Paragraf na drodze 7/2008

Wykładnia prawa

Wojciech Kotowski
Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 lutego 2008 r., sygn. I OPS 3/07, w sprawie zwrotu opłaty za kartę pojazdu
Commentary on the resolution of the Supreme Administrative Court in Warsaw of 4 February 2008, Reference no. I OPS 3/07, in the matter of return of fee for a vehicle history book (log book)

Streszczenie
Jest to glosa aprobująca uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego, w brzmieniu: "Skierowane do organu żądanie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu, uiszczonej na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 137, poz. 1310 ze zm.), jest sprawą administracyjną, którą organ załatwia w drodze aktu lub czynności, na które przysługuje skarga do sądu administracyjnego na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)". Autor podziela pogląd, że opłata za wydanie karty pojazdu jest pobierana przez organ dokonujący rejestracji pojazdu po uprzednim nabyciu tej karty przez organ od producenta kart. Celem tej opłaty jest przeniesienie na właściciela pojazdu kosztów związanych z wytworzeniem i wydaniem karty. Wskazuje na to wyraźnie przepis art. 77 ust. 5 ustawy "Prawo o ruchu drogowym", który określa wytyczne do rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu, stanowiąc, że w rozporządzeniu należy uwzględnić znaczenie tego dokumentu dla rejestracji pojazdu oraz wysokość kosztów związanych z drukiem i dystrybucją kart pojazdu. Tak więc opłata ta, co do jej istoty, nie ma charakteru podatkowego, a zatem w przypadku zawyżenia opłaty, pokrzywdzonemu przysługuje skarga na akt lub czynność organu administracyjnego do sądu administracyjnego.

Słowa kluczowe
Karta pojazdu, opłata, skarga do sądu administracyjnego.

Abstract
This is a commentary approving the following resolution of the Supreme Administrative Court: "A request for return of fee for issuing of a vehicle history book (log book) directed to the organ, paid on the basis of § 1 paragraph 1 of the Decree of the Minister of Infrastructure of 28 July 2003, in the matter of the height of fee for a vehicle history book (Journal of Laws No. 137, Item 1310 with amendments), is an administrative matter, which the organ deals with by way of an act or action; this act or action may be appealed against to the administrative court on the basis of Art. 3 § 2 point 4 of the Act of 30 August 2002 - Law concerning Administrative Court Proceedings (Journal of Laws No. 153, Item 1270 with amendments)". The author shares the view that the fee for issuing a log book is collected by the organ that registers the vehicle after previous purchase of this book by the organ from the producer of the log books. The aim of this fee is to pass on costs linked with production and issuing of the book to the owner. This is clearly indicated by Article 77 Paragraph 5 of the "Road Traffic Act", which defines guidelines for ruling in the matter of height of fee for a log book, stating that in the ruling it is necessary to take into account the significance of this document for registration of a vehicle and also the amount of costs linked with printing and distribution of the log book. Thus, this fee cannot in essence be thought of as a form of tax, and so if the fee is increased, the injured party is entitled to complain about the act or activity of the administrative organ to the administrative court.

Key Words
Log book, fee, complaint to the administrative court.


Andrzej Skowron
Reprezentanci stron procesowych. Część 1: pełnomocnicy
Representatives of parties in legal proceedings. Part 1: plenipotentiaries

Streszczenie
W pierwszej części omówione zostały problemy zasadniczo dotyczące pełnomocnika, jako jednego z reprezentantów procesowych. Autor szczególną uwagę przywiązuje do wyjaśnienia wątpliwości, jakie wynikają z niejednolitego charakteru pełnomocnictwa w postępowaniu karnym oraz trudności z wykonywaniem roli pełnomocnika w sprawach o wykroczenia, szczególnie gdy przedmiotem postępowania są zdarzenia na drodze.

Słowa kluczowe
Pełnomocnictwo, substytucja, postępowanie karne, procedura wykroczeniowa, art. 87 k.p.k.

Abstract
In the first part, issues fundamentally relating to plenipotentiaries - one of the types of representatives in legal proceedings - are discussed. The author attaches particular importance to clarifying doubts that result from the diverse nature of power of attorney in penal proceedings and also difficulties linked with fulfilling the role of plenipotentiary in cases relating to petty offences, especially when the subject of legal proceedings is incidents on the road.

Key Words
Power of attorney, substitution, penal proceedings, petty offences' procedure, Art. 87 Code of Penal Proceedings.


Z wokandy sądowej

Lech K. Paprzycki
Wypadek "drogowy" kierowcy rajdowego
"Road" accident of a rally driver

Streszczenie
Na tle wypadku potrącenia człowieka przez kierowcę rajdowego na zamkniętym dla normalnego ruchu odcinku specjalnym rajdu samochodowego, autor, relacjonując przebieg sprawy karnej od postępowania przygotowawczego aż do wyroku kasacyjnego Sądu Najwyższego, rozważa możliwości przypisania sprawcy odpowiedzialności karnej. Wskazuje, że na odcinku zamkniętym przesłanką przypisania tej odpowiedzialności nie mogą być znamiona dotyczące wypadku komunikacyjnego i zasady ruchu określone w prawie o ruchu drogowym, natomiast w szczególnych przypadkach odpowiedzialność ta może wynikać z art. 155, art. 156 § 2 albo art. 157 § 3 k.k.

Słowa kluczowe
Rajd samochodowy, wypadek, odpowiedzialność karna.

Abstract
Against the background of the knocking down of a person by a rally driver on a special section of a motor rally that is closed to normal traffic, the author, recounting the course of the criminal case from preparatory proceedings up to the annulment verdict of the Supreme Court, deliberates on the possibilities of ascribing criminal responsibility to the perpetrator. He indicates that on the closed section, factors (features) relating to the road accident and traffic principles defined in the Road Traffic Act cannot constitute circumstances (grounds) for ascribing responsibility; however, in particular cases, this responsibility may result from Art. 155, Art. 156 § 2, or Art. 157 § 3 of the Penal Code.

Key Words
Motor rally, accident, criminal responsibility.


Materiały szkoleniowe

Piotr Fliegner
Naruszenia przepisów ruchu drogowego na drogach niepublicznych, leżących w strefie zamieszkania
Infringement of road traffic regulations on non-public roads, located in residential areas

Streszczenie
Artykuł omawia problemy, jakich dostarczać mogą naruszenia zasad ruchu drogowego popełniane w strefach zamieszkania, w których sieć komunikacyjna w całości lub w części składa się z dróg niepublicznych. Autor przedstawia trudności, na jakie napotykają funkcjonariusze uprawnieni do kontroli ruchu drogowego w sytuacjach łamania przepisów przez użytkowników takich dróg, w szczególności w zakresie wyciągania wobec takich osób konsekwencji prawnych. Wskazuje na istniejące możliwości twardszego egzekwowania takich konsekwencji.

Słowa kluczowe
Droga niepubliczna, strefa zamieszkania, przepisy ruchu drogowego, kierujący, wykroczenie.

Abstract
The author discusses problems which can be caused by infringement of principles of road traffic perpetrated in residential areas, in which the road network is entirely or partially composed of non-public roads. He presents difficulties encountered by functionaries authorised to control (supervise) road traffic in situations of infringement of regulations by users of such roads, especially the problem of enforcing legal sanctions against such persons. Furthermore, existing possibilities of tougher execution of such sanctions are discussed.

Key Words
Non-public road, residential area, road traffic regulations, driver, (petty) offence.


Wydarzenia

Adam Reza
Międzynarodowa konferencja pt. "Analityka wypadków drogowych - niezwykłe wypadki drogowe", Brno, 6-7 czerwca 2008 r.
International conference "Analysis of road accidents - unusual road accidents", Brno, 6-7 June 2008


Wydarzenia
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 czerwca 2008 r., sygn. K 50/05, w sprawie obciążenia ekspertyz sądowych podatkiem VAT wraz z uzasadnieniem i komentarzami
Verdict of the Constitutional Tribunal of 12 June 2008, Reference no. K 50/05, in the matter of charging VAT on forensic expert reports together with justification and commentaries

Adam Reza
Po wyroku Trybunału. Biegły, a VAT
After the verdict of the Constitutional Tribunal. The expert and VAT