Paragraf na drodze 9/2011

Wykładnia prawa

Ryszard A. Stefański
Kontrola ruchu drogowego przez strażników straży gminnych (miejskich) przy pomocy urządzeń rejestrujących
Road traffic control by municipal (city) guards using recording devices

Streszczenie
Przedmiotem artykułu są uprawnienia strażników straż gminnych (miejskich) do używania urządzeń rejestrujących. Autor wykazuje, że strażnicy ci mogą używać urządzeń rejestrujących, w tym przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe lub statku powietrznym. Mogą używać tych urządzeń tylko w razie oznakowania miejsca, w którym są ustawione, oraz w miejscu i czasie uzgodnionym z właściwym komendantem powiatowym (miejskim) Policji. Ujawnienie popełnienia wykroczenia przy użyciu takich urządzeń z naruszeniem tych warunków uniemożliwia strażnikom straży gminnej (miejskiej) wymierzenie grzywny w drodze mandatu karnego, jak też skierowanie wniosku o ukaranie

Słowa kluczowe
Fotoradar, straż gminna, urządzenie rejestrujące, wykroczenie.

Abstract
The subject of the article is the powers of the municipal (city) guards to use recording equipment. The author shows that these guards can use recording devices, including portable ones or ones installed in a vehicle or aircraft. They can use these appliances only if the place in which they are set up is marked and also at a time and place agreed upon with the appropriate commander of the district (city) police. Disclosure of an offence using such devices in violation of these conditions makes it impossible for municipal (city) guards to impose fines by means of a fine or by filing a motion to punish.

Key Words
Speed camera, municipal guards, recording equipment, petty offence.


Diariusz prawniczy

Adam Jasiński
Diariusz prawniczy (56)
Legal diary (56)

Legal character of Article 178a § 4 of the Penal Code


Z wokandy sądowej

Lech K. Paprzycki
Niebezpieczny manewr cofania
Dangerous reverse manoeuvre

Streszczenie
Artykuł dotyczy wypadku, w którym kierujący samochodem osobowym, znajdujący się w stanie nietrzeźwości, w trakcie cofania potrącił przechodzącą za samochodem pieszą. Relacjonując przebieg postępowania karnego przeciwko temu kierowcy (zakończonego wyrokiem skazującym), autor omawia zasady obowiązujące przy cofaniu i krytycznie ocenia fakt powołania w tej sprawie aż dwóch biegłych, którzy nic istotnego do sprawy nie wnieśli (bo też przy istniejącym materiale dowodowym nic wnieść nie mogli), wskazując na zbyt powierzchowną znajomość prawa o ruchu drogowym przez organy procesowe.

Słowa kluczowe
Wypadek drogowy, cofanie, potrącenie pieszego.

Abstract
The article concerns an accident in which the driver of a car, who was reversing his car in a state of alcohol intoxication, knocked down a female pedestrian who was crossing behind the car. In relating the course of the criminal proceedings against this driver (culminating in a conviction), the author discusses the rules for reversing and criticizes the appointment in this case of as many as two experts who did not contribute anything significant to the case (because they could not contribute anything on the basis of the existing evidence), which is indicative of the superficial knowledge of road traffic law by the courts.

Key Words
Traffic accident, reversing, knocking down a pedestrian.


Materiały szkoleniowe

Mariusz Goniewicz, Krzysztof Goniewicz
Udzielanie pierwszej pomocy na miejscu wypadku drogowego. Zagadnienia prawne
Administering first aid at the site of a road accident. Legal issues

Streszczenie
W pracy przedstawiono analizę aktów prawnych, regulujących udzielanie pierwszej pomocy na miejscu wypadku drogowego. Szczególny nacisk położono na uświadomienie, że nieudzielenie pomocy człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu jest przestępstwem poprzez zaniechanie. Wykonywanie zaś czynności pierwszej pomocy starannie, zgodnie z aktualnymi wytycznymi, nawet jeśli jest nieskuteczne, nie spowoduje konfliktu z prawem.

Słowa kluczowe
Wypadki drogowe, pierwsza pomoc, zagadnienia prawne.

Abstract
The author presents an analysis of legal acts regulating administration of first aid at the scene of a road accident. Particular emphasis is placed on making the reader aware that not imparting first aid to a person finding themselves in a situation of direct threat of loss of life or serious injury to health is an offence due to failure to act. Thus imparting first aid diligently, in accordance with current guidelines, even if it is unsuccessful, will not conflict with the law.

Key Words
Road accidents, first aid, legal issues.


Konrad A. Politowicz
Międzyinstytucjonalny obieg dokumentu prawa jazdy. Część 1: Prawo jazdy a prawo do jazdy
Interinstitutional circulation of driving licences. Part 1: driving licence and right to drive

Streszczenie
Artykuł jest pierwszym z czteroodcinkowego cyklu, dotyczącego krajowego i międzypaństwowego obrotu dokumentem prawa jazdy, jaki odbywa się między instytucjami uprawnionymi do wydawania, zatrzymywania i cofania praw jazdy, w aspekcie administracyjnym, wykroczeniowym i karnym. Jest próbą systematyzacji rozproszonych w licznych aktach prawnych przepisów wyznaczających kompetencje i obowiązki organów publicznych, których działania mogą prowadzić do pozbawienia osoby dysponującej dokumentem prawa jazdy władztwa nad nim. W pierwszej części autor definiuje pojęcie uprawnienia do prowadzenia pojazdów jako gwarantowanego konstytucyjnie prawa podmiotowego i pojęcie prawa jazdy jako dokumentu potwierdzającego to uprawnienie. Omawia treść dokumentu jako zbioru zawartych w nim danych o kierowcy, jego uprawnieniach i ograniczeniach w konfrontacji z możliwymi niezgodnościami tych danych ze stanem faktycznym. Wskazuje na szczególną rolę starostwa powiatowego w dysponowaniu i obrocie dokumentem prawa jazdy.

Słowa kluczowe
Dokument prawa jazdy, zatrzymanie prawa jazdy, zwrot prawa jazdy, akta kierowcy, kierujący, starosta, Policja.

Abstract
The article is the first of a four part series, concerning national and international circulation of driving licences that occurs between institutions authorised to issue, confiscate and withdraw driving licences, looking at administrative and legal (misdemeanour and criminal) aspects of the issue. It is an attempt to systematize the regulations - that are dispersed in numerous legal acts - outlining the competencies and duties of public authorities, whose actions may lead to depriving a person who possesses a driving licence of the right to hold it. In the first part the author defines the concept of the right to drive vehicles as a constitutionally guaranteed individual right and the concept of a driving licence as a document confirming this right. He discusses the content of the document as a collection of data contained in it about the driver, his/her rights and limitations and also looks at possible inconsistencies between these data and the actual state of affairs. He indicates the special role of district authorities in 'having at their disposal and circulating' driving licences.

Key Words
Driving licence, confiscation of driving licence, return of driving licence, driver records, driver, starosta (head of administrative district), Police.


Sławomir Pytel
Wspomaganie pracy biegłego ds. wypadków drogowych programem fotogrametrycznym PHOTORECT. Część 2: Deformacja obrazu
Using a photogrammetric program PHOTORECT to aid the work of an accident reconstruction expert. Part 2: Image deformation

Streszczenie
W tym odcinku omówione są zagadnienia związane z deformacją odwzorowanego obrazu. Autor omawia zjawisko dystorsji obrazu, która jest efektem cech układów optycznych obiektywów. Wskazuje, że intensywność zjawiska dystorsji i jego charakter zależy m.in. od tego, jaka jest wartość ogniskowej stosowanego obiektywu, i zaleca stosowanie aparatów z wymiennymi obiektywami o różnej ogniskowej.

Słowa kluczowe
Fotogrametria, program PHOTORECT, miejsce zdarzenia, deformacja obrazu.

Abstract
In this section, issues linked with deformation of a reproduced image are discussed. The author discusses the phenomenon of image distortion, which is an effect of features of optical systems of lenses. He indicates that the intensity of the phenomenon of distortion and its character depend, among other things, on the focal length of the lens used and recommends application of cameras with interchangeable lenses of different focal lengths.

Key Words
Photogrammetry, program PHOTORECT, scene of the incident, image deformation.


Anna Tombek-Knigawka
Kolejka turystyczna
Tourist (mini) train

Streszczenie
Autorka przybliża pojęcie kolejki turystycznej, która od 2009 roku zaistniała jako legalny środek transportu. Przedstawia warunki techniczne, jakie powinna spełniać kolejka turystyczna, a także wymagania dotyczące osoby kierującej taką kolejką.

Słowa kluczowe
Kolejka turystyczna, pojazd, ciągnik, przyczepa.

Abstract
The author introduces the concept of the tourist (mini) train, which since 2009 has existed as a legitimate means of transport. She presents the technical criteria that a tourist train should fulfill, and also requirements concerning the person driving such a train.

Key Words
Tourist train, vehicle, locomotive, trailer.


Beata Zborowska
Zawieszenie wykonywania transportu drogowego
Suspension of road transport operation

Streszczenie
Artykuł przybliża zagadnienia prawne, dotyczące zasad zawieszania wykonywania transportu drogowego, na gruncie obowiązujących w Polsce przepisów prawa. Autorka omawia warunki, jakie musi spełnić podmiot wykonujący transport drogowy, jeśli chce zawiesić wykonywanie tego transportu. Omawia też warunki i tryb, w jakim taki podmiot może uzyskać, za okres zawieszenia działalności, zwrot opłaty za udzieloną mu licencję bądź - w przypadku częściowego zawieszenia działalności - opłaty za wypisy z licencji, zwrócone czasowo organowi, który licencję wydał.

Słowa kluczowe
Zawieszenie wykonywania transportu drogowego, przewoźnik drogowy, zwrot części opłaty za wydanie licencji.

Abstract
The author looks at legal issues relating to rules of suspension of road transport operation on the grounds of legal regulations in force in Poland. The author discusses conditions that the road transport operator must fulfil if he/she wants to suspend operation of this transport. She also discusses the conditions and the mode in which such an entity can obtain, for the period of suspension of operations, a reimbursement of fee for a licence imparted to the entity or - in the case of partial suspension of operations - of the fee for duplicates of/excerpts from the licence, which has been temporarily returned to the authority that issued the licence.

Key Words
Suspension of operation of road transport, road carrier, reimbursement of part of fee for licence issuance.