Paragraf na drodze 6/2006

Wykładnia prawa

Bogusław Zając

Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 26 sierpnia 2004 r., sygn. I KZP 11/04

W glosowanym orzeczeniu SN zajął się problemem stosowania art. 178a § 1 k.k., który zakazuje kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości w sytuacji, kiedy wobec zatrzymanego nietrzeźwego kierującego, mocą wcześniejszego, prawomocnego wyroku, orzeczono już zakaz prowadzenia pojazdów. Takie zachowanie podpada także pod dyspozycję przepisu z art. 244 k.k. Sąd Najwyższy przyjmuje, że jest to jeden czyn. Autor aprobuje to stanowisko

 

Anna Muszyńska, Katarzyna Łucarz

Odpowiedzialność osoby prowadzącej holowany pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości (uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 2003 r., sygn. IIIKKN 390/01)

Artykuł jest w istocie glosą aprobującą wyrażone przez Sąd Najwyższy stanowisko, że podmiotem określonego w art. 178a § 1 k.k. przestępstwa kierowania pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu lub innego podobnie działającego środka jest także osoba prowadząca holowany pojazd mechaniczny. Szeroko omówione są istniejące w orzecznictwie i literaturze definicje pojęć "pojazd mechaniczny" i "prowadzenie pojazdu" oraz odniesienie tych pojęć do pojazdu holowanego.

 

Andrzej Skowron

Przepis art. 86 k.w. po nowelizacji kodeksu karnego z 1997 r. (część 2)

Po przedstawieniu trudności w kwalifikowaniu zachowań, które zostały wyłączone z art. 145 d.k.k., autor omawia praktykę postępowania w sprawach o wykroczenia z art. 86 k.w,. zastanawiając się w szczególności nad pytaniem, czy organy prowadzące czynności wyjaśniające nie mają obowiązku przeprowadzania takich samych dowodów, jak wówczas, gdy przedmiotem postępowania jest występek z art. 177 k.k. - zwłaszcza gdy skutki zdarzenia dotykają mienia "znacznej wartości"

 

Ryszard A. Stefański

O zmianie kierunku ruchu w lewo - dyskusji ciąg dalszy

Autor, przytaczając wcześniej już przedstawiane przez siebie argumenty, prezentuje po-gląd, że od kierującego dokonującego skrętu w lewo można wymagać zaniechania jego kontynuowania jedynie w sytuacji, gdy widział, że jest nieprawidłowo wyprzedzany. Obo-wiązuje go bowiem wówczas zasada ograniczonego zaufania, wyrażona w art. 4 ustawy "Prawo o ruchu drogowym".

 

Z wokandy sądowej

Marzena Anna Wasilewska

Wypadek, w którym zginęła Diana, księżna Walii. Zarys śledztwa.

Artykuł przedstawia opis okoliczności, w jakich doszło do wypadku, w którym 31 sierpnia 1997 r., w nocy, w Paryżu, śmierć poniosła księżna Walii, Diana, oraz opis przebiegu i ustaleń śledztwa, podjętego w tej sprawie przez francuskie organa ścigania.

 

Materiały szkoleniowe

Tomasz Razowski

Zapłata za zlecone przez policję usunięcie pojazdu z drogi

Przedmiotem artykułu jest określenie zasad uiszczania zapłaty za usunięcie z drogi pojazdu, w przypadku którego anulowano wydaną uprzednio dyspozycję nakazującą wykonanie tej czynności. Artykuł koncentruje się na zagadnieniu określenia podmiotu władnego i zobowiązanego do uiszczenia tej zapłaty. Zdaniem autora, powinność dokonania tej zapłaty ciąży na Policji tylko wtedy, gdy dyspozycja usunięcia pojazdu została wydana przez funkcjonariusza Policji mimo obiektywnego braku ku temu podstawy faktycznej bądź prawnej. W innych przypadkach zobowiązanym do uiszczenia zapłaty jest kierujący pojazdem.

Adam Reza

Słownik (K, L)

 

Informacje

Miesięcznik "Rzeczoznawca Samochodowy"