Paragraf na drodze 7/2010

Wykładnia prawa

Tomasz Razowski
W kwestii zwolnienia od ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Studium przypadku
In the matter of parking charge exemptions in paid parking zones on public roads. Case study

Streszczenie
Przedmiotem opracowania jest zagadnienie obserwowanego w praktyce obciążania pojazdów użytkowanych przez podmioty prowadzące działalność głównie na podstawie ustawy o ochronie osób i mienia, obowiązkiem uiszczania tzw. opłat parkingowych, związanych z parkowaniem takich pojazdów na drogach publicznych, w strefie płatnego parkowania. Jakkolwiek przy pierwotnym oglądzie praktyka ta może budzić wątpliwości, to jednak z perspektywy językowej, systemowej, funkcjonalnej oraz historycznej uzasadnione staje się podjęcie próby wykazania, że jest ona trafna, ponieważ de lege lata taki obowiązek w wypadku podmiotów korzystających z tych pojazdów jest powszechny.

Słowa kluczowe
Strefa płatnego parkowania, opłata

Abstract
The article is devoted to the issue of imposing an obligation on vehicles used by subjects carrying out business activities mainly on the basis of the Act on the Protection of Persons and Property to pay parking charges for parking such vehicles in paid parking zones on public roads - an imposition which has been observed in practice. Although, at first glance, such a practice may appear questionable, from a linguistic, systemic, functional and historical perspective it is justified to try to demonstrate that it is valid, since, de lege lata, such an obligation in the case of users of these vehicles is common.

Key Words
Paid parking zone, charge.


Andrzej Skowron
Postępowanie w przedmiocie uchylenia prawomocnego mandatu karnego, w szczególności za wykroczenia drogowe
Proceedings to rescind a mandatory fine, in particular for traffic violation

Streszczenie
Autor omawia problemy występujące w praktyce stosowania instytucji uchylenia prawomocnego mandatu karnego. Wysuwa tezę, że obecny kształt regulacji wymaga zmiany w kierunku rozszerzenia podstaw uchylenia mandatu karnego, a jednocześnie sprecyzowania instrumentów tzw. nadzoru nad postępowaniem mandatowym.

Słowa kluczowe
Prawomocny mandat karny, instytucja nadzoru, przepis art. 101 i 102 k.p.w., wniosek o uchylenie prawomocnego mandatu, sąd rejonowy właściwy dla rozpatrzenia wniosku, minister właściwy do spraw administracji, Główny Inspektor Pracy.

Abstract
The author discusses problems occurring in the practice of applying the institution of rescinding a legally binding mandatory fine. He puts forward the thesis that current regulations need to be changed so that the grounds for rescinding a mandatory fine are broadened, and at the same time instruments of so-called supervision of mandatory fine proceedings are precisely defined.

Key Words
Legally binding mandatory fine, the institution of supervision, Article 101 and 102 Petty Offences' Proceedings Code, motion to rescind a legally binding mandatory fine, appropriate regional court for considering the motion, appropriate minister for administrative matters, Chief Labour Inspector.


Ryszard A. Stefański
Odpowiedzialność za postój pojazdu w sposób niezgodny ze wskazaniami znaku drogowego
Responsibility for parking a vehicle in a manner that is not in compliance with road signs

Streszczenie
Omawiając obszernie przepisy prawa o ruchu drogowym dotyczące parkowania pojazdów, autor przyporządkowuje różne uchybienia w sposobie i miejscu parkowania pojazdów przepisom Kodeksu wykroczeń, a w szczególności przepisom art. 92 i art. 97 tego kodeksu.

Słowa kluczowe
Postój pojazdu, droga publiczna, art. 46 ustawy "Prawo o ruchu drogowym, Kodeks wykroczeń, art. 92 i 97 Kodeksu wykroczeń.

Abstract
The author discusses at length road traffic law concerning parking of vehicles, and shows how various violations concerning manner and site of parking of vehicles relate to articles of the Code of Petty Offences - in particular, Article 92 and 97 of this Code.

Key Words
Parking of a car, public road, Article 46 of the Road Traffic Act, Code of Petty Offences, Article 92 and 97 of the Code of Petty Offences.


Diariusz prawniczy

Adam Jasiński
Diariusz prawniczy (53)
Legal Journal (53)


Z wokandy sądowej

Lech K. Paprzycki
Szczególna ostrożność na każdym skrzyżowaniu!
Particular care at every intersection!

Streszczenie
Myślą przewodnią artykułu jest teza, że wymóg zachowania na skrzyżowaniu szczególnej ostrożności odnosi się do każdego rodzaju skrzyżowania dróg, bez względu na to, jaka jest organizacja ruchu na skrzyżowaniu, i że wymóg ten dotyczy także uczestnika ruchu mającego na skrzyżowaniu pierwszeństwo. Tezę tę autor ilustruje i uzasadnia opisem sprawy śmiertelnego w skutkach wypadku, do którego doszło na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym sygnalizacją świetlną, w której jeden z sygnalizatorów (ale nie jedyny dla danego kierunku ruchu), na skutek przepalenia żarówki, nie wyświetlał sygnału.

Słowa kluczowe
Szczególna ostrożność, skrzyżowanie.

Abstract
The main thrust of the article is the argument that the requirement to exercise particular care at an intersection applies to every type of intersection of roads, regardless of the organisation of traffic at the intersection and that this requirement also concerns road users who have right of way at the intersection. The author illustrates this thesis and justifies it with a description of a case of a fatal accident which occurred at an intersection where traffic was directed by traffic lights, in which one of the traffic lights (but not the only one for the given direction of traffic) was not working due to a blown light bulb.

Key Words
Particular care, intersection.


Z notatnika biegłego

Robert Dulęba, Janusz Kilijański
Zderzenie samochodu osobowego z nietypowym pojazdem
Collision of a car with an untypical vehicle

Streszczenie
Artykuł dotyczy kolizji samochodu osobowego z maszyną rolniczą - prasą do słomy - ciągniętą przez ciągnik rolniczy. Do zderzenia doszło na drodze publicznej, w czasie wyprzedzania tego ciągnika, którego kierowca w tym czasie podjął skręt w lewo w polną gruntową drogę. O spowodowanie tej kolizji obwiniony został kierowca samochodu. Autorzy przedstawiają zastosowaną procedurę rekonstrukcji tego nieco nietypowego zdarzenia, m.in. z zastosowaniem jego komputerowej symulacji za pomocą programu Cyborg Idea V-SIM. Tekst wykazuje, jak wiele pracy i inwencji trzeba włożyć, aby jako ukoronowanie rekonstrukcji zdarzenia można było przeprowadzić jego komputerową symulację. Efektem tej pracy było wykazanie, że obciążenie odpowiedzialnością za kolizję kierowcy samochodu było niesłuszne, a rzeczywistym jej sprawcą był kierowca ciągnika.

Słowa kluczowe
Program Cyborg Idea V-SIM, zderzenia, samochód osobowy, ciągnik rolniczy, prasa do słomy.

Abstract
The article concerns the collision of a car with agricultural machinery - a straw press - towed by a tractor. The collision occurred on a public road, while the car was overtaking the tractor whose driver at the time was turning left onto a dirt track. The driver of the car was found guilty of causing this collision. The authors present the applied procedure of reconstruction of this somewhat untypical incident, including using computer simulation with the help of the Cyborg Idea V-SIM program. The article shows how much work and creativity has to be put in in order to be able to carry out a computer simulation as the crowning achievement of the reconstruction of the incident. The result of this work was to show that the driver of the car had been unfairly held responsible for the collision and the real culprit was the driver of the tractor.

Key Words
Cyborg Idea V-SIM program, collision, car, tractor, straw press.