Paragraf na drodze 8/2006

Wykładnia prawa

Lech K. Paprzycki

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2006 r., sygn. IV KK 416/05

Jest to glosa aprobująca stanowisko Sądu Najwyższego, że na kierowcy zamierzającym wykonać manewr zmiany kierunku jazdy w lewo ciąży nie tylko obowiązek zawczasu i wyraźnego zasygnalizowania tego manewru oraz baczenia, aby nie spowodować zajechania drogi pojazdowi jadącemu z kierunku przeciwnego, ale także, w zależności od okoliczności, wynikający z zasady szczególnej ostrożności, obowiązek upewnienia się, przez spojrzenie w lusterko wsteczne lub boczne, czy znajdujący się za nim pojazd nie uniemożliwia bezpiecznego wykonania tego manewru. Orzeczenie to dotyczyło sytuacji charakterystycznej tym, że zamierzający skręcić w lewo, po zasygnalizowaniu tego zamiaru i zjechaniu do osi jezdni, musiał przez dłuższy czas czekać, aż przejadą pojazdy jadące z przeciwka, a następnie ruszył, nie sprawdziwszy, że w tym momencie był wyprzedzany przez samochód, którego kierowca, wbrew przepisom oraz pomimo istniejącej w osi jezdni podwójnej linii ciągłej, wjechał na lewy pas ruchu.

Andrzej Kiełtyka

Prawne aspekty kontrolowania jakości paliw ciekłych

Występujące często przypadki zaniżania jakości paliw ciekłych negatywnie wpływają na środowisko, zdrowie człowieka, silniki pojazdów, a także na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Przeciwdziałać temu zjawisku ma omawiana przez autora ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, zawierająca między innymi przepisy karne.

Bolesław Kurzępa

Ochrona bezpieczeństwa w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (art. 32 ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych)

Artykuł omawia odpowiedzialność za naruszenie zasad bezpieczeństwa w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, stanowiące wykroczenie z art. 32 ustawy z dnia 28 paź­dziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z późn. zm.).

Piotr Piszczek

Pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zwrotu podatku akcyzowego od importowanych, używanych samochodów osobowych

Artykuł stanowi analizę kolejnego wątku orzecznictwa wojewódzkich sądów administracyjnych w sprawie zwrotu uiszczonego podatku akcyzowego w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem przez obywateli Polski używanych samochodów osobowych. Prezentuje orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, który zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z następującym pytaniem prawnym: "Czy art. 80 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, stanowiący, że akcyzie podlegają samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, jest zgodny z art. 90 zd. pierwsze Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE) oraz czy nie jest sprzeczny z art. 91 Konstytucji RP określającym, iż umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową".

Ryszard A. Stefański

Obowiązek wskazania osoby, której został powierzony pojazd, a tajemnica bankowa

Na tle obowiązku wskazania przez właściciela lub posiadacza pojazdu, na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie (art. 78 ust. 4 ustawy "Prawo o ruchu drogowym"), autor omawia specyficzny problem jawiący się w kontekście instytucji tajemnicy bankowej: czy osoba uprawniona do działania w imieniu banku jest zobowiązana podać dane dotyczące użytkowania pojazdu, którego właścicielem stał się bank, na podstawie umowy przewłaszczenia tego pojazdu, będącej zabezpieczeniem udzielonego tej osobie kredytu.

 

Z wokandy sądowej

Andrzej Skowron

Wokół ucieczki z miejsca wypadku i stanu wyższej konieczności

Autor omawia trudności pojawiające się w praktyce przy stosowaniu art. 93 k.w. Zwraca uwagę, że opis znamion tego typu czynu zabronionego w zestawieniu z art. 162 k.k. jest sprzeczny z zasadą nullum crimen sine lege certa. Porusza również problematykę stanu wyższej konieczności, którego obecne ujęcie (art. 16 k.w.) nie odpowiada potrzebom praktyki.

PC-Crash

Wojciech Wach

Symulacja ruchu i zderzeń zespołów pojazdów. Część 4 : Jack Knife i przewrócenie się zespołu

Artykuł stanowi kontynuację tematu komputerowej symulacji ruchu zespołu pojazdów. Zasymulowano przewrócenie się ciągnika siodłowego z naczepą, ilustrując na przykładach właściwości zastępczego modelu przegubu.

 

Materiały szkoleniowe

Wojciech Kotowski

Odpowiedzialność za niezwrócenie licencji uprawniającej do prowadzenia transportu drogowego

Artykuł wskazuje, kto i dlaczego jest sprawcą wykroczenia polegającego na niewypełnieniu obowiązku zwrócenia licencji w zakresie transportu drogowego organowi, który jej udzielił.

 

Wydarzenia

Jan Unarski

Polskie Stowarzyszenie Biegłych Sądowych do spraw Wypadków Drogowych