Paragraf na drodze 6/2015

Wykładnia prawa

Jacek Gąsior

Karnoprawny obowiązek naprawiania szkody oraz nawiązka a ochrona sprawcy wypadku wynikająca z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w świetle nowelizacji Kodeksu karnego

Criminal-legal obligation to compensate for damage and compensatory damages vs. accident offender’s protection resulting from the obligatory civil liability insurance in view of the amendment to the Penal code

Streszczenie

Celem artykułu jest omówienie wpływu posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na sposób ponoszenia przez sprawcę wypadku komunikacyjnego ciężarów ekonomicznych związanych z kompensacją wyrządzonych przez niego szkód, w sytuacji, gdy zostaje on jednocześnie pociągnięty do odpowiedzialności karnej, w ramach której dochodzi do orzeczenia względem niego środków kompensacyjnych w postaci obowiązku naprawienia szkody lub wypłacenia nawiązki (art. 46 § 1 i 2 k.k.). Uwzględniając treść nowelizacji Kodeksu karnego z dnia 20 lutego 2015 r., autor weryfikuje aktualność dotychczasowych poglądów doktryny oraz judykatury i na tej podstawie dokonuje oceny charakteru obydwu środków kompensacyjnych, wpływu ich wykonania na zakres odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku oraz na możliwości dochodzenia od ubezpieczyciela zwrotu wydatków poniesionych przez skazanego w związku z ich wykonaniem.

Słowa kluczowe

Ubezpieczenie OC, obowiązek naprawienia szkody, nawiązka, regres.

Abstract 

The article deals with the influence of possessing a civil liability insurance on the way the car accident offender incur financial burden, when he is also held criminally responsible and obliged to compensate for the damage or pay compensatory damages under Article 46 § 1 and 2 Penal Code. Considering the content of the amendment to the Penal Code of 20 February 2015, the author verifies the correctness of the existing views of the doctrine and jurisprudence, and on that basis evaluates the legal character of both compensatory measures, the legal effect of their performance on scope of civil liability of offender and possibility to claim recourse against the insurer.

Key Words

Civil liability insurance, obligation to compensate for the damage, compensatory damages, recourse.


Sławomir Joachimiak

Przeciw artykułowi 178a § 4 Kodeksu karnego

Against Art. 178a § 4 Criminal Code

Streszczenie

Autor krytycznie odnosi się do przepisów artykułu 178a § 4 Kodeksu karnego. Relacjonuje przebieg prac nad wprowadzeniem tej regulacji, przedstawia wątpliwości co do jego charakteru prawnego, co do relacji z innymi przepisami prawnymi i ustawowego zagrożenia karą. Rozważania te prowadzą go do wykazania szkodliwości i zbędności tego przepisu w porządku prawnym.

Słowa kluczowe

Nietrzeźwy kierowca, typ kwalifikowany, recydywa.

Abstract

The author, presenting in a critical article the works on the implementation of the provisions of Art. 178a § 4 Criminal Code, doubts as to its legal nature, relationships with other legislation, statutory minimum penalty. These considerations are aimed to demonstrate the dangers and uselessness of this provision in the legal system.

Key Words

Drunk driver, qualified type, recidivism.


Wojciech Kotowski

O niekonstytucyjności tabliczki pod znakiem drogowym, zawierającej napis „dotyczy także osób niepełnosprawnych”

On the unconstitutionality of a notice – under a road sign – stating “This also applies to the disabled”

Streszczenie

Autor omawia i w pełni aprobuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, uznające za niezgodne z Konstytucją RP wprowadzenia do aktu wykonawczego, określającego wyłącznie warunki techniczne znaków drogowych i zasady ich umieszczania, przepisu ograniczającego uprawnienia osób niepełnosprawnych obarczonych deficytem ruchu.

Słowa kluczowe

Znaki drogowe, tabliczka pod znakiem, uprawnienia osób niepełnosprawnych, ograniczenie uprawnień.

Abstract

The author discusses and fully endorses the ruling of the Constitutional Court, declaring that the introduction of the provision limiting the rights of disabled persons with a mobility impairment to the executive act – exclusively defining technical conditions of road signs and the principles of their positioning – is inconsistent with the Polish Constitution.

Key Words

Road signs, notice under a sign, the rights of disabled persons, restriction of rights.


Konrad A. Politowicz

Zakres związania starosty sądowym orzeczeniem przepadku pojazdu na gruncie stosowania przepisu art. 130a ust. 10h ustawy – Prawo o ruchu drogowym

The scope of a court decision confiscating a vehicle from a Starosta (district council head) on the basis of Art. 130a para. 10h – The Road Traffic Act

Streszczenie

Autor omawia niektóre problemy związane z procedurą administracyjnego usuwania pojazdów z drogi publicznej, dotyczące w szczególności podstaw identyfikacji właściciela (posiadacza) usuwanego pojazdu. Zwraca uwagę, że odnośne przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym nie rozstrzygają, jak i komu przypisać związaną z tym odpowiedzialność finansową w przypadkach, gdy identyfikacja właściciela jest niemożliwa lub budzi wątpliwości. Zauważa, że w orzecznictwie sądów administracyjnych pojawiły się sugestie, że decydujące jest tu orzeczenie sądu w przedmiocie przepadku pojazdu, w którym określa się zarówno podmiot nabywający własność usuniętego pojazdu, jak i podmiot, który tę własność traci. Zdaniem autora, takie stanowisko budzi szereg wątpliwości, które autor omawia.

Słowa kluczowe

Usuwanie pojazdu z drogi, procedura postępowania, wątpliwości co do identyfikacji właściciela pojazdu, obciążenie kosztami usuwania i przechowywania pojazdu.

Abstract

The author discusses certain problems associated with the administrative procedure of removing vehicles from a public road, concerning in particular the basis of identification of the owner of the removed vehicle. He draws attention to the fact that relevant provisions of the act – The Road Traffic Act – do not settle the issues of how and to whom to ascribe the associated financial responsibility in cases where identification of the owner is impossible or doubtful. He notes that in the jurisprudence (past rulings) of administrative courts it has been suggested that the decision of the court on the forfeiture of the vehicle – in which both the entity acquiring ownership of the removed vehicle and the entity which is losing that ownership – is decisive here. In the author’s opinion, such a stance raises a number of concerns, which the author discusses.

Key Words

Removal of a vehicle from the road, procedure, doubts as to the identification of the owner of the vehicle, burdening with costs of removing and storing of the vehicle..


Andrzej Skowron

„Prowadzenie do stężenia”. Uwagi na tle postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 2013 r., sygn. V KK 137/13

“Leading to a concentration”. Comments against the background of the Supreme Court Resolution of 14 November 2013, ref. V KK 137/13

Streszczenie

Autor porusza problemy wynikające z faktu, że z karnoprawnego punktu widzenia interesujący jest poziom intoksykacji alkoholem w chwili czynu. Tymczasem badania, dokonywane głównie na okoliczność zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, przeprowadzane są w pewien czas później. Zagadnienia tego dotyczy definicja stanu nietrzeźwości, zamieszczona w art. 115 § 16 Kodeksu karnego. Odnosi się też do wyrażonej w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 2013 r. tezy, że pomiędzy stężeniem alkoholu w wydychanym powietrzu a stężeniem we krwi osoby badanej zachodzi stały stosunek, wyrażony współczynnikiem 1 : 2100.

Słowa kluczowe

Stan nietrzeźwości, Alkometr, stężenie alkoholu we krwi i wydychanym powietrzu, BBR (blood-breath ratio), definicja ustawowa w art. 115 § 16 k.k., art. 178a k.k., biegły toksykolog.

Abstract

The author touches on problems resulting from the fact that, from the point of view of criminal law, the level of intoxication with alcohol at the moment of the deed is important. However, tests conducted – mainly to determine the alcohol content in exhaled air – are performed a certain amount of time later. The definition of the state of alcohol intoxication contained in Art. 115 § 16 of the Criminal Code concerns this issue. It also refers to the thesis expressed in the resolution of the Supreme Court of 14 November 2013 that there is a constant ratio between the concentration of alcohol in exhaled air and the concentration in the blood of the studied person, namely: 1 : 2100.

Key Words

State of intoxication, Alcoholometer, the concentration of alcohol in blood and exhaled air, BBR (blood-breath ratio), statutory definition in Art. 115 § 16 Criminal Code, Art. 178a Criminal Code, expert toxicologist.


Z wokandy sądowej

Lech K. Paprzycki

Wyprzedzanie rowerzysty jadącego poboczem

Overtaking a cyclist riding on a road shoulder

Streszczenie

Artykuł dotyczy śmiertelnego w skutkach wypadku czołowego zderzenia się samochodu ciężarowego z osobowym. Do wypadku doszło wówczas, gdy kierujący samochodem ciężarowym, późniejszy oskarżony, zbliżając się do jadącego w tym samym kierunku, prawym poboczem rowerzysty, został zaskoczony nieoczekiwanym i niesygnalizowanym manewrem wjazdu tego rowerzysty z pobocza na jezdnię. Zmusiło to kierowcę ciężarówki do gwałtownego hamowania, wskutek czego pojazd wpadł w poślizg i przemieścił się na lewy pas jezdni, gdzie zderzył się z nadjeżdżającym z przeciwka samochodem osobowym. Analizując przebieg postępowania w tej sprawie (w którym kierowca został w drugiej instancji uniewinniony), autor wskazuje na błędy popełnione przez biegłego i na brak należytej prawnej oceny sytuacji dowodowej ze strony orzekających w pierwszej instancji organów procesowych.

Słowa kluczowe

Rowerzysta, zajechanie drogi, wypadek, nietrafna opinia biegłego, błędny wyrok skazujący kierowcę samochodu.

Abstract

The article concerns a fatal head-on collision between a truck and a car. The accident occurred when the driver of the truck – later the accused – was approaching a cyclist who was travelling in the same direction on the right shoulder. The truck driver was surprised by an unexpected and unsignalled manoeuvre by the cyclist – riding onto the road from the shoulder. This forced the driver of the truck to brake suddenly, as a result of which the truck skidded and moved into the left lane of the road, where it collided with an oncoming car. Analysing the course of the judicial proceedings in this matter (in which the driver was acquitted in the second instance), the author points out the mistakes made by the expert and the lack of adequate legal assessment of the evidence by the adjudicating bodies in the first instance.

Key Words

Cyclist, cutting in on, accident, inaccurate expert opinion, incorrect sentence convicting the truck driver..


Materiały szkoleniowe

Paweł Majewski

Nietrzeźwość jako znamię typu czynu zabronionego. Suplement: Wartości dopuszczalnego stężenia alkoholu we krwi obowiązujące w różnych państwach

State of intoxication as a hallmark of a type of offence. Supplement: Blood alcohol concentration (BAC) limits in various countries