Paragraf na Drodze 6/2019

Wykładnia prawa

Kazimierz J. Pawelec

Naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i ich związek ze skutkiem niezachowania ostrożności, a realizacja zamiaru sprawcy – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 22 stycznia 2019 r., IV KK 128/18, Lex nr 2609898

Streszczenie

Spośród przyczyn wypadków drogowych, stan zdrowia kierujących, ich ułomności psychofizyczne, psychologiczne zasadniczo umykają ocenie organów procesowych, Jeśli zostaną ujawnione, traktowane są jako okoliczności świadczące o umyślnym naruszeniu zasad bezpieczeństwa. Tymczasem glosowane orzeczenie, ważne dla praktyki, rzuca nowe światło na tę problematykę. Ułomności stanu zdrowia wcale bowiem nie muszą być podstawowymi przyczynami wypadków. Niezbędne jest bowiem ustalenie związku przyczynowego między wpływem ujawnionych niesprawności a zaistniałym zdarzeniem drogowym. Ów związek nie musi być wcale powiązany z postawionym oskarżonemu zarzutem. Okoliczność, że nienależycie dokonywał obserwacji, czy nieprawidłowo oceniał prędkość innego uczestnika ruchu wymaga udowodnienia, a nie lakonicznego stwierdzenia, że na przykład opóźnił czas reakcji. Warto aby na tę kwestię zwrócili uwagę opiniujący biegli.

Słowa kluczowe

Bezpieczeństwo ruchu, zasady bezpieczeństwa, przewidywalność zachowań, stan zdrowia, zdolności psychomotoryczne, związek przyczynowy.

 

Violation of safety rules in road traffic and their relation to the result of failure to exercise care vis-à-vis perpetrator’s reaching his/her intention – commentary on the judgement of the Supreme Court of 22 January 2019, Ref. IV KK 128/18, Lex no 2609898

Abstract

From among the causes of traffic accidents, drivers’ health condition, their psychophysical and psychological disabilities are generally overlooked in the appraisals made by judicial authorities. If disclosed, they are treated as circumstances indicating deliberate violation of safety rules. However, the judgement commented on in the article, important for the practice, sheds a new light on this problem. Health impairments need not be the primary causes of accidents. It is fundamental to determine the causal link between the impact of disclosed disabilities and the traffic incident. This link need not be associated with the charge brought against the defendant. The circumstance that his observations were not careful enough, that he miscalculated the speed of another traffic participant requires to be proved instead of the laconic statement that, for instance, he delayed the reaction time. It would be worthwhile for court witnesses to devote their attention to the problem.

Key words

Traffic safety, safety rules, predictability of behaviour, health condition, psychomotor abilities, causal link.

Michał Burtowy

Uregulowanie UTO w Polsce – aspekty odpowiedzialności władzy publicznej i operatorów

Streszczenie

Artykuł omawia zagadnienia dotyczące tzw. shared micromobility czyli miejskiego ruchu małych urządzeń transportu osobistego, opartego na najmie (z ang. – miejskiej mikromobilności). Artykuł omawia problemy uregulowania pojęć ustawowych oraz zasad odpowiedzialności z tytułu prowadzenia w polskich miastach wynajmu urządzeń transportu osobistego (tzw. UTO) przez firmy zagraniczne – w celu wskazania ustawodawcy i samorządom możliwości uzyskania kontroli nad tą działalnością i zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa oraz gwarancji co do naprawienia szkód wyrządzonych przez operatorów UTO.

Słowa kluczowe

Ruch drogowy, mikromobilność, UTO, odpowiedzialność, delikt, Skarb Państwa.

Legislation concerning personal transportation devices – aspects of the responsibility of public authorities and operators

Abstract

The problems concerning the so-called micromobilty, i.e. the hire-based urban traffic of personal transportation devices are discussed. The issues of legislative regulations and principles of the liabilities deriving from the introduction of the rental of personal trans-portation devices in Polish cities by foreign companies are addressed. The regulations should be aimed at indicating to the legislator and local governments how to control such business and guarantee safety to city dwellers as well as guarantee for the compensation for the damages caused by shared micromobility operators.

Key words

Road traffic, shared micromobility, personal transportation devices, liability, tort, State Treasury.

 

Natalia Wąsik

Odpowiedzialność za wykroczenia w zakresie obowiązku przestrzegania zasady tworzenia tzw. ”korytarza życia”

Streszczenie

W publikacji zaprezentowano najważniejsze założenia nowelizacji art. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.) i nowej instytucji, jaką jest obowiązek prawny tworzenia tzw. „korytarza życia”, a także konsekwencji niestosowania się przez kierujących do nowych przepisów. Rozważania na gruncie prawa wykroczeń podjęto z uwzględnieniem dorobku doktryny i orzecznictwa wypracowanych w realiach porządku prawnego przed 6 grudnia 2019 r.

Słowa kluczowe

Bezpieczeństwo ruchu drogowego, „korytarz życia”, pojazd uprzywilejowany, należyta ostrożność kierującego pojazdem.

 

Liability for offenses regarding the obligation to comply with the principle of creating the so-called “corridor of life”

Abstract

The publication presents the most important assumptions of the amendment to art. 9 of the Act of June 20, 1997. – Road traffic law (consolidated text, Journal of Laws of 2018, item 1990, as amended) and a new institution which is the legal obligation to create the so-calledCorridor of life”, as well as the consequences of non-compliance by those referring to the new regulations. Considerations under the law of offenses were undertaken taking into account the achievements of doctrine and case law developed in the realities of the legal order before December 6, 2019.

Key words

Road traffic safety, “corridor of life”, privileged vehicle, appropriate care

Łukasz Trzeciak

Jazda „na suwak” – rozwiązanie problemu?

Streszczenie

Artykuł jest poświęcony analizie znowelizowanego artykułu 22 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, do którego wprowadzono zasady dotyczące wykonywania manewru zmiany pasa ruchu, w sytuacji gdy kończy się co najmniej jeden z pasów ruchu na jezdni z co najmniej dwoma pasami w jednym kierunku (tzw. jazda na suwak). Autor prowadzi rozważania nad obowiązkami poszczególnych uczestników ruchu drogowego w określonych sytuacjach i ocenia przejrzystość wprowadzonych rozwiązań.

Słowa kluczowe

Jazda „na suwak”, zmiana pasa ruchu, pierwszeństwo przejazdu.

 

Zipper method – solution to the problem?

Abstract

The article is devoted to the analysis of the amended Article 22 of the Act – Road Traffic Law, which introduced rules concerning the execution of lane change manoeuvre when at least one lane ends on a roadway with at least two lanes in one direction (the so-called zipper method). The author discusses the obligations of individual road traffic participants in specific situations and reflects on the transparency of the introduced solutions.

Key words

Zipper method, change of lane, priority of passage.

 

 

Damian Wąsik

Nieprawidłowości w dokumentowaniu badań lekarskich w przedmiocie zdolności do kierowania pojazdami – wybrane aspekty dowodowe

Streszczenie

Celem niniejszej publikacji jest próba wykazania przełożenia uchybień w dokumentowaniu badań lekarskich, poprzedzających wydanie orzeczenia lekarskiego, na kierunek rozstrzygnięć w przedmiocie uprawnień do kierowania pojazdami. Autor stara się określić granice dopuszczalnego, ale i efektywnego działania strony zgłaszającej tzw. przeciwdowód, mający zanegować prawidłowość ustaleń orzeczenia lekarskiego jako dokumentu urzędowego. W publikacji zaprezentowano m.in. aktualne poglądy sądów administracyjnych, odnoszących się do problematyki oceny orzeczenia lekarskiego jako dowodu w materii stwierdzania istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Słowa kluczowe

Przeciwwskazania do kierowania pojazdami, dokumentacja medyczna, orzeczenie lekarskie, dowód w postępowaniu administracyjnym.

Deficiencies in documenting medical examinations in the area of driving licences – selected aspects of legal evidence

Abstract

The purpose of this publication is to indicate the impact of deficiencies in documenting medical examinations on decisions regarding driving licences. The author makes an attempt at specifying the limits of the admissible and effective action of the party reporting the counter-evidence, which is to negate the correctness of the findings of the medical certificate as an official document. The publication presents, inter alia, an analysis of a number of administrative court judgements related to the issue of assessing a medical certificate as evidence in cases of establishing the existence or absence of health contraindications for driving vehicles.

Key words

Contraindications for vehicle driving, medical documentation, medical certificate, evidence in administrative proceedings.

Bolesław Kurzępa

Zmiana danych w nowym dokumencie prawa jazdy

Streszczenie

Artykuł dotyczy daty zachowania daty ważności nabytych uprawnień kierowcy w sytuacji wymiany prawa jazdy. W artykule wyjaśniono różnicę pomiędzy datą ważności uprawnień kierowcy i datą ważności jego prawa jazdy. Kierowca, który nabył bezterminowej ważności uprawnień na określoną kategorię prawa jazdy przed 19 stycznia 2013 r., zachowuje tę bezterminową ważność pomimo wymiany prawa jazdy.

Słowa kluczowe

Prawo jazdy, data ważności uprawnień, data ważności prawa jazdy.

 

Change of data in newly issued driving licence

Abstract

The paper concerns the date of the date of validity of a driver’s acquired certification in the case of an exchange of the driving licence. The author clarifies the difference between the date of the validity of a driver’s certification and the date of validity of his/her driving licence. The driver who acquired certification of indefinite validity for a given category of driving licence prior to 19 January 2013 continues to hold this certification despite the exchange of his/her driving licence.

Key words

Driving licence, date of validity of certification, date of validity of driving licence.

 

Z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania

Piotr Ciępka, Adam Reza

Odrzut wzdłużny rowerzysty

Streszczenie

W artykule przedstawiono analizę odrzutu wzdłużnego rowerzysty w zależności od prędkości kolizyjnej. Podstawą do wykonania tej analizy były wyniki uzyskane podczas testów zderzeniowych i analiza rzeczywistych wypadków. Autorzy zwracają uwagę na duży rozrzut wyników, który nie daje możliwości jednoznacznego ustalenia prędkości kolizyjnej pojazdu na podstawie znanej wartości odrzutu wzdłużnego rowerzysty. W zależności od zakładanej niepewności można jednak uzyskać określony przedział prędkości kolizyjnej samochodu, a dalsze jego zawężenie może być zrealizowane tylko w połączeniu z innymi metodami rekonstrukcyjnymi lub przez wykonanie testu zderzeniowego.

Słowa kluczowe

Wypadek drogowy, rower, rowerzysta, prędkość kolizyjna, odrzut wzdłużny.

Throw distance of cyclist

Abstract

An analysis of throw distance of cyclist depending on the collision speed is presented. The analysis was based on the results of crash tests and real-life accidents. The authors emphasize a significant scatter of results, which makes it impossible to identify the vehicle collision speed based on the known throw distance. Considering an assumed uncertainty, however, a certain range of the collision speed can be obtained. It can be further narrowed down only in the combination with other reconstruction methods or by performing a crash test.

Key words

Traffic accident, bicycle, cyclist, collision speed, throw distance.

Spis treści rocznika 2019

Spis treści numeru specjalnego, wrzesień 2019, Materiały XVI Konferencji
„Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych”

 

 

Informacje

Informacja dla prenumeratorów

Informacja dla autorów