Paragraf na drodze 6/2007

Wykładnia prawa

Tomasz Huminiak
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2007 r., sygn. I KZP 36/06, w sprawie pojęcia środka odurzającego
Commentaries on the Resolution of the Supreme Court of 27 February 2007,Reference no. I KZP 36/06 on the concept of substance of abuse

Streszczenie
Autor w formie glosy komentuje wydaną w dniu 27 lutego 2007 r. uchwałę Sądu Najwyższego - Izby Karnej i Wojskowej, w sprawie o sygn. I KZP 36/06, dotyczącą wykładni pojęcia środka odurzającego w rozumieniu art. 178a k.k. Wyraża ona aprobatę dla dokonanej tym orzeczeniem wykładni, wskazując jednak na możliwość i potrzebę uzupełnienia argumentacji wiodącej do przyjętego orzeczenia.

Słowa kluczowe
Środek odurzający, substancje psychotropowe, narkotyki, kierowanie pojazdami.

Abstract
The author comments on the resolution of the Supreme Court - Criminal and Military Chamber of 27 February 2007, concerning Reference no. I KZP 36/06, relating to interpretation of the concept of a substance of abuse as understood in Article 178a of the Penal Code. He expresses approval of the interpretation put forward in this ruling, indicating, however, the possibility and need for supplementing the argumentation that led to the accepted ruling.

Key Words
Substance of abuse, psychotropic substances, narcotics, driving vehicles.


Andrzej Sakowicz
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2005 r., sygn. I KZP 45/05, w sprawie wnioskowego trybu ścigania
Commentaries on the Resolution of the Supreme Court of 15 December 2005, Reference no. I KZP 45/05 concerning prosecution on the basis of a motion

Streszczenie
Artykuł stanowi glosę aprobującą stanowisko Sądu Najwyższego, wskazujące, że "względnie wnioskowy tryb ścigania sprawcy przestępstwa określonego w art. 177 § 1 k.k., w sytuacji wystąpienia co najmniej dwóch pokrzywdzonych, znajduje zastosowanie tylko wówczas, gdy są nimi osoby najbliższe (art. 115 § 11 k.k.), a doznane przez nie obrażenia stanowią uszczerbek na zdrowiu określony w art. 157 § 1 k.k.". Autor glosy podjął próbę zrekonstruowania uzasadnienia tej samej tezy, ale w oparciu o wykładnię językową. Odniósł się również do kwestii zastosowania kumulatywnej kwalifikacji prawnej w przypadku dopuszczenia się przestępstwa wnioskowego wzbogaconego o elementy przestępstwa ściganego z urzędu.

Słowa kluczowe
Względnie wnioskowy tryb ścigania, pokrzywdzony, uszczerbek na zdrowiu, art. 157 § 1 k.k.

Abstract
The author comments approvingly on the position of the Supreme Court, indicating that "prosecution on the basis of a motion of a perpetrator of an offence defined in Article 177 § 1 of the Penal Code in a situation where there are at least two victims, is applied only when they are very close persons (family or partners) (Article 115 § 11 Penal Code), and the injuries sustained by them are harmful to health as defined in Article 157 § 1 Penal Code". The author of the commentary attempts to reconstruct the justification for this thesis, but on the basis of a linguistic interpretation. He also refers to the issue of application of cumulative legal qualification in the case of commission of an offence prosecuted on the basis of a motion that also contains elements of an offence prosecuted by a public prosecutor.

Key Words

Prosecution on the basis of a motion, the victim, harm to health, Article 157 § 1 of the Penal Code.


Andrzej Skowron
Wokół stanów związanych z użyciem alkoholu (cz. 2)
On states linked with use of alcohol (part 2)

Streszczenie
W drugiej części artykułu autor postuluje nowelizację art. 87 k.w. poprzez wyeliminowanie znamienia "stan po użyciu środków działających podobnie do alkoholu" oraz odejście od definicji "stanu po użyciu alkoholu" w połączeniu z art. 46 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Słowa kluczowe
Przepis art. 178a k.k., art. 87 k.w., intoksykacja, stan po użyciu alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu, wykroczenie nieumyślne.

Abstract
In the second part of the article, the author postulates amending Article 87 of the Code of Petty Offences through eliminating the hallmark "state after the use of substances acting similarly to alcohol" and departure from the definition "state after use of alcohol" in conjunction with Article 46 Section 2 concerning Upbringing in Sobriety and Counteracting Alcoholism.

Key Words
Article 178a of the Penal Code, Article 87 of the Code of Petty Offences, intoxication, state after use of alcohol and substances acting similarly to alcohol, unintentional petty offence.


Z wokandy sądowej

Bogusław Zając
W sprawie pierwszeństwa przejazdu
On right of way

Streszczenie
Na tle konkretnego wypadku ze skutkiem śmiertelnym, powstałego w wyniku złamania przez jednego z uczestników zasad pierwszeństwa na skrzyżowaniu, autor rozważa pro­blematykę możliwości przypisania drugiemu z uczestników, posiadającemu pierw­szeń­stwo, przyczynienia się do wypadku.

Słowa kluczowe
Pierwszeństwo przejazdu, szczególna ostrożność, wypadek.

Abstract
Against the background of a particular case with a fatal result that occurred as a result of the contravention by one of the participants of the principle of right of way at a junction, the author deliberates on the issue of the possibility of ascribing (liability for) contributing to the accident to the second of the participants, who had right of way.

Key Words
Right of way, particular care, accident.


Z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania

Robert Owsiański
Obliczanie zderzeń na podstawie deformacji nadwozi za pomocą programu Crash3 Analizer
Calculating parameters of crashes on the basis of deformation of a car body with the help of Crash3 Analizer software

Streszczenie
Autor przedstawia własny program do obliczania zderzeń, oparty na wskaźnikach sztywności i metodzie Crash3. Dokonuje sprawdzenia poprawności metodyki postępowania i osiągniętych w swoim programie wyników poprzez ich walidację za pomocą programu PC-Crash.

Słowa kluczowe
Zderzenie, energia deformacji nadwozia, wypadki drogowe.

Abstract
The author presents his own programme for calculating parameters of crashes, based on indicators of stiffness and the Crash3 method. He checks the correctness of the methodology of the procedure and the results achieved in his programme by validating them with use of the PC-Crash programme.

Key Words
Collision, energy of deformation of car body, road accidents.


Materiały szkoleniowe

Bolesław Kurzępa
Przestępstwa z ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
Offences from the act on road transport of dangerous goods

Streszczenie
Autor dokonał wykładni art. 33a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 ze zm.), którego naruszenie stanowi przestępstwo zagrożone grzywną w wysokości do 100.000 zł. Jego zdaniem, szczegółowe poznanie znamion przestępstwa przez pracowników organów zajmujących się utrzymaniem porządku na drogach publicznych pozwoli na wyeliminowanie trudności interpretacyjnych.

Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, wprowadzanie do obrotu, ciśnieniowe urządzenie transportowe, oznakowanie.

Abstract
The author has interpreted Article 33a of the Act of 28 October 2002 on road transport of dangerous goods (Law Gazette Nr 199, item. 1671 with amendments), whose infringement constitutes an offence carrying a potential fine of up to 100.000 zl. In his opinion, a detailed understanding of the distinguishing features of the offence by staff of bodies dealing with maintaining order on public roads will allow elimination of interpretational difficulties.

Key Words
Safety, introduction into circulation, apparatus used in transportation of pressurised gas, marking.


Trybuna "Paragrafu"

Wojciech Kotowski
Alkohol i "środek odurzający" - wnioski de lege ferenda
Alcohol and "substance of abuse" - de lege ferenda conclusions

Streszczenie
Autor proponuje rozwiązanie problemów związanych głównie z używaniem przez kierujących środków odurzających poprzez prawne ujednolicenie terminologii "alkohol" i "środek odurzający", wyłącznie na użytek bezpieczeństwa w komunikacji. Jego zdaniem należy z pełną konsekwencją wyeliminować z ustawodawstwa określenie "środek działający podobnie do alkoholu" i zastąpić go określeniem "środek odurzający", które powinno być precyzyjnie zdefiniowane i występować jednolicie we wszystkich właściwych aktach prawnych (k.k., k.p.k., k.k.w., k.w., k.p.w., a także w prawie o ruchu drogowym).

Słowa kluczowe
Stan po użyciu alkoholu, stan nietrzeźwości, środek odurzający, stan po użyciu środka odurzającego, stan pod wpływem środka odurzającego.

Abstract
The author proposes a solution to problems linked mainly with use of substances of abuse by drivers through legal standardisation of the terms "alcohol" and "substance of abuse", exclusively for use in the field of transport safety. In his opinion the definition "a substance acting similarly to alcohol" should be eliminated entirely from the legislation and replaced with the definition "substance of abuse", which should be precisely defined and should be used uniformly in all appropriate legal acts (Criminal Code, Code of Criminal Proceedings, Executive Penal Code, Petty Offences Code, Petty Offences Proceedings Code and also in the Road Traffic Act).

Key Words
State after use of alcohol, state of inebriation, substance of abuse, state after use of a substance of abuse, state under the influence of a substance of abuse.


Recenzje

Piotr Piszczek, Katarzyna Piszczek
Recenzja książki Wojciecha Kotowskiego, Prawne Problemy Ruchu Drogowego. Komentarz
Review of a book by Wojciech Kotowski entitled Legal Issues relating to Road Traffic. Commentary


Informacje

Adam Reza
Projekt ustawy o biegłych w podkomisji sejmowej
The planned act concerning experts in the Parliamentary Subcommittee


Jan Unarski
XVI Doroczna Konferencja EVU
XVI EVU Annual Meeting