Paragraf na drodze 6/2008

Wykładnia prawa

Ryszard A. Stefański
Glosa do wyroku SA w Krakowie z dnia 31 maja 2007 r., sygn. II AKA 90/07, w sprawie oznaczania stopnia winy sprawców wypadku drogowego w postępowaniu karnym
Commentary on the judgement of the Court of Appeal in Krakow of 31 May, Reference no. II AKA 90/07, in the matter of determining degree of guilt of perpetrators of road accidents in criminal proceedings

Streszczenie
Przedmiotem glosy jest prawnokarna ocena stopnia przyczynienia się poszczególnych uczestników wypadku drogowego do jego zaistnienia. Omówione zostało znaczenie tego ustalenia dla oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu i dla wymiaru kary. Teza wyroku została aprobowana, lecz zwrócono uwagę, że w sytuacji, gdy jest możliwe stosunkowe określenie zakresu przyczynienia się wszystkich uczestników wypadku, uzasadnione jest dokonanie takiego ustalenia, gdyż umożliwia właściwą ocenę stopnia społecznej szkodliwości czynu, jak też wymierzenie kary adekwatnej do stopnia zawinienia .

Słowa kluczowe
Wypadek w komunikacji, przyczynienie się do wypadku, stopień zawinienia.

Abstract
The subject of the commentary is a legal assessment of the degree of contribution of particular participants in a road accident to its occurrence. The significance of these findings for the assessment of degree of social harm of an act and for the (severity of the) sentence is discussed. The judgement is approved, but attention is drawn to the fact that where it is possible to define the relative range of contribution of all participants in the accident, it is advisable to do so, since this enables a correct assessment of the degree of social harm of the act, and imposition of a sentence that is commensurate with the degree of guilt .

Key Words
Road traffic accident, contributing to an accident, degree of guilt.


Grażyna Nauka
Zasady prawa a zasada ograniczonego zaufania w ruchu drogowym
Legal principles and the principle of limited confidence in the context of road traffic

Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest szeroko omówiona problematyka znaczenia i systematyki pojęć "zasada w prawie", "zasada prawa" oraz "zasada prawna", i na tym tle autorka dokonuje krytycznej analizy konstrukcji polskiej ustawy "Prawo o ruchu drogowym", a zwłaszcza statuowanej w niej zasady ograniczonego zaufania.

Słowa kluczowe
Zasada prawa, zasada prawna, zasada zaufania, zasada ograniczonego zaufania w ruchu drogowym.

Abstract
The subject of the article is the issue of the meaning and the systematics of the concepts "principle in law", "principle of the law", and also "legal principle", and against this background, the author carries out a critical analysis of the structure of the Polish "Road Traffic Act", especially the principle of limited confidence enshrined in it.

Key Words
Principle of the law, legal principle, principle of confidence, principle of limited confidence in road traffic.


Andrzej Skowron
Zasada domniemania niewinności oraz zasada in dubio pro reo w sprawach o wykroczenia drogowe
The principle of presumption of innocence and also the principle of in dubio pro reo (benefit of the doubt) in cases concerning road offences

Streszczenie
Oprócz przedstawienia problemów, na jakie napotyka obowiązywanie zasady domniemania niewinności oraz in dubio pro reo w sprawach, których przedmiotem są tzw. kolizje drogowe, autor negatywnie ocenia przepisy ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, regulujące etap oddania sprawy pod sąd. Postuluje wprowadzenie instytucji pozwalającej zwrócić sprawę oskarżycielowi, jeżeli zauważone zostaną braki nie pozwalające na jej ocenę nawet na etapie wstępnej kontroli, jaką w tym postępowaniu sprawuje zarówno prezes sądu, jak i sąd.

Słowa kluczowe
Oddanie sprawy pod sąd, zasada domniemania niewinności, in dubio pro reo, kolizja dro­gowa, zwrot sprawy celem uzupełnienia braków postępowania, art. 60 § 1 k.p.w., art. 339 § 3 k.p.k., zasada prawdy materialnej.

Abstract
Apart from presenting problems that are encountered due to the principle of presumption of innocence and also benefit of the doubt being in force in cases concerning road collisions, the author negatively assesses regulations of the Petty Offences' Procedure Code, regulating the stage of submitting a case to court. He postulates introduction of an institution allowing the case to be returned to the prosecutor, if deficiencies are noticed that do not allow its assessment even at the stage of preliminary supervision, which in this proceeding is exercised by both the president of the court and the court.

Key Words
Submitting a case to court, the principle of presumption of innocence, benefit of the doubt, road collision, return of case with the aim of supplementing deficiencies of proceedings, Art. 60 § 1 Petty Offences' Procedure Code, Art. 339 § 3 Code of Criminal Proceedings, the principle of material truth.


Diariusz prawniczy

Adam Jasiński
Diariusz prawniczy (49)
Legal diary (49)


Z wokandy sądowej

Lech K. Paprzycki
Zwielokrotniony obowiązek szczególnej ostrożności w rejonie skrzyżowania
Heightened duty of particular care in the region of a crossroads

Streszczenie
Na kanwie poważnego w skutkach wypadku potrącenia pieszego przekraczającego jezdnię na ruchliwym skrzyżowaniu, przy wyświetlanym dla pieszych sygnale czerwonym, autor z naciskiem podkreśla wagę zachowania szczególnej ostrożności przez kierujących przy zbliżaniu się do skrzyżowań (zwłaszcza ruchliwych, o wielu pasach ruchu) oraz do przejść dla pieszych - także wtedy, gdy dla pieszych wyświetlany jest sygnał czerwony. Wskazując, że ten wymóg szczególnej ostrożności dotyczy wszystkich rodzajów skrzyżowań, zwraca równocześnie uwagę na rolę zasady ograniczonego zaufania przy prawnej ocenie stopnia owej "szczególnej ostrożności", wymaganego na skrzyżowaniach dróg nierównorzędnych i o ruchu kierowanym.

Słowa kluczowe
Szczególna ostrożność, ruch na skrzyżowaniach.

Abstract
Against the background of an accident with serious consequences involving knocking over of a pedestrian crossing a road at a busy crossroads, when the pedestrian red (stop) light was lit, the author emphasizes the importance of exercising special care by drivers when approaching a crossroads (especially a busy one, with many lanes) and also pedestrian crossings - including when the pedestrian red light is lit. Showing that this requirement of particular care relates to all types of crossroads, he also draws attention to the role of the principle of 'limited confidence' when legally assessing the degree of 'particular care' required at intersections between roads of different category and with directed traffic.

Key Words
Particular care, traffic at crossroads.


PC-Crash

Wojciech Wach
Modelowanie układu stabilizacji ruchu pojazdu (ESP) w programie PC-Crash
Modelling the system of the Electronic Stability Programme (ESP) in the programme PC-Crash

Streszczenie
W artykule opisano model układu stabilizacji ruchu pojazdu ESP zastosowany w programie PC-Crash. Przestawiono przykłady symulacji ruchu samochodu w warunkach krytycznych z urządzeniem wyłączonym i włączonym.

Słowa kluczowe
ESP, Electronic Stability Programme, PC-Crash.

Abstract
In the article, the model of the system of the Enhanced Stability Programme applied in the PC-Crash programme is described. Examples of simulation of vehicular movement in critical conditions with the appliance turned off and on are presented.

Key Words
ESP, Electronic Stability Programme, PC-Crash.