Paragraf na drodze 8/2010

Wykładnia prawa

Wojciech Kotowski
Możliwość wniesienia do sądu administracyjnego skargi na czynność usunięcia pojazdu przez straż miejską. Omówienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 12 stycznia 2009 r., sygn. II SA/Po 699/08
Possibility of filing a complaint at an administrative court relating to towing away a vehicle by Municipal Guard. Discussion of the ruling of the Regional Administrative Court in Poznan of 12 January 2009, ref. II SA/Po 699/08

Streszczenie
Omawiana w artykule sprawa dotyczy przypadku, gdy straż miejska usunęła z drogi pozbawiony tablic rejestracyjnych samochód, niesłusznie traktując go jako samochód porzucony. Skargę na tę czynność wniosła do wojewódzkiego sądu administracyjnego właścicielka pojazdu. Autor, omawiając okoliczności sprawy i argumentację uzasadnienia wyroku, podziela pogląd Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, wyrażony w następujących tezach: 1) Nie jest możliwe wniesienie skargi do sądu administracyjnego na czynności straży miejskiej w przedmiocie usunięcia pojazdu w trybie art. 50a prawa o ruchu drogowym. 2) Zasadność wydania dyspozycji usunięcia pojazdu i w konsekwencji dokonania tej czynności oraz ewentualnego obciążenia kosztami wynikającymi z tego tytułu może podlegać kontroli sądu dopiero na etapie wydania (odmowy wydania) zezwolenia na odbiór pojazdu lub w sytuacji, gdy dojdzie do wydania przez organ gminy aktu o przejściu na rzecz gminy własności pojazdu.

Słowa kluczowe
Parkowanie pojazdu bez tablic, obligatoryjne usuwanie, czynności administracyjne, skarga.

Abstract
The case discussed in the article concerns a situation where the Municipal Guard towed away a car that had no license plates from a road, unjustly treating it as an abandoned car. The owner of the vehicle filed a complaint relating to this action to the Regional Administrative Court. The author discusses the circumstances of the case and the arguments justifying the ruling; he shares the view of the Regional Administrative Court in Poznań, expressed in the following points: 1) It is not possible to file a complaint to an administrative court in regard of removal of a vehicle by the Municipal Guard under Article 50a, Road Traffic Act. 2) The legitimacy of giving an order to tow away a vehicle and (as a consequence) of executing this action and also possibly having to bear costs linked to this action may be subject to court control only at the stage of issuing (refusing to issue) permission to retrieve the vehicle or in a situation where a municipal body issues a deed of transference of ownership of the vehicle to the municipality.

Key Words
Parking a vehicle without license plates, obligatory removal, administrative activities, complaint.


Andrzej Skowron
Zasada nullum crimen sine lege a wypadek drogowy i jego następstwa
The principle of nullum crimen sine lege. A road accident and its consequences

Streszczenie
Tematyka zachowań polegających na ucieczce z miejsca wypadku i nieudzieleniu pomocy ofiarom, do jakich to wydarzeń dochodzi każdego dnia, rzadko gości na łamach czasopism naukowych. Szczególnie dotyczy to problemu granicy pomiędzy przestępstwem a wykroczeniem. Autor przypomina, że wbrew wypowiadanym poglądom, problem ten nie jest wciąż uregulowany zgodnie z zasadą nullum crimen sine lege.

Słowa kluczowe
Wypadek, ofiara wypadku, nieudzielenie pomocy.

Abstract
The issue of fleeing from the scene of an accident without imparting help to victims - something which happens every day - is rarely discussed in academic journals. This especially concerns the issue of the border between a crime and an offence. The author reminds us that, contrary to expressed opinions, this issue is still not regulated in accordance with the principle: nullum crimen sine lege.

Key Words
Accident, accident victim, not imparting help.


Ryszard A. Stefański
Zasady ruchu obowiązujące na terenie użytkowanym przez podmiot gospodarczy
Traffic principles that are legally binding on land used by an economic entity

Streszczenie
Autor omawia specyficzne problemy i wątpliwości dotyczące zasad bezpieczeństwa ruchu w miejscach, które nie są drogami publicznymi i strefami zamieszkania, a w których odbywa się ruch pojazdów. Twierdzi, że miejsca takie, będące w użytkowaniu i zarządzie podmiotu gospodarczego, jeśli nie są ogólnie dostępne, nie są objęte przepisami prawa o ruchu drogowym, a jedynie obowiązują tam ogólne zasady ostrożności. Omawia projektowane w tym zakresie zmiany w ustawie "Prawo o ruchu drogowym".

Słowa kluczowe
Droga niepubliczna, ruch pojazdów, zasady bezpieczeństwa.

Abstract
The author discusses specific problems and doubts concerning principles of traffic safety in places which are not public roads or residential zones and in which there is vehicular traffic. He claims that such places, which are used and administered by an economic entity, if they are not generally accessible, are not encompassed by articles of the Road Traffic Act, and only general principles of caution are obligatory there. He discusses the planned changes in this area in the Road Traffic Act.

Key Words
Non-public road, vehicular traffic, safety principles.


Zdaniem znawcy

Lech K. Paprzycki
"Pomiędzy Ostoją a Cieciórkami"
"Between Ostoja and Cieciórki"

Streszczenie
Artykuł stanowi dokonany przez autora, drogą autopsji, przegląd warunków bezpieczeństwa ruchu na stosunkowo ruchliwym fragmencie trasy E-7, leżącym pomiędzy tytułowymi miejscowościami, którą to trasę autor regularnie, od lat, przemierza. Wskazuje na liczne niebezpieczne miejsca, których uporządkowanie i poprawienie organizacji ruchu pozwoliłoby zapobiec większości zdarzających się tam wypadków drogowych. Wyraża pogląd, że istniejący stan nie tyle bezpieczeństwa, co niebezpieczeństwa ruchu jest efektem zaniedbań, które określił jako "urzędnicze".

Słowa kluczowe
Trasa E-7, Ostoja, Cieciórki, stan bezpieczeństwa ruchu.

Abstract
The article concerns a review carried out by the author - based on his own eyewitness observations - of road traffic safety conditions on a relatively busy section of E-7, lying between the eponymous towns - a route that the author has regularly taken for years. He indicates the numerous dangerous places, where re-arrangement and improvement in organisation of traffic would enable prevention of most traffic accidents. He expresses the opinion that the existing state of road traffic safety - or perhaps 'road traffic danger' would be a better description - is a consequence of neglect, which he has defined as "bureaucratic".

Key Words
Route E-7, Ostoja, Cieciórki, state of road traffic safety.


Z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania

Piotr Świder, Krzysztof Wach
Zastosowanie programów PC-Crash i V-SIM do symulacji "rajdowej" jazdy samochodem
Application of PC-Crash and V-SIM programs in simulating "rally" driving manner

Streszczenie
Podczas wypadku drogowego samochód bardzo często porusza się ruchem odbiegającym od ruchu ustalonego. Tymczasem w większości przypadków symulacje wykonywane w programach używanych do rekonstrukcji wypadków oparte są na wynikach prób przeprowadzanych zgodnie z odpowiednimi normami i stawianymi im założeniami. W takich przypadkach pojazd porusza się ruchem ustalonym, a nieliniowości charakterystyk kół ogumionych czy zawieszenia nie są w zasadzie wykorzystywane. Niniejszy artykuł został napisany w oparciu o przeprowadzone na Politechnice Krakowskiej badania samochodu rajdowego Subaru Impreza. Badania drogowe polegały na "rajdowym" pokonywaniu toru "testu łosia" oraz toru do jazdy okrężnej. Następnie dokonano symulacji przeprowadzonych prób w programach komputerowych PC-Crash i V-SIM. Symulacje wykonano na podstawie wyników przeprowadzonych prób, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych w tych programach modeli styku koła ogumionego z jezdnią. Modele te, a także modele pojazdów zastosowane w tych programach, zostały krótko scharakteryzowane

Słowa kluczowe
Symulacja komputerowa, PC-Crash, V-SIM, walidacja.

Abstract
In a road accident the car frequently moves in a motion different from the steady motion. The simulations of vehicle motion, however, performed in accident reconstruction programs, are based chiefly on the results of road tests carried out according to valid standards. In such cases only linear ranges of the coefficients of tire cornering stiffness are actually used. For road accident reconstruction, however, it is often necessary to use their full range. The present paper deals with the manoeuvre of circular trajectory and the so-called "moose" test, performed with rally racing rides of Subaru Impreza, which leads to entering non-linearities of tire characteristics. The simulations of road tests were done in PC-Crash and V-SIM programs. The vehicle responses obtained in calculations were compared with real ones.

Key Words
Computer simulation, PC-Crash, V-SIM, validation..


Materiały szkoleniowe

Jakub Zębala, Wojciech Wach
Algorytmy układu ABS zastosowane w programie HVE. Rzeczywistość i symulacja komputerowa
ABS algorithms applied in the HVE program. Reality and computer simulation

Streszczenie
W artykule omówiono algorytmy układów przeciwblokujących ABS zastosowane w amerykańskim komputerowym programie do symulacji ruchu i zderzeń pojazdów HVE (Human Vehicle Environment) oraz przedstawiono wyniki symulacji awaryjnie hamowanego samochodu osobowego na nawierzchni ?-split i w czasie pojedynczej zmiany pasa ruchu. Dokonano analizy jakości wyników obliczeń.

Słowa kluczowe
Program HVE, ľ-split, hamowanie, zmiana pasa ruchu.

Abstract
The aim of the paper was to analyse the algorithms of ABS (Anti-lock Braking System) applied in the American computer program HVE (Human Vehicle Environment). Also, the simulation results of straight-ahead braking passenger car on a ?-split surface and braking during lane change manoeuvre have been presented. The analysis of simulation results quality has been performed.

Key Words
HVE program, ľ-split, braking, lane-change manoeuvre.


Wydarzenia

Jakub Zębala
Międzynarodowy Kongres SAE, Detroit 2010, Michigan, USA
International SAE Congress, Detroit 2010, Michigan, USA