Paragraf na drodze 8/2015

Wykładnia prawa

Jacek Dąbrowski

Granice sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu drogowym (art. 174 k.k.). Artykuł polemiczny

The limits of causing a direct threat of a road traffic disaster (art. 174 Penal Code). Critique

Streszczenie

Publikacja odnosi się do uwag polemicznych dotyczących granic czynu polegającego na wielokrotnym spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym i sprowadzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w tym ruchu, zawartych w artykule Mikołaja Małeckiego pt. „Niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym. Uwagi zasadnicze na tle pewnego przypadku”, zamieszczonym w numerze 5/2015 „Paragrafu na Drodze”. Autor wykazuje niezasadność części argumentów polemisty w świetle dorobku doktryny i judykatury. Podtrzymuje stanowisko, że szereg następujących po sobie w niewielkiej odległości czasowej naruszeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym jednostkowo wyczerpujących znamiona art. 86 § 1 k.w., lecz łącznie naruszających dobra chronione normą art. 173 § 1 k.k., należy zakwalifikować jako jedno przestępstwo z art. 174 § 1 lub § 2 k.k.

Słowa kluczowe

Ruch drogowy, czyn, granice czynu, tożsamość czynu, zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu drogowym.

Abstract

The article refers to polemical comments concerning the limits of an offence consisting in causing a threat to road traffic safety many times, and bringing about a direct threat of a disaster in the aforementioned road traffic, contained in M. Małecki’s article: “Threat of a disaster in road traffic. A few essential remarks on the background of a case”, published in the 5/2015 issue of “Paragraf na Drodze”. The author shows the lack of legitimacy of some of the points made by the polemicist in the light of legal doctrine and jurisprudence. He maintains the position that a series of successive breaches of road traffic safety occurring at short intervals of time that individually meet criteria of Art. 86 § 1 Code of Petty Offences but jointly violate interests protected under 173 § 1 Penal Code should be regarded as one offence under Article 174 § 1 or § 2 Penal Code.

Key Words

Road traffic, deed, limits of a deed, identity of act, threat to road traffic safety, causing a direct threat of a disaster in road traffic.


Maciej Małolepszy

Odpowiedzialność za spowodowanie w ruchu drogowym zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia znacznej wartości w świetle prawa niemieckiego

Liability for creating a situation on the road causing a threat to life, health or property of substantial value according to German law

Streszczenie

Artykuł przedstawia konsekwencje prawne, jakie przewiduje niemieckie prawo karne za szczególnie niebezpieczne zachowania kierującego pojazdem, które wprawdzie nie doprowadziły do wypadku komunikacyjnego, lecz istniało realne zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia znacznej wartości. Okazuje się, że niemiecki Kodeks karny przewiduje dużo surowsze konsekwencje prawne za tego typu zachowania w porównaniu z polskim prawem. Celem artykułu jest zainicjowanie debaty na temat potrzeby zaostrzenia odpowiedzialności karnej za szczególnie niebezpieczne zachowania kierowców w polskim prawie, z uwagi na bardzo wysoką liczbę ofiar wypadków drogowych.

Słowa kluczowe

Niebezpieczne zachowania kierującego pojazdem, prawo o ruchu drogowym, niemiecki Kodeks karny.

Abstract

The article presents legal consequences provided for by the German criminal law arising from particularly hazardous actions of drivers which have not led to a traffic accident, but have nevertheless posed an immediate threat to life, health or property of substantial value. It turns out that compared with Polish law, the German Criminal Code provides for much more severe consequences for this type of offence. The purpose of this article is to initiate a discussion on the necessity of increasing criminal liability for particularly dangerous behaviours of drivers. The justification for tightening the law is the very high number of victims of accidents on Polish roads.

Key Words

Hazardous behaviours of drivers, traffic law, German Criminal Code.


Ryszard A. Stefański

Zmiana zakresu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w postępowaniu wykonawczym

Changing the scope of the ban on driving motor vehicles in enforcement proceedings

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest wprowadzona ustawą z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw możliwość postanowienia przez sąd, że orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów będzie „dalej wykonywany w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową (art. 182a k.k.w.). Autor uznaje, że nie jest to postać środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów, ani też nowy środek karny, a jedynie zmiana jego zakresu przedmiotowego. Ze względów celowościowych, zdaniem autora, możliwość taka dotyczy sytuacji, gdy zakaz był orzeczony za przestępstwo lub wykroczenie popełnione w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu.

Słowa kluczowe

Blokada alkoholowa, stan nietrzeźwości, stan po użyciu alkoholu, zakaz prowadzenia pojazdów.

Abstract

The subject of the article is the possibility, introduced by the Act of 20 March 2015, of amending the Penal Code and some other acts – that a court can rule that an imposed ban on driving vehicles will be “further executed in the form of a ban on driving vehicles not equipped with a breath alcohol ignition interlock device” (Art. 182a Executive Penal Code). The author acknowledges that this is not a penal measure as a ban on driving vehicles or a new penal measure, but only a change in the scope of the ban. In the opinion of the author, such a possibility is purposeful in a situation where a ban has been imposed for a crime or petty offence committed in a state of alcohol intoxication or after use of alcohol.

Key Words

Breath alcohol ignition interlock device, state of intoxication, state after use of alcohol, driving ban.


Z wokandy sądowej

Lech K. Paprzycki

Telefon komórkowy – i nie tylko

A mobile phone – and more

Streszczenie

Omawiana tu sprawa dotyczy śmiertelnego w skutkach wypadku potrącenia przez kierującego samochodem osobowym oskarżonego (i skazanego) dwóch kobiet, które stały na poboczu, za zatrzymanym częściowo na jezdni samochodem. Podstawowym zarzutem w stosunku do oskarżonego było to, że tuż przed wypadkiem używał telefonu komórkowego, przez co, mając zdekoncentrowana uwagę, z normalną prędkością podróżną wjechał na pobocze. Problemem uwypuklonym przez autora jest tu jednak procesowa zasadność przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego – specjalisty w zakresie rekonstrukcji wypadków drogowych.

Słowa kluczowe

Telefon komórkowy, dekoncentracja uwagi, wypadek, zasadność powołania biegłego.

Abstract

The case discussed here concerns a fatal accident in which two women were knocked down by the accused (and convicted) driver of a car. The women were standing on a shoulder, behind a car that was parked partially on the shoulder and partially on the roadway. The main charge in relation to the accused was that just before the accident he had been using a mobile phone, due to which, having supposedly been distracted, he drove onto the shoulder at a normal travelling speed. The problem highlighted by the author here is, however, the legitimacy of presenting evidence from an expert opinion during the trial – the expert being a specialist in the field of road accident reconstruction.

Key Words

Mobile phone, distraction, accident, the legitimacy of appointing an expert..


Z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania

Františšek Kropač

Ekspertyza wypadku potrącenia pieszego w warunkach ograniczonej widoczności. Część 2

Expert report on a case of a car-pedestrian collision in conditions of limited visibility. Part 2