety często się zapomina.
Słowa kluczowe
Prędkość pojazdu, pozycja pojazdu, dostrzeganie zagrożenia, ocena prędkości.

Abstract
In the practice of experts dealing with road accident analysis, the determination of
the specific value of speed is often one of the main objectives of an expert opinion.
The speeds of participants in a road accident directly influence the time-distance relations
of the event. Speeds of participants in an accident are also of prime importance for
the possibility of perceiving a possible threat, which is often unfortunately disregarded
in expert opinions.
Key Words
Vehicle speed, vehicle position, perceiving a threat, evaluation of speed.