Paragraf na drodze 9/2010

Wykładnia prawa

Aleksander Herzog
Problem przyczynienia się pokrzywdzonego do wypadku drogowego. Uwagi na marginesie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 2010 r., sygn. II KK 306/09
The issue of a victim contributing to a road accident. Comments on the ruling of the Supreme Court of 20 May 2010, Ref. II KK 306/09

Streszczenie
W artykule wskazano na problematykę związku między przyczynieniem się innego uczestnika ruchu drogowego do zaistnienia wypadku a odpowiedzialnością karną sprawcy. Analizując dotychczasowe orzecznictwo Sądu Najwyższego, na przykładzie konkretnej sprawy, autor wyraża pogląd, że problem przyczynienia się nie należy do zakresu opinii biegłego, lecz jest kategorią prawną, ustalaną przez organ procesowy prowadzący postępowanie. Podjął także próbę określenia istoty przyczynienia się pokrzywdzonego do zaistnienia wypadku, a także zakresu wpływu tego przyczynienia się na ustalenie stopnia winy i kary sprawcy.

Słowa kluczowe
Wypadek drogowy, przyczynienie się, odpowiedzialność sprawcy, stopień winy i kary.

Abstract
The article focuses on the issue of the relationship between the criminal liability of a perpetrator and another road user who contributed to an accident. The author analyses past rulings of the Supreme Court and, illustrated by the example of a specific case, expresses the opinion that the issue of contributing to an accident does not lie within the remit of an expert opinion, but is a legal category, established by the judicial body conducting the proceedings. The author has also attempted to precisely define the concept of a victim contributing to the occurrence of an accident and also the extent of the effect of this contribution on establishing the degree of guilt and punishment of the perpetrator.

Key Words
Road accident, contribution, liability of the perpetrator, degree of guilt and punishment.


Konrad A. Politowicz
Zakres samodzielności organów administracyjnych w wykonywaniu środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów, w świetle art. 184 Kodeksu karnego wykonawczego
Range of autonomy of administrative organs in the execution of the penal measure of driving ban in the light of Article 184 of the Executive Penal Code

Streszczenie
Artykuł jest świadomie zamierzoną przez autora prowokacyjną próbą podważenia dotychczasowej, ugruntowanej linii orzecznictwa sądów administracyjnych, dotyczącej wpływu na wszczęcie i prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie: wykonywania środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, informacji przekazywanej starostwu przez sąd w oparciu o art. 184 Kodeksu karnego wykonawczego, a także orzeczeń wydawanych przez sądy w postępowaniu wykonawczym, w tym w trybie art. 13 § 1 tego kodeksu. Autor stawia tezę o autonomiczności organów administracji w omawianym zakresie i ich "partnerskich" relacjach w postępowaniu wykonawczym z prowadzącym jeŹgo główny nurt sądem.

Słowa kluczowe
Prawo jazdy, organ administracji, postępowanie wykonawcze, zakaz prowadzenia pojazdów.

Abstract
This article is a conscious provocative attempt to undermine the hitherto well-established judicial tendency of administrative courts, concerning initiating and conducting of administrative proceedings in the field of: execution of a driving ban, conveying of information by the court to the starostwo (district authorities) on the basis of Article 184 of the Executive Penal Code, and also of the rulings issued by the courts in execution proceedings, including under Article 13 § 1 Executive Penal Code. The author argues in favour of the autonomy of administrative organs in this area and their "partnership" in execution proceedings with the court conducting them.

Key Words
Driving licence, administrative organ, execution proceedings, driving ban.


Z wokandy sądowej

Lech K. Paprzycki
Przyczynienie się pieszego do zaistnienia wypadku drogowego
A pedestrian contributing to a road accident

Streszczenie
AArtykuł dotyczy śmiertelnego w skutkach wypadku potrącenia przez jadącego z niedozwoloną prędkością motocyklistę dwóch dziewczynek: siedmio- i jedenastoletniej, które w miejscu, gdzie nie było wyznaczonego przejścia dla pieszych, przebiegały przez jezdnię od lewej ku prawej stronie względem kierunku jazdy motocyklisty, oskarżonego i prawomocnie skazanego za spowodowanie tego wypadku. Na kanwie tego wypadku, przedmiotem rozważań autora jest problem ustalania związku przyczynowego między zachowaniem się uczestników wypadku a jego powstaniem, a w szczególności to, czy do ustalania istnienia (bądź nie) takiego związku upoważniony jest biegły - specjalista w dziedzinie rekonstrukcji wypadków drogowych. Interesujący jest wywód autora, w którym w pojęciu "związek przyczynowy" wyróżnia on niejako dwie warstwy - faktyczną (fizyczną) i prawną. Twierdzi, że o ile ten drugi aspekt nie leży w kompetencjach biegłego, to ten pierwszy na pewno tak.

Słowa kluczowe
Wypadek drogowy, związek przyczynowo-skutkowy.

Abstract
The article concerns the fatal knocking-down of two girls aged seven and eleven by a moŹtorcyclist exceeding the speed limit. The girls were crossing the road in an area not designated as a pedestrian crossing (in Poland this is illegal) and were running from the left to the right side of the road relative to the direction of travel of the motorcyclist, who was charged and sentenced for causing the accident. Against the background of this accident, the author deliberates on the issue of establishing a causal link between the behaviour of persons involved in the accident and its occurrence, and in particular, whether an expert - a specialist in the field of reconstruction of road accidents - is authorised to establish the existence (or otherwise) of such a link. The author has an interesting line of argument - he distinguishes two aspects within the concept 'causal link': actual (physical) and legal. He states that while the latter does not lie within the remit of the expert, the former certainly does.

Key Words
Road accident, causal link.


V-SIM

Stanisław Wolak
Program V-SIM. Wprowadzenie i ogólna charakterystyka
V-SIM program. Introduction and general characteristics

Streszczenie
Artykuł jest pierwszym z serii publikacji dotyczących problematyki opiniowania z wykorzystaniem programu V-SIM do symulacji ruchu i zderzeń pojazdów. W niniejszym opracowaniu została przedstawiona ogólna charakterystyka programu, dostępne w programie narzędzia graficzne, modele pojazdów oraz ogólne zasady wykonywania symulacji ruchu pojazdów i zderzeń. W kolejnych publikacjach zostaną opisane zagadnienia, z którymi użytkownicy mają najwięcej trudności.

Słowa kluczowe
Program V-SIM, rekonstrukcja wypadku.

Abstract
The article is the first in a series of publications concerning the issue of preparation of expert opinion using the V-SIM program for simulation of movement and collisions of vehicles. In the paper general characteristics of the program, graphic tools and models of vehicles accessible in the program and also general principles of performing simulations of movement of cars and collisions have been presented. Issues with which users have the most difficulty will be described in subsequent papers.

Key Words
V-SIM program, accident reconstruction.


Informacje

Drugie wydanie książki "Wypadki drogowe. Vademecum biegłego sądowego"
Second edition of the book "Wypadki drogowe. Vademecum biegłego sądowego"