Paragraf na drodze 9/2006

Wykładnia prawa

Tomasz Huminiak

Tablice rejestracyjne pojazdów jako przedmiot przestępstwa i wykroczenia. Próba autorskiej wykładni problemu

Autor, przedstawiając najistotniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego, a także przytaczając poglądy prezentowane w doktrynie prawa karnego, podejmuje próbę autorskiego, kompleksowego ujęcia problematyki prawnego charakteru przedmiotu w postaci tablic rejestracyjnych pojazdów oraz odpowiedzialności za czyny polegające na zaborze tablic z pojazdów, umieszczaniu na pojazdach tablic rejestracyjnych pochodzących z innego pojazdu, poruszania się tak oznakowanymi pojazdami, a także dokonywania w stosunku do tablicy rejestracyjnej czynności wyczerpujących pojęcia podrobienia i przerobienia. Zdaniem autora, w kontekście omawianych czynów zabronionych, tablica rejestracyjna pojazdu nie jest: dokumentem, znakiem identyfikacyjnym, znakiem urzędowym ani rzeczą ruchomą; jest natomiast rzeczą przedstawiającą wartość niemajątkową. W związku z tym:

  • tablice rejestracyjne nie mogą stanowić przedmiotu żadnego z występków z art. 270, 276, 278 § 1, 306 i 314 k.k.;
  • zabór tablic, a także trwałe ich przerobienie, należy traktować jako wykroczenie z art. 126 § 1 k.w.;
  • poruszanie się pojazdem z "cudzymi" tablicami rejestracyjnymi jest wykroczeniem z art. 94 § 2 k.w.;
  • nietrwałe ("chwilowe") ich przerobienie jest wykroczeniem z art. 97 k.w.

 

Z wokandy sądowej

Marcin Malinowski

Bezkarność sprawcy oszustwa ubezpieczeniowego

Autor przedstawia rzadko występujący w praktyce przestępstw ubezpieczeniowych przypadek, kiedy uczestnik zdarzenia drogowego sfingowanego w celu wyłudzenia odszkodowania komunikacyjnego, jeszcze przed wszczęciem w tej sprawie postępowania karnego dobrowolnie przyznał się do udziału w zmowie i został uwolniony od kary na podstawie art. 298 § 2 k.k.

Z notatnika biegłego

Piotr Lica

Wypadek, w którym zginęła księżna Diana. Próba pozaprocesowego wyjaśnienia okoliczności

Artykuł przedstawia opis szerokich badań, jakie na świecie przeprowadzili niezależni rzeczoznawcy w celu wyjaśnienia okoliczności przebiegu wypadku, w którym zginęła Diana, księżna Walii. Do opisanych w artykule badań wykorzystane były tylko te dane i informacje, które badający zebrali bez udziału organów procesowych zajmujących się tą sprawą z urzędu.

 

Materiały szkoleniowe

Tomasz Razowski

Realizacja czynności zleconych w ramach czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia

W artykule autor odnosi się do aktualnego i praktycznie doniosłego problemu podstaw prawnych do wykonywania przez Policję określonych czynności przedprocesowych, w ramach czynności wyjaśniających prowadzonych przez straże gminne (miejskie) w celu ustalenia, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie w sprawie o wykroczenie z art. 97 k.w. Zdaniem autora podstawy takie istnieją, a wynikają z ustalenia właściwego znaczenia przepisów art. 56 § 2 k.p.w. w zw. z art. 17 § 3 k.p.w oraz art. 8 k.p.w. w zw. z art. 15 § 2 in fine k.p.k.

Ryszard A. Stefański

Przymusowe poddanie kierującego pojazdem badaniu na zawartość alkoholu w organizmie a nietykalność osobista osoby korzystającej z immunitetu krajowego

Na tle szeroko omówionej charakterystyki rodzajów immunitetów i osób objętych immunitetem krajowym, autor omawia zasady, jakimi w stosunku do tych osób mają się kierować policjanci w przypadkach powzięcia podejrzenia, że osoba korzystająca z immunitetu kieruje pojazdem, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu bądź środków działających podobnie do alkoholu, a osoba taka odmawia poddania się badaniu na obecność w jej organizmie alkoholu lub podobnie działających środków. M.in. omawia problem ewentualnej możliwości zastosowania w takiej sytuacji środków przymusu w oparciu o przesłankę "stanu wyższej konieczności" w kontekście podjęcia środków niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego toku postępowania karnego.

Adam Reza

Słownik "Paragrafu" (N)

Trybuna "Paragrafu"

Jacek Wierciński

O inną redakcję zasad pierwszeństwa na skrzyżowaniach

Autor, na tle historycznej ewolucji formuł określających zasady pierwszeństwa zawartych w prawie o ruchu drogowym, wskazuje na wadliwość obecnie obowiązującego sformułowania art. 25 ustawy "Prawo o ruchu drogowym" i przedstawia propozycję innej redakcji tego uregulowania.

Informacje

Biegły może być zwolniony z VAT

Wypadki drogowe. Vademecum biegłego sądowego - wydanie II