Paragraf na Drodze 6/2017

Wykładnia prawa

Kazimierz J. Pawelec

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 grudnia 2015 r., sygn. II Aka 386/16, w sprawie sprowadzenia niebezpieczeństwa nastąpienia katastrofy przez sprawcę niebędącego uczestnikiem ruchu drogowego

Commentary on the judgement of the Court of Appeal in Katowice of 23 December 2015, Ref. II Aka 386/16, on bringing about a threat of occurrence of a disaster by a perpetrator who is not a road user .

Streszczenie

Glosowane orzeczenie, chociaż dotyczy konkretnej sprawy związanej z umyślnym sprowadzeniem niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym przez osoby niebędące uczestnikami ruchu, ma walor ogólniejszy. Dotychczas zagadnienie to nieczęsto było przedmiotem orzeczeń sądowych, jak też nie spotykało się z zainteresowaniem doktryny. Tymczasem jest to problem istotny dla bezpieczeństwa współczesnego ruchu, a ograniczenie jego problematyki do wybranych wykroczeń drogowych wydaje się być znacznym uproszczeniem. Zauważyć należy, że we współczesnym świecie dosłownie każde przestępstwo może być popełnione w związku z ruchem drogowym. Stąd spowodowanie niebezpieczeństwa, jako przewidywalnego skutku, nie mającego związku z naruszonymi zasadami bezpieczeństwa, daje asumpt do podjęcia rozważań na temat podjęcia poważnej dyskusji na temat zmian obowiązujących przepisów, dostosowania ich do występujących realiów. Tym też zagadnieniom poświęcone zostały rozważania zaprezentowane w glosowanym wyroku.

Słowa kluczowe

Zasady bezpieczeństwa, spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, wypadek drogowy, konstrukcja rozszerzonej odpowiedzialności, sprawstwo bezpośrednie i pośrednie.

Abstract

Although the reviewed ruling concerns a specific case linked with the deliberate bringing about of the danger of a disaster in road traffic by persons who are not road users, it also has more general value. Up till now this issue has not often been the subject of court rulings, neither has it met with interest in the legal doctrine. However, it is an issue important for the safety of modern road traffic, and limiting the scope of this issue to selected traffic offences seems to be a major oversimplification. It should be noted that in the contemporary world, literally every crime can be committed in connection with road traffic. Hence causing danger, as a predictable result – but not involving the violation of road safety principles – gives rise to deliberations on the subject of undertaking serious discussions on changes in the existing legislation, and applying them to existing realities. The deliberations presented in the commented ruling were also devoted to these issues.

Key Words

Principles of road safety, causing a disaster in land traffic, bringing about the danger of a disaster in land traffic, road accident, the concept of extended responsibility, direct and indirect perpetration.

Marcin Starzyk

Problemy oceny stanu technicznego pojazdu stwarzającego bezpośrednie zagrożenie dla ruchu w świetle odpowiedzialności karnej osób szczególnie zobowiązanych do ochrony bezpieczeństwa ruchu drogowego

Issues linked to assessing the technical condition of the vehicle posing a direct risk
to traffic in relation to the criminal liability of persons particularly obligated
to protect road traffic safety

Streszczenie

Artykuł dotyczy problematyki odpowiedzialności karnej podmiotów przestępstwa z art. 179 Kodeksu karnego. Opisuje trudności związane z właściwą interpretacją znamienia „stanu pojazdu stwarzającego bezpośrednie zagrożenie w ruchu” w kontekście szczegółowych aktów prawnych związanych z kontrolą ruchu drogowego. Przedstawia wnioski de lege ferenda.

Słowa kluczowe

Stan techniczny pojazdu, bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, art. 179 k.k.

Abstract

Thie article deals with issues of criminal liability of the offenders of article 179 Penal  Code. Describes the difficulty of proper interpretation of the “condition of a vehicle posing a direct risk to traffic" in the context of specific traffic control legislation. The author presents the de lege ferenda conclusions.

Key words

Technical condition of the vehicle, direct risk to road traffic safety, art. 179 of Penal Code.

Z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania

Tomáš Coufal

Specyfika obliczania w programie symulacyjnym PC-Crash wartości EES przy użyciu modułu „Crash 3 – obliczanie EBS”

Specificity of EES calculation using the “CRASH3 – EBS calculation” module
in the PC-Crash simulation program

Streszczenie

Autor analizuje możliwości stosowania modułu „CRASH3 – obliczenie EBS” w programie symulacyjnym PC-Crash. We wstępnej części opisuje zasadę obliczania EES w tym module, a w następnych rozdziałach omawia możliwości wykorzystania tego modułu w pracy biegłego. Zaprezentowana została specyfika modułu CRASH3 i ograniczenia w korzystaniu z niego oraz przykłady praktyczne, opatrzone szczegółowymi opisami. Mając na względzie trafne i rzetelne stosowanie modułu „CRASH3 – obliczenie EBS”, autor formułuje 6 zasad umożliwiających biegłemu łatwą ocenę, czy dla danego typu uszkodzenia pojazdu wynik obliczeń EES będzie prawidłowy. Stosując  te zasady można w znacznym stopniu wyeliminować błędy popełniane w trakcie szacowania wartości EES za pomocą modułu „CRASH3 – obliczenie EBS” w programie symulacyjnym PC-Crash.

Słowa kluczowe

CRASH3, PC-Crash, EES, energia deformacji.

Abstract

The article deals with applicability of the “Crash 3 – EBS Calculation” module in the PC-Crash simulation software. EES calculation principles potential applications in forensic practise are described. The author describes each specific features of CRASH3 module together with limitations of its use, based on actual cases. Six rules are formulated to facilitate a court expert’s assessment of the suitability of “CRASH3 – EBS Calculation” module in a given type of damage. Following these rules helps a court expert to avoid some errors in their forensic reports.

Keywords

CRASH3, PC-Crash, EES, deformation energy.

Materiały szkoleniowe

Joanna Brylak

Środki dowodowe według Kodeksu postępowania karnego 

Evidence according to the Code of Criminal Procedure 

Streszczenie

Artykuł, opatrzony bogatą bibliografią, zawiera zwarte kompendium wiedzy dotyczącej przepisów i zasad postępowania dowodowego w procedurze karnej, na poziomie pozwalającym osobom niebędącym prawnikami, a w szczególności biegłym sądowym, uzyskać rozeznanie w regułach obowiązujących w procesie karnym.

Słowa kluczowe

Proces karny, postępowanie dowodowe, uczestnicy procesu, prawa i obowiązki.

Abstract

The article, supplemented with rich bibliography, contains a compact compendium of knowledge on the regulations and principles relating to evidential proceedings in the criminal procedure at a level that allows persons who are not lawyers, forensic experts in particular, to gain insight into the rules governing criminal proceedings.

Key Words

Criminal proceedings, evidence proceedings, procedure participants, rights and obligations.

Włodzimierz Treter

Przewracanie motocykla jako manewr obronny

Overturning a motorcycle as a defensive manoeuvre

Streszczenie

Na podstawie danych literaturowych i własnych przemyśleń autor przeprowadza analizę manewru obronnego w postaci celowego przewrócenia motocykla, stosowanego niekiedy przez motocyklistów w stanie bezpośredniego zagrożenia kolizją. Podaje metody rachunkowe pozwalające oszacować podstawowe parametry czasowo-przestrzenne realizacji takiego manewru.

Słowa kluczowe

Manewr wywracania motocykla, metodyka rekonstrukcji.

Abstract

On the basis of literature data and his own deliberations, the author carries out an analysis of a defensive manoeuvre consisting in the deliberate overturning of a motorbike, which is sometimes used by motorcyclists when there is a direct threat of collision. He presents calculation methods that allow the estimation of basic time-distance parameters of such a manoeuvre.

Key Words

Motorcycle overturning manoeuvre, reconstruction methodology.

Z notatnika biegłego

Sławomir Pytel

Poklatkowa analiza zapisu obrazu z kamery jako źródło informacji
o prędkości uczestnika wypadku drogowego

Time lapse analysis of CCTV camera recording as a source of information
on a road accident participant’s speed

Streszczenie

Analiza wypadku drogowego ma charakter złożony, przede wszystkim dlatego, że wymaga badań w obszarze trzech, zupełnie odmiennych środowisk: miejsca zdarzenia, pojazdów i uczestników. W niniejszym opracowaniu, na przykładzie konkretnego wypadku, który miałem okazję opiniować, skupiłem się na badaniu miejsca wypadku pod kątem możliwości wykorzystania zapisu z kamery monitoringu do ustalenia prędkości pojazdu uczestniczącego w wypadku.

Słowa kluczowe

Ocena prędkości pojazdu, określanie prędkości pojazdu, dostrzeganie zagrożenia, zapis kamery monitoringu.

Abstract

A road accident analysis is very complex mainly because it requires investigation of three completely different areas: the place of accident, vehicles and participants. The present article, drawing from the analysis of an actual case, is focused on the study of the place of the accident in the aspect of the possibility of using CCTV camera recording to determine the speed of the vehicle participating in the accident. The case I am presenting in this article, seems to be a very interesting study, because of its complexity. Firstly, after initial analysis the incident looks impossible to happen. Secondly, it shows, it could not have been resolved without Hoffman’s and Mortimer’s observations and conclusions.

Key words

Vehicle speed assessment, vehicle speed determination, perception of danger, Hoffman’s and Mortimer’s observations and conclusions, CCTV camera recording.

 

Spis treści rocznika 2017

2017 Annual Contents