Paragraf na drodze 8/2008

Wykładnia prawa

Wojciech Kotowski
Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 marca 2008 r., sygn. SK 75/06, w sprawie zgodności z Konstytucją RP treści art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym
Commentary on the Judgement of the Constitutional Tribunal of 31 March 2008, Reference No. SK 75/06, in the matter of consistency of Art. 92 Section 1 Point 2 of the Road Transport Act with the Constitution of the Republic of Poland

Streszczenie
Autor aprobuje stanowisko Trybunału Konstytucyjnego w kwestii zgodności z Konstytucją RP dyspozycji art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym, w myśl której karze pieniężnej w wysokości od 50 złotych do 15.000 złotych podlega podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem, wówczas, jeżeli naruszy obowiązki lub warunki wynikające z przepisów ustawy lub przepisów o czasie pracy kierowców.

Słowa kluczowe
Tachograf, przyrząd kontrolny, transport drogowy, kara pieniężna.

Abstract
The author approves the position of the Constitutional Tribunal on the issue of whether instructions in Art. 92 Section 1 Point 2 of the Road Transport Act, according to which an object executing road transport or other activities linked with this transport is subject to a fine of from 50 PLN to 15,000 PLN if it fails to meet obligations or conditions resulting from regulations of the act or regulations relating to time of work of drivers are consistent with the Constitution of the Republic of Poland.

Key Words
Tachograph, monitoring appliance, road transport, fine.


Andrzej Skowron
Reprezentanci stron procesowych. Część 2: Obrońcy
Representatives of parties in legal proceedings. Part 2: Counsels for defence

Streszczenie
Druga część opracowania dotyczącego najbardziej kontrowersyjnych kwestii reprezentacji procesowej poświęcona jest przede wszystkim obrońcy jako najbardziej charakterystycznej instytucji "procedury karnej". Autor zwraca również uwagę na problemy tzw. pieczy nad osobami z różnych powodów nieporadnymi lub małoletnimi, albo ubezwłasnowolnionymi (całkowicie lub częściowo), wskazując na niebezpieczeństwa, jakie się z tym wiążą.

Słowa kluczowe
Obrońca, adwokat, radca prawny, substytut, piecza, osoba nieporadna, oskarżony, art. 378 k.p.k., wniosek o wznowienie postępowania, kasacja.

Abstract
The second part of the article, concerning the most controversial issues of representation in legal proceedings, is devoted mainly to the counsel for defence, as the most characteristic institution of "penal procedure". The author also draws attention to the issue of supervision (custody) of persons who are for various reasons incapable or underage or have been declared legally incapacitated (completely or partially), indicating the dangers linked to this.

Key Words
Counsel for defence, barrister, legal adviser, substitute, custody (supervision), incapable person, accused, Article 378 of the Code of Penal Proceedings, motion for re-opening of legal proceedings, annulment (revocation).


Andrzej Ważny
O poselskim projekcie nowelizacji Kodeksu wykroczeń
On the parliamentary project to amend the Petty Offence Code

Streszczenie
W artykule poruszona jest problematyka dotycząca niektórych kwestii wynikających z projektowanych zmian w Kodeksie wykroczeń, zwłaszcza w części ogólnej, a zmierzających m.in. do obniżenia wieku odpowiedzialności za wykroczenie, podwyższenia kary grzywny czy wydłużenia okresu przedawnienia karalności.

Słowa kluczowe
Projekt, wiek odpowiedzialności, kara grzywny, przedawnienie.

Abstract
In the article, certain issues relating to planned amendments in the Petty Offence Code are raised, especially in the general part, aimed, among other things, at lowering the age of liability for a petty offence, increasing of a fine or lengthening the limi­ta­tion period of liability .

Key Words
Project, age of liability, fine, limitation.


Z wokandy sądowej

Lech K. Paprzycki
Wypadek "drogowy" na wodzie
"Road" accident on water

Streszczenie
Autor przedstawia zakończony oddaloną kasacją przebieg postępowania w sprawie wypadku, który miał miejsce w ruchu wodnym, a polegał na zderzeniu się surfera żeglującego na desce surfingowej z łodzią motorową.

Słowa kluczowe
Ruch wodny, wypadek, surfer, łódź motorowa.

Abstract
The author presents the course of proceedings in the case that was dismissed concerning an accident that took place on the water, consisting in a windsurfer colliding with a motor boat.

Key Words
Water traffic, accident, surfer, motor boat.


Z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania

Wojciech Wach
Niepewność obliczeń dotyczących zderzeń pojazdów
Uncertainty of calculations concerning collisions of vehicles

Streszczenie
Globalna niepewność wyników obliczeń w analizie wypadków drogowych wypływa z niepewności pomiarowej, statystycznej i modelowej. Zagadnienie niepewności jest szcze­gólnie istotne w przypadkach, gdy nieraz nieduże, lecz równoczesne modyfikacje wielu danych, mogą doprowadzić do diametralnego przesunięcia granicy odpowiedzialności uczestników wypadku. W artykule przybliżono pokrótce idee następujących metod analizy niepewności: metody wartości skrajnych, analizy na bazie współczynników wrażliwości oraz symulacji Monte Carlo, przedstawiając na przykładzie ich przydatność w rekonstrukcji zderzeń pojazdów.

Słowa kluczowe
Niepewność, błąd, odchyłka, symulacja Monte Carlo, zderzenie.

Abstract
Global uncertainty of results of calculations in analysis of road accidents results from measure­ment, statistical and model uncertainty. The issue of uncertainty is especially significant in cases where sometimes small but parallel modifications of many data may lead to a diametrical shifting of the limits of responsibility of participants in an accident. In the article a brief ap­proximation of the following methods of analysis of uncertainty is presented: the method of extreme values, analysis on the basis of coefficients of sensitivity and Monte Carlo simula­tion, presenting their usefulness in the reconstruction of vehicle collisions, illustrated by an example.

Key Words
Uncertainty, error, deviation, Monte Carlo simulation, collision.


Materiały szkoleniowe

Robert Rojko, Pavol Kohút, Adrián Pupala
Analiza ruchu pieszych będących pod wpływem alkoholu
Analysis of pedestrians movement under the influence of alcohol

Streszczenie
W artykule omówiono skrótowo oddziaływanie alkoholu na organizm człowieka, zwłaszcza w aspekcie uczestnictwa w ruchu drogowym oraz przedstawiono wyniki badań nad szerokością korytarza ruchu i prędkością poruszania się pieszych będących pod działaniem alkoholu. Stwierdzono, że ze wzrostem stężenia alkoholu w krwi silnie wzrasta szerokość korytarza ruchu, a także wzrasta prędkość ruchu pieszych.

Słowa kluczowe
Alkohol, ruch pieszych pod wpływem alkoholu.

Abstract
In the article, the action of alcohol on the human organism is discussed in brief, especially in the context of participation in road traffic and also results of studies into the breadth of the corridor of movement and the speed of movement of pedestrians under the influence of alcohol. It was ascertained that as the concentration of alcohol in the blood rises, the breadth of the corridor of movement increases considerably, as does speed of movement of pedestrians.

Key Words
Alcohol, movement of pedestrians under the influence of alcohol.


Informacje

Adam Reza
Nowe Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
New Orders of the Minister of Interior and Administration


"Paragraf Na Drodze" w wykazie czasopism punktowanych
"Paragraf Na Drodze" on the register of assessed journals