Paragraf na drodze 9/2014


Wykładnia prawa

Monika Brzozowska
Wykorzystywanie utworów dostępnych w Internecie w opiniach biegłych sądowych
Using works available on the Internet in forensic expert opinions

Streszczenie
Artykuł dotyczy zjawiska wykorzystywania w opiniach przygotowywanych na potrzeby procesu sądowego różnego rodzaju utworów, które są dostępne w Internecie. Zdaniem autorki, wielu twórców obawia się wykorzystywania w swoich dziełach cudzej twórczości, z uwagi na prawa autorskie. Do twórców tych należą również biegli sądowi, którzy często mają wątpliwości co do możliwości (lub jej braku) cytowania w opracowywanych opiniach cudzych dzieł, umieszczonych w sieci. Autorka koncentruje się na możliwości wykorzystywania wszelkiej twórczości dostępnej w Internecie, w tym w działalności biegłego sądowego. Zwraca uwagę na brak jednolitego aktu prawnego, który prezentowałby wszelkie zagadnienia dotyczące uprawnień i obowiązków użytkowników Internetu. Wskazuje, że obecnie, w przedmiocie wykorzystywania w publikacjach utworów z Internetu, obowiązują ustawy: o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Kodeks cywilny, Kodeks karny oraz ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Słowa kluczowe
Dzieła naukowe, opinie biegłych sądowych, wykorzystywanie dzieł dostępnych w Internecie, cytowanie, zasady cytowań.

Abstract
The article concerns the phenomenon of using various works available on the Internet in forensic opinions drawn up for presentation in court. The author of this article believes that many authors are afraid of using other people’s work in their work due to copyright laws. These authors also include forensic experts, who often have doubts as to whether they can (or cannot) use other people’s work – available on the Internet – in their expert opinions. The article focuses on the possibility of making use of all work available on the internet, including its application in the activities of expert witnesses. The author draws attention to a lack of a single act encompassing all issues concerning the rights and obligations of Internet users. She indicates that currently the following acts apply in the field of making use of works from the Internet in publications: the Law on Copyright and Related Rights, the Civil Code, the Criminal Code and the Law on Unfair Competition.

Key Words
Scientific works, forensic experts’ opinions, using works available on the Internet, citation, citation rules.


Sławomir Joachimiak
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 października 2013 r., sygn. IV KK 136/13, w sprawie konieczności ustalenia realnego wpływu środka odurzającego na sprawność psychomotoryczną kierującego pojazdem, popełniającego przestępstwo pod wpływem lub po użyciu tego środka
Commentary on the sentence of the Supreme Court Of October 4, 2013, Ref. No. IV KK 136/13, concerning the necessity of ascertainment of the real impact of an intoxicant on a driver’s psychomotor performance in the event of his committing a crime under the influence of the intoxicant or after its use

Streszczenie
Jest to glosa aprobująca wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 października 2013 r. w sprawie o sygnaturze IV KK 136/13, którego teza brzmi: „Sąd rozpoznający konkretny przypadek o czyn polegający na prowadzeniu pojazdu w stanie znajdowania się pod wpływem lub po użyciu substancji odurzającej innej niż alkohol, musi nie tylko stwierdzić istnienie takiego środka w organizmie osoby kierującej pojazdem, ale również określić, czy wpłynął on na jej zachowanie w sposób analogiczny, jak w przypadku znajdowania się w stanie nietrzeźwości. Dopiero po takim ustaleniu możliwe będzie przypisanie sprawcy dodatkowego znamienia kwalifikującego w postaci znajdowania się ťpod wpływemŤ środka odurzającego, w rozumieniu art. 178a § 1 k.k.” Autor koncentruje się na części wyroku dotyczącej konieczności ustalenia realnego wpływu środka odurzającego na sprawność psychomotoryczną kierującego, w przypadku popełnienia przez niego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji pod wpływem tego środka.

Słowa kluczowe
Środek odurzający, sprawność psychomotoryczna, kierowca, stan nietrzeźwości.

Abstract
The article is a gloss approving the resolution of the Supreme Court of October 4, 2013, Ref. No. IV KK 136/13. The author focuses on the section on the need to establish the real impact of an intoxicant on driver’s psychomotor performance in the event of his committing crime against the traffic safety under the influence of this intoxicant.

Key Words
Intoxicant, psychomotor performance, car driver, state of inebriation.


Kazimierz J. Pawelec
Zagadnienia podstawowe w procesie rozpoznania znamion przestępstwa sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu drogowym
Key issues in the process of identifying defining features of the offence of creating the threat of a road traffic disaster

Streszczenie
Na tle znanego kazusu ekscesów kierowcy o pseudonimie „Frog” autor analizuje podstawowe znamiona przestępstwa sprowadzenia katastrofy w ruchu drogowym. Wymienia cztery takie znamiona: wielkie zagrożenie, zawierające ogromną siłę niszczącą, oraz rozległość i jednoznaczność owego zagrożenia dla nieokreślonej zbiorowości ludzkiej albo mienia. Zauważa, że znamienia powszechności zagrożenia nie stwarza duża częstotliwość zagrożeń indywidualnych – jest ona sumą tych niebezpieczeństw, nawet pozbawionych jednoczesności Trzecim wskazanym elementem niebezpieczeństwa powszechnego jest bezpośredniość zagrożenia, a czwartym względna jego trwałość. Zagrożenie nie może być abstrakcyjne – musi być konkretne i realne. Autor jest zwolennikiem depenalizacji zachowań, które obecnie mogą być zakwalifikowane z art. 174 k.k. Uważa, że ruch drogowy ze swej natury jest niebezpieczny, a tradycja regulacji karnej z 1932 r. mocno straciła na aktualności. Wyraża pogląd, że wystarczającą ochronę stanowią tu przepisy art. 86 k.w. i następnych, które dają możliwość szybkiego karania i wyeliminowania z ruchu drogowego uczestników zagrażających bezpieczeństwu tego ruchu.

Słowa kluczowe
Ruch drogowy, katastrofa, niebezpieczeństwo katastrofy, penalizacja.

Abstract
Against the background of the well-known case of driving excesses by a driver nicknamed “Frog”, the author analyses the fundamental defining features of the offence of causing a road traffic disaster. He lists four such defining features: a great threat (danger), which contains a huge destructive force, and the extensiveness and explicitness of this threat for an undefined collection of people or property; he notes that a high frequency of individual threats is not sufficient to create the second defining feature of widespreadness – it is the sum of these dangers, even without concurrency; the third indicated element of common danger is the directness of the threat; and the fourth its relatively long duration. The threat cannot be abstract – it must be concrete and real. The author is an advocate of the decriminalization of behaviours which can currently be categorised under Art. 174 Criminal Code. He considers that road traffic is inherently dangerous, and that the tradition of criminal regulation from 1932 is now seriously out of date. He expresses the opinion that provisions of Art. 86 Code of Petty Offences and successive acts constitute sufficient protection here, giving the possibility of quick punishment and removal of road users who threaten the safety of road traffic.

Key Words
Road traffic, disaster, threat of disaster, punishment.


Z wokandy sądowej

Jacek Kielar
Nieprzewidziane konsekwencje Święta Miodu i Wina
Unforeseen Consequences of the Festival of Honey and Wine

Streszczenie
Artykuł dotyczy zaistniałego na festynie zdarzenia drogowego z art. 86 § 1 Kodeksu wykroczeń, którego uczestnicy byli w stanie nietrzeźwości. Skutkiem tego zdarzenia są wszczęte sprawy o czyn z art. 86 § 1 Kodeksu wykroczeń i art. 178a § 1 Kodeksu karnego oraz wniosek pełnomocnika pokrzywdzonego o wszczęcie dochodzenia w sprawie popełnienia przestępstwa zniszczenia mienia z art. 288 § 1 Kodeksu karnego. Celem artykułu, oprócz przedstawienia nietypowego stanu faktycznego, jest analiza koncepcji pełnomocnika pokrzywdzonego.

Słowa kluczowe
Kolizja drogowa, stan nietrzeźwości, zniszczenie mienia.

Abstract
The article describes a road incident under Art. 86 § 1 Code of Petty Offences that occurred at a festival, involving persons in a state of alcohol inebriation. As a result of this incident, proceedings were initiated concerning an offence under Art. 86 § 1 Code of Petty Offences and Art. 178a § 1 Criminal Code and a motion was filed by the attorney of the victim to initiate an investigation in the matter of committing the offence of destruction of property under Art. 288 § 1 Criminal Code. The aim of the article, apart from presenting an untypical case, is analysis of the concept of the victim’s attorney.

Key Words
Road collision, state of (alcohol) inebriation, destruction of property.


Lech K. Paprzycki
Zgubiona na drodze opona
A tyre lost on a road

Streszczenie
Autor opisuje przebieg postępowania w sprawie śmiertelnego w skutkach wypadku drogowego, którego źródłową przyczyną było znalezienie się na jezdni ruchliwej drogi opony, zgubionej przez przewożący opony samochód (nota bene niezidentyfikowany), a przyczyną bezpośrednią była utrata panowania nad pojazdem przez oskarżonego kierowcę, który jadąc z nadmierną prędkością, w zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu, w wyniku podjętych gwałtownie manewrów obronnych utracił panowanie nad pojazdem. Jak zwykle w swoich artykułach, autor skupia się na problematyce opinii biegłych powołanych w sprawie oraz przedstawia krytyczne uwagi co do – jego zdaniem – nieuzasadnionej przewlekłości postępowania.

Słowa kluczowe
Przeszkoda na drodze, wypadek, opinie biegłych.

Abstract
The author describes proceedings in the matter of a fatal road accident, the root cause of which was a tyre lying on a busy road, which had fallen off a (nota bene unidentified) vehicle transporting tyres, and the direct cause of which was loss of control of a vehicle by the accused driver, who – driving at excessive speed and too close to the vehicle in front – as a result of sudden defensive manouevres, lost control of the vehicle. As usual in his articles, the author focuses on the issue of opinions of exports appointed in the case, and presents critical comments on – in his opinion – the unjustified length of the proceedings.

Key Words
Obstacle on the road, accident, experts’ opinions.


Materiały szkoleniowe

Adam Reza
Współczesne sygnalizacje świetlne
Modern traffic lights

Streszczenie
W artykule przedstawione są zasadnicze informacje dotyczące współczesnych sygnalizacji świetlnych stosowanych na skrzyżowaniach do kierowania ruchem. Podano także podstawy pracy biegłego z programem sterującym sygnalizacją świetlną.

Słowa kluczowe
Sygnalizacja świetlna, czas międzyzielony, grupa sygnalizacyjna, faza sygnalizacyjna.

Abstract
The article presents basic information on the use of modern traffic lights to direct traffic at intersections. The article also describes the basis of experts’ work on software controlling traffic lights.

Key Words
Traffic lights, traffic signal change interval, signalling group, signalling phase.


Krzysztof Woźniak, Artur Moskała, Piotr Świder, Dariusz Bułka, Mirosław Marciniak
Zastosowanie techniki modelowania 3D do analizy najechania pojazdu na leżącego człowieka
Application of 3D modelling in the analysis of a vehicle running over a person lying on the road

Streszczenie
W pracy przedstawiono interdyscyplinarną metodę rekonstrukcji wypadku, polegającego na przejechaniu samochodem leżącego na drodze człowieka, w oparciu o korelację przestrzenną między kształtem podwozia pojazdu a kształtem ciała poszkodowanego i rozmieszczeniem jego obrażeń. Wykorzystano innowacyjne połączenie technik tomografii, technik pomiarowych (fotogrametrii i tachimetrii) oraz modelowania i wizualizacji 3D. Niniejszy artykuł ma charakter obszernego skrótu opisywanej metody.

Słowa kluczowe
Rekonstrukcja wypadku, tomografia komputerowa, PMCT, fotogrametria, modele i wizualizacja 3D.

Abstract
The aim of the article is to present an interdisciplinary method of reconstruction of an accident in which a person lying on the road is run over by a car. The method is based on the spatial correlation between the shape of the vehicle bottom plate and the shape of the injured person’s body and injuries localisation. An innovative combination of tomography, photogrammetry and tachymetry as well as 3D modelling and visualisation has been deployed. The article shows the fundamental idea of the described method.

Key Words
Accident reconstruction, computer tomography, PMCT, photogrammetry, 3D models and visualisation.


Informacje
Nowa książka Kazimierza J. Pawelca pt. „Czynności niepowtarzalne w sprawach o wypadki drogowe. Aspekty procesowo-kryminalistyczne”
New book by Kazimierz J. Pawelec, “Unrepeatable investigation activities in road accident trials. Legal and crime investigation aspects”