Paragraf na drodze 7/2011

Wykładnia prawa

Anna Dziergawka
Zakaz prowadzenia pojazdów orzekany wobec nietrzeźwego rowerzysty
A ban on driving motor vehicles imposed on a drunk cyclist

Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest ocena treści art. 42 § 2 Kodeksu karnego przed i po jego zmianie, która weszła w życie w dniu 25 lutego 2011 r. Autorka przedstawia nieracjonalność wcześniejszego uregulowania, które skutkowało obligatoryjnym orzekaniem zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz pojazdu, którym sprawca kierował, wobec osób prowadzących pojazd inny niż mechaniczny. Prowadziło to do tego, że sprawca przestępstwa określonego w art. 178a § 2 k.k. ponosił odpowiedzialność w szerszym zakresie niż sprawca analogicznego przestępstwa, jednakże popełnionego przy użyciu pojazdu mechanicznego, określonego w art. 178a § 1 k.k. Autorka pozytywnie ocenia dokonaną w tym zakresie zmianę przepisów prawnych, wskazując na skutki normatywne i praktyczne nowego uregulowania.

Słowa kluczowe
Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów, osoba prowadząca pojazd, osoba uczestnicząca w ruchu.

Abstract
The author assesses Article 42 § 2 of the Penal Code before and after its amendment, which came into force on 25 February 2011. The author describes the irrationality of the earlier regulation, which resulted in an obligatory imposition of a driving/riding ban - encompassing motor vehicles and the vehicle which the offender was driving/riding at the time of the offence - on persons driving/riding vehicles other than motor ones. This led to a situation where the perpetrator of an offence defined in Article 178a § 2 Penal Code was liable to a greater extent than a perpetrator of an analogous offence committed when using a motor vehicle, defined in Article 178a § 1 Penal Code. The author positively appraises the change in legal regulations carried out in this area, indicating the normative and practical effects of the new regulation.

Key Words
Ban on driving/riding motor vehicles, ban on driving/riding vehicles of a defined type, ban on driving/riding all vehicles, person driving/riding the vehicle, participant in road traffic.


Z wokandy sądowej

Lech K. Paprzycki
Uzupełnienie opinii biegłego w toku rozprawy przed sądem odwoławczym
Supplementing an expert opinion in the course of a hearing before a court of appeal

Streszczenie
Na kanwie sprawy karnej prowadzonej przeciwko diagnoście, który dopuścił do ruchu wadliwą technicznie przyczepę, autor przedstawia praktyczne konsekwencje proponowanej nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, a w szczególności jego przepisu art. 452 § 1, która rozszerza możliwość prowadzenia postępowania dowodowego przed sądem odwoławczym. Autor generalnie aprobuje proponowaną nowelizację tego przepisu.

Słowa kluczowe
Kodeks postępowania karnego, nowelizacja art. 452.

Abstract
Against the background of a criminal case conducted against a diagnostician, who allowed a technically flawed trailer to go on the road, the author presents the practical consequences of the proposed amendment of the Code of Criminal Procedure and in particular the provision in Article 452 § 1, which broadens the possibilities of conducting an evidentiary hearing before an appeal court. The author is generally in favour of the proposed amendment of this provision.

Key Words
Code of Criminal Procedure, amendment of Article 452.


Z problemów rekonstrukcji wypadków drogowych

Grzegorz Teresiński
Obszary kompetencji biegłych z zakresu nauk technicznych i medycyny sądowej przy ustalaniu osoby kierującej pojazdem w chwili wypadku
Areas of competence of experts in the field of technical sciences and forensic medicine when establishing who was driving at the time of an accident

Streszczenie
Artykuł zawiera przykłady wykorzystania elementów powypadkowej analizy kryminalistycznej, technicznej i medycznej do wnioskowania o tym, kto był kierowcą pojazdu w chwili wypadku, i czy ofiara w chwili wypadku miała zapięte pasy bezpieczeństwa. W badaniach wykorzystano bazę danych stworzoną w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Lublinie na podstawie analizy akt sprawy oraz wyników pośmiertnych badań 496 kierowców lub pasażerów. Autor wykazuje, że wprawdzie powypadkowa ocena stanu pojazdu oraz analiza śladów ujawnionych w trakcie oględzin miejsca zdarzenia stanowi domenę specjalistów z zakresu ruchu drogowego, techniki samochodowej i różnych dziedzin kryminalistyki, to jednak każdy lekarz, który chce kompetentnie wypowiadać się na temat okoliczności powstania obrażeń u ofiary wypadku, powinien dysponować odpowiednim zasobem wiedzy, umożliwiającym powiązanie ustaleń pozamedycznych z dowodami biologicznymi.

Słowa kluczowe
Rekonstrukcja wypadku drogowego, biegli, ustalanie kierowcy pojazdu, bezpieczeństwo bierŹne pojazdu, pasy bezpieczeństwa.

Abstract
The article contains examples of using elements of post-accident criminalistic, technical and medical analysis to draw conclusions about who was the driver of the vehicle at the time of an accident and whether the victim at the time of the accident was wearing a seatbelt. The study made use of a database created at the Department of Forensic Medicine of the Medical University of Lublin on the basis of analysis of case files and results of postmortem analyses of 496 drivers or passengers. The author shows that although post-accident assessment of the state of the vehicle and analysis of traces revealed in the course of inspection of the scene of the incident is the domain of specialists in the field of road traffic, automotive technology and various field of criminalistics, every doctor who wants to speak competently on the subject of the circumstances of arising of injuries in the victim of the accident, should have at their disposal appropriate knowledge, enabling linking of non-medical findings with biological evidence.

Key Words
Road accident reconstruction, experts, establishing the driver of a vehicle, passive safety of the vehicle, seatbelts.


V-SIM

Stanisław Wolak
Tor ruchu pojazdu - praktyczne wykorzystanie modelu kierowcy w programie V-SIM
The trajectory of a vehicle - practical use of a driver model in V-SIM program

Streszczenie
Artykuł dotyczy zagadnień związanych z praktyczną realizacją w programie V-SIM symulacji toru ruchu pojazdu i zmiany pasa ruchu, przy wykorzystaniu dostępnych w programie zadań: 'Tor ruchu' i 'Zmiana pasa', bazujących na matematycznym modelu kierowcy, zastosowanym w tym programie.

Słowa kluczowe
Program V-SIM, rekonstrukcja wypadku, model kierowcy.

Abstract
The article concerns issues linked with practical implementation in V-SIM program of simulation of the path of the vehicle and changing lane using features available in the program: 'Vehicle trajectory' and 'Changing lanes', based on the mathematical model of a driver applied in this program.

Key Words
V-SIM program, accident reconstruction, driver model.


Materiały szkoleniowe

Beata Zborowska
Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B
A trial period for persons who have obtained a category B driving licence for the first time B

Streszczenie
Artykuł przybliża przepisy prawne dotyczące 2-letniego okresu próbnego dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B, wprowadzonego ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Słowa kluczowe
Kierujący pojazdami, okres próbny, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym.

Abstract
The author describes legal regulations concerning a 2-year trial period for persons who for the first time have obtained a category B driving licence, introduced by the Act of 5 January 2011 on vehicle drivers, which will come into force on 1 January 2013.

Key Words
Vehicle drivers, trial period, improvement of road safety, training courses in road safety, practical training in road traffic threats.


Informacje

Anna Tombek-Knigawka
Książka Anny Kuczkowskiej i Marty Falęty pt. "Zdrowy kręgosłup. Podstawowe ćwiczenia"
A book by Anna Kuczkowska and Marta Falęta entitled "A Healthy Spine. Basic Exercises"