Paragraf na drodze 8/2014

Wykładnia prawa

Kamil Mamak
Ewolucja regulacji dotyczących organizowania zgromadzeń na drogach publicznych
Evolution of regulations concerning the organisation of public meetings on public roads

Streszczenie
Artykuł porusza kwestię prawnych wymagań stawianych organizatorom zgromadzeń na drogach publicznych. Autor stawia tezę, że liczne zmiany, jakie występowały w tym zakresie na przestrzeni kilkunastu lat, świadczą o wyraźnej tendencji, prowadzącej do stopniowej liberalizacji wymagań stawianych organizatorom takich zgromadzeń. Analizuje zarówno zmiany przepisów, jak również wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego. Wskazuje także na prawdopodobne dalsze zmiany w tym zakresie.

Słowa kluczowe
Wolność zgromadzeń, zgromadzenia, droga publiczna, liberalizacja, organizator zgroŹmadzenia, zasady ruchu drogowego.

Abstract
The article raises the issue of legal requirements established for organisers of meetings on public roads. The author argues that the numerous changes that have been introduced in this field over the last decade or so attest to a clear tendency that is leading to gradual liberalization of requirements for organisers of such meetings. He analyses both the changes in the regulations and the statements of the Constitutional Tribunal. He also indicates likely further changes in this field.

Key Words
Freedom of assembly, meetings, public road, liberalization, meeting organiser, road traffic rules.


Agnieszka Regiec
Problem rejestrowania na terenie Polski samochodów z kierownicą umieszczoną po prawej stronie. Omówienie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 20 marca 2014 r., sygn. C-639/11
Registration in Poland of passenger motor vehicles with steering wheel positioned on the right-hand side. Discussion of the judgment of the European Union Court of Justice of March 20, 2014, Ref. C-639/11

Streszczenie
Artykuł stanowi omówienie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydanego po wniesieniu przez Komisję Europejską skargi przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Wyrok dotyczy zakazu rejestracji w Polsce samochodów osobowych z kierownicą po prawej stronie i wymogu przełożenia kierownicy na lewą stronę. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału, w związku z uznaniem, że Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej z mocy prawa unijnego, jest ona zobowiązana do zmiany przedmiotowych przepisów regulujących rejestrację samochodów osobowych. Zmiany powinny nastąpić niezwłocznie, w przeciwnym wypadku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej może, na wniosek Komisji Europejskiej, nałożyć na Polskę karę pieniężną.

Słowa kluczowe
Rejestracja pojazdów, kierownica umieszczona po lewej stronie, obowiązek przełożenia kierownicy na lewą stronę, ruch prawostronny w Państwie Członkowskim.

Abstract
The article summarizes the judgment of the Court of Justice of European Union composed as a result of the application of the European Commission concerning registration of passenger motor vehicles in Poland and the obligation to reposition the steering wheel of vehicles to the left-hand side. Due to the fact that the Court declared that the Republic of Poland has failed to fulfill its obligations under European law, Poland has to adjust relevant regulatory acts. Changes within the legal norms should be done without delay, since the EU Court of Justice may impose a penalty if the Commission refers the matter to the judicial organ.

Key Words
Registration of motor vehicles, right-hand drive in a Member State, obligation to reposition the steering wheel to the left-hand side of passenger vehicles, the steering wheel of passenger vehicles positioned on the left-hand side.


Z wokandy sądowej

Lech K. Paprzycki
Brona talerzowa na drodze publicznej
A disc harrow on a public road

Streszczenie
Artykuł dotyczy śmiertelnego w skutkach wypadku, polegającego na tym, że samochód osobowy, kierowany przez osobę, która w wyniku wypadku poniosła śmierć, bezpośrednio po wyprzedzeniu innego samochodu uderzył w stojącą na drodze bronę talerzową, którą oskarżony później i skazany kierowca ciągnika rolniczego transportował z jednego pola na inne. Opisując przebieg postępowania w tej sprawie, autor głównie skupia się na problematyce opiniowania wypadku przez kilku powołanych biegłych oraz występującej w sprawie „prywatnej” ekspertyzy, wykonanej na zlecenie obrońcy oskarżonego.

Słowa kluczowe
Maszyna rolnicza, ruch drogowy, wypadek, opinie biegłych, ekspertyza „prywatna”.

Abstract
The article concerns a fatal accident involving a car driven by a person who died as a result of hitting a disc harrow standing in the road, directly after overtaking another car. The disc harrow was being transported from one field to another by a – subsequently accused and convicted – driver of an agricultural tractor. Describing the course of the proceedings in this matter, the author mainly focuses on the issue of opinions given on the accident by several appointed experts as well as a “private” expert opinion in the case, drawn up at the request of the accused’s attorney.

Key Words
Agricultural machinery, road traffic, accident, opinions of experts, “private” expert opinion.


Z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania

Adam Reza
Uderzenie dziecka samochodem osobowym. Testy zderzeniowe z wykorzystaniem manekinów dzieci
Hitting children by cars. Crash tests with children dummy application

Streszczenie
W artykule przedstawione są wyniki współczesnych testów potrącenia manekinów dzieci przy małych prędkościach kolizyjnych. Uzyskane w testach odległości odrzutu manekinów porównano ze znanymi od lat formułami, z których, na podstawie odległości wzdłużnego odrzutu pieszego, oblicza się prędkość kolizyjną. Ponadto podano parametry ilościowej oceny obrażeń głowy HIC15 i a3ms, obliczone na podstawie wartości zmierzonych podczas testów.

Słowa kluczowe
Potrącenie pieszego, odrzut wzdłużny, odrzut poprzeczny, parametry: HIC i a3ms.

Abstract
The results of currently performed tests on hitting children dummies at low collision velocities have been presented and analysed. The dummies rebound distances recorded in tests have been compared with the formulae, long known, from which on the basis of pedestrian longitudinal rebound the vehicle collision velocity is calculated. Moreover, the parameters of head injuries quantitative assessment HIC15 and a3ms calculated on the basis of the values measured in tests have been given.

Key Words
Hitting pedestrians, longitudinal rebound, lateral rebound, parameters: HIC15 and a3ms.


Materiały szkoleniowe

Piotr Unarski, Wojciech Wach
Metoda elementów skończonych w programie PC-Crash. Wprowadzenie do zastosowania metody
Finite Elements Method (FEM) in the PC-Crash program. An introduction to application of the method

Streszczenie
W artykule opisano moduł służący do symulacji zderzeń metodą elementów skończonych (MES), który został wprowadzony w wersjach 10.0 i 10.1 programu PC-Crash. W kolejnych krokach przedstawiono przykład, w którym zamodelowano słupek stalowy o otwartym przekroju typu WIMED-ProLife i przeprowadzono symulację zderzenia z nim samochodu. Jakkolwiek na obecnym etapie nie ma jeszcze możliwości rutynowego wykorzystania MES w praktyce rekonstrukcyjnej, wskazane jest stopniowe zapoznanie czytelników z technologią, która prawdopodobnie za kilka lat stanie się standardem.

Słowa kluczowe
Metoda elementów skończonych, PC-Crash, program Gmsh.

Abstract
In the article a module for simulation of collisions using the Finite Elements Method (FEM), which was introduced in version 10.0 and 10.1 of PC-Crash, has been described. An example in which an open cross-section steel pole (WIMED-ProLife patent) was modelled and a virtual crash test was conducted, has been presented. Although at this stage the routine use of the FEM in the reconstruction of vehicle accidents is still not possible, it is advisable to gradually familiarize experts with the most probable standard of the future.

Key Words
Finite Elements Method (FEM), PC-Crash, Gmsh program.


Wydarzenia

Wojciech Wach
IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych”, Rajecké Teplice, 8–10 kwietnia 2014 r.
IX International scientific-technical conference on safety problems in automobiles „Automotive Safety 2014”, Rajecké Teplice, April 8–10, 2014