Paragraf na Drodze 5/2019

Wykładnia prawa

Wojciech Kotowski

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Streszczenie

Wprawdzie od wielu lat podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym nie uległy radykalnym zmianom, to jednak nadal odczuwalny jest wśród uczestników tego ruchu brak zrozumienia zwłaszcza granic obowiązywania i relacji zachodzących między ostrożnością, szczególną ostrożnością i ograniczonym zaufaniem. Z tego głównie powodu autor przypomina wymienione zasady ze wskazaniem, jak należy je interpretować, aby pozostawać w zgodzie z przepisami i równocześnie zagwarantować sobie i innym uczestnikom pełne bezpieczeństwo na drodze.

Słowa kluczowe

Kierujący, pieszy, ostrożność, szczególna ostrożność, ograniczone zaufanie, bezpieczna prędkość, dobra widoczność, bezpieczny odstęp, upewnienie się przed realizacją manewru.

Safety in road traffic

Abstract

Although the basic road traffic rules have not undergone any drastic changes for many years, road traffic participants are still felt  not to understand  the limits and relationships between attention, special attention and limited trust. This is mainly why the author gives instruction on the interpretation of these rules for road traffic participants to be able to observe these rules, and thus guarantee complete safety on the road  to themselves and all others.

Keywords

Driver, pedestrian, attention, particular attention, predictability, safe speed, good visibility, adequate safety distance, making sure prior to performing a manoeuvre.

Bolesław Kurzępa

Odmowa wypłaty ubezpieczenia komunikacyjnego (AC) z tytułu kradzieży pojazdu w sytuacji, gdy właścicielowi skradziono kluczyki do samochodu – uwagi do wyroku Sądu Najwyższego

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest zaprezentowanie argumentacji Sądu Najwyższego zawartej          w wyroku z dnia 13 czerwca 2019 r., sygn. V CSK 4/18, a dotyczącej odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu umowy ubezpieczenia komunikacyjnego (autocasco) w sytuacji, gdy właścicielowi skradzione zostały kluczyki do samochodu, sterownik oraz dokumenty pojazdu. Kluczową kwestią w tej sprawie była ocena Sądu Najwyższego odmienna od dokonanej przez Sąd Apelacyjny aktów staranności dotyczących zabezpieczenia dokumentów i kluczyków do ubezpieczonego pojazdu.

Słowa kluczowe

Ubezpieczenie autocasco (AC), zabezpieczenie dokumentów i kluczyków do samochodu przed kradzieżą, ogólne warunki ubezpieczenia komunikacyjnego, odszkodowanie za skradziony samochód.

Refusal to pay motor insurance (AC) claim for the theft of a vehicle in a situation when the owner’s car keys were stolen – comments on the judgment of the Supreme Court

Abstract

The aim of the paper is to present the reasoning of the Supreme Court given in the judgment of 13 June 2019, Ref. V CSK 4/18, on the liability of the insurer in the area of vehicle insurance policy (autocasco) in a situation when the vehicle owner’s car keys, control device and vehicle’s documents were stolen. The key issue was the assessment by the Supreme Court different from that made by the Court of Appeals as to the acts of care relative to the protection of documents and keys of the insured vehicle.

Key words

Vehicle insurance (AC), anti-theft protection of documents and car keys, general vehicle insurance terms and conditions, compensation for stolen car.

Michał Burtowy


Raporty amerykańskiego Krajowego Stowarzyszenia Urzędników Transportu Miejskiego (NACTO) a projekt z dnia 30 lipca 2019 r. ustawy o zmianie ustawy –
Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

 

Streszczenie

Artykuł omawia raporty przygotowane przez NACTO, dotyczące tzw. „shared micromobility”, czyli miejskiego ruchu małych urządzeń transportu osobistego, opartego na najmie (miejskiej mikromobilności). Raporty powstały w latach 2018 i 2019 r. Analiza raportów ma na celu zapoznanie polskiego czytelnika z aktualnymi wynikami badań wiodącej amerykańskiej organizacji zajmującej się problematyką transportu miejskiego i odniesienia ich do problemów użytkowania urządzeń transportu osobistego (dalej jako: UTO), z którymi mierzą się lub zmierzą polskie miasta – a zatem i polski ustawodawca, który opracował i ogłosił niedawno projekt z dnia 30 lipca 2019 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (numer z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD564).

Słowa kluczowe

Policja, pojazd, właściciel pojazdu, dysponent (osoba dysponująca pojazdem), unieruchomienie pojazdu, urządzenie do blokowania kół.

Reports of the American National Association of City Transportation Officials
(NACTO) vis-à-vis the 30 July 2019 bill of the amendment of the Road Traffic Act and the act on electromobility and alternative fuels

Abstract

The article discusses the reports prepared by the National Association of Transportation Officials (NACTO) regarding “shared micromobility” i.e. urban traffic of small personal transport devices based on rent (urban micromobility). The reports were created in 2018 and 2019. The purpose of the report analysis is to familiarize the Polish reader with the current research results of a leading American organization dealing with the issues of urban transport and to relate them to the problems of using Personal Transport Devices (the so-called PTD) which Polish cities are facing or will face soon – and, therefore, the Polish legislator, who recently developed and announced the draft of 30 July 2019 of the Act amending the Act – Road Traffic Law and the Act on electromobility and alternative fuels (the number from the list of legislative works of the Council of Ministers: UD564

Key words

Traffic, micromobility, report, innovations, UTO, e-scooters, security.

 

 

Z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania

Tomasz Kosendiak

Określanie prędkości pojazdów na podstawie materiału wideo. Część 1

Streszczenie

Filmy nagrywane przy użyciu automatycznych, stacjonarnych i mobilnych rejestratorów coraz częściej są materiałem służącym do rekonstrukcji wypadku drogowego. Celem tego artykułu jest przedstawienie sposobu precyzyjnego ustalenia prędkości pojazdu wyprzedzającego lub wyprzedzanego przez pojazd wyposażony w rejestrator wideo.

Słowa kluczowe

Wypadek, rekonstrukcja, monitoring, kamera, prędkość, metoda MLS

Determination of vehicle speed based on video recordings. Part 1

Abstract

Video recordings taken with automatic, fixed or mobile recorders are an increasingly frequent material used in the reconstruction of road accidents. The aim of the article is to present a way of precise determination of the speed of an overtaking or overtaken vehicle by a vehicle equipped with a video recorder.

Key words

Accident, reconstruction, monitoring, camera, speed, MLS method

Wydarzenia

Adam Reza
XVI Konferencja Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych – Kraków  2019

Informacje

Informacja dla prenumeratorów
Informacja dla autorów