Paragraf na drodze 6/2014

Wykładnia prawa

Jonatan Hasiewicz
Prawne problemy projektowania organizacji ruchu drogowego
Legal problems of road traffic organizational arrangement

Streszczenie
W artykule wskazano, kto w Polsce odpowiada za umieszczanie na drogach znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także, w jaki sposób się to odbywa. Autor twierdzi, że dużą część zmian w organizacji ruchu na drogach dokonują podmioty niezależne od zarządów dróg i organów zarządzających ruchem na drogach. Twierdzi, że wiele zmian organizacji ruchu w Polsce jest skutkiem samowolnych działań osób trzecich. Wykazuje, że obowiązujące przepisy prawne nie umożliwiają koordynacji działań w tym zakresie przez organy zarządzające ruchem. Wskazuje, jaki to ma wpływ na wykonywanie kontroli ruchu drogowego i karanie sprawców wykroczeń drogowych. Dowodzi, że duża liczba znaków drogowych jest umieszczona na drogach bez odpowiedniej podstawy prawnej. Analizę problemu autor przeprowadził, korzystając z logiczno-językowej wykładni obowiązujących przepisów prawa oraz własnych badań empirycznych, popartych wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie tworzenia projektów zmian organizacji ruchu.

Słowa kluczowe
Projekt organizacji ruchu, znak drogowy, zarządca drogi, organ zarządzający ruchem, legalizm, wykroczenie drogowe.

Abstract
The problems of who is in charge of placing road signs, traffic lights and other traffic control devices, as well as the procedures associated with their placement have been discussed. Contrary to the prevailing opinion and in spite of existing legal requirements, a significant number of changes in traffic management is done by third parties independently of road authorities or traffic management authorities. Furthermore, the article points out that many changes in traffic management are the result of lawless actions taken by third parties. Current regulations do not include procedures which would allow the different authorities tasked with regulating and managing traffic to coordinate their actions with each other. Many changes (implementations) in traffic management are not being supervised, which leads to inconsistencies within traffic engineering solutions on public roads. The article emphasizes the impact this has on performing traffic management inspections and punishing traffic offenders. The article also proves that a significant number of traffic signs has been placed without a proper legal basis, resulting in far-reaching consequences when fining drivers who do not obey traffic sign regulations. In order to present these aspects, the author has used two research methods: a linguistic and logical interpretation of applicable law and empirical studies backed by his many years' professional experience in creating and implementing traffic arrangement plans.

Key Words
Traffic arrangement plan, road sign, traffic management authority, legalism, traffic offense.


Dominik Zając
Sprawca wypadku drogowego jako gwarant nienastąpienia skutku
The perpetrator of a traffic accident as a legal guarantor of effect non-occurrence

Streszczenie
Artykuł dotyczy zagadnienia podstaw odpowiedzialności karnej sprawcy wypadku drogowego, który zbiegając z miejsca zdarzenia, porzuca ofiarę, nie udzielając jej pomocy. Autor stawia tezę, że w opisanej sytuacji możliwe jest pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności za zabójstwo, dokonane przez zaniechanie. Analizując poszczególne elementy zdarzenia z perspektywy instytucji prawa karnego, opisanych w części ogólnej Kodeksu karnego, autor wskazuje, że na sprawcy wypadku ciąży szczególny, prawny obowiązek gwaranta, oraz że w razie niepodjęcia działań nakierowanych na ratowanie życia ofiary może mu zostać przypisana odpowiedzialność za umyślne spowodowanie skutku.

Słowa kluczowe
Wypadek drogowy, ucieczka z miejsca zdarzenia, nieudzielenie pomocy, gwarant, zabójstwo.

Abstract
The article concerns the issue of criminal responsibility of the perpetrator of a traffic accident when he runs away from the scene of the accident and does not help the victim. The author argues that in situation when an abandoned victim dies in result of lack of medical help, it is possible to punish the perpetrator for the murder committed by omission. When analysing individual elements of the event from the perspective of the institution of criminal law, described in the general part of the Criminal Code, the author indicates that, in accordance with the Article 2 of Polish Criminal Code, the perpetrator is the legal guarantor. He is obliged to undertake all actions aimed at saving the life of victim who was injured in the car accident. In case of lack of such actions, he may be prosecuted for manslaughter.

Key Words
Traffic accident, escape from crime scene, failing to render assistance, guarantor, manslaughter.


Diariusz prawniczy

Adam Jasiński
Diariusz prawniczy (61)
Legal diary (61)


Wydarzenia

Piotr Ciępka, Adam Reza
V Konferencja certyfikowanych rzeczoznawców w Europejskim Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców i Specjalistów Techniki Samochodowej, Trzebieszowice, 26–28 marca 2014 r.
V Conference of certified experts in the European Centre of Certification of Experts and Specialists in Automobile Engineering, Trzebieszowice, 26–28 March 2014


Podróże z „Paragrafem”

Lech k. Paprzycki
„Prawostronni” w ruchu lewostronnym. Na tajlandzkich i polskich drogach
“Right hand drivers” in left hand traffic. On Thai and Polish Roads

Streszczenie
Na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji autor opisuje i objaśnia specyfikę ruchu drogowego w Królestwie Tajlandii, gdzie obowiązuje ruch lewostronny. Opisuje stres i problemy, jakie kierowca, przyzwyczajony do ruchu prawostronnego, napotyka, gdy znajdzie się w całkowicie różnym środowisku ruchu drogowego, gdzie w sytuacjach zaskakujących dawne nawyki i odruchy związane z ruchem prawostronnym mogą prowadzić do groźnych skutków. Z kolei, przypominając obowiązującą w Polsce zasadę ruchu prawostronnego i przepisy regulujące możliwości korzystania z lewej części jezdni, autor, na podstawie własnego doświadczenia, opisuje nierzadkie w Polsce sytuacje, w których ścisłe przestrzeganie zasady ruchu prawostronnego jest co najmniej utrudnione.

Słowa kluczowe
Ruch lewostronny, niebezpieczeństwo nawyków z ruchu prawostronnego.

Abstract
On the basis of his own experiences and observations, the author describes and explains the specific nature of road traffic in the Kingdom of Thailand, where left hand traffic is obligatory. He describes the stress and problems which a driver, accustomed to driving on the right, encounters when he finds himself in a completely different road traffic environment, where – in unexpected situations – old habits and reactions linked with right hand traffic may lead to serious consequences. In turn, recalling the rules of right hand traffic in Poland and regulations concerning use of the left side of the road, the author, on the basis of his own experiences, describes not uncommon situations in Poland in which rigorously observing right hand traffic rules is – at the very least – difficult.

Key Words
Left hand traffic, the danger of right hand traffic habits.