Paragraf na drodze 9/2015

Wykładnia prawa

Dorota Mieczkowska

Walka z nietrzeźwością w ruchu komunikacyjnym drogą nowelizacji prawa karnego. Uwagi na temat zmian w regulacji zakazu prowadzenia pojazdów

Fight against insobriety in road traffic by means of amendments to legislation. Comments on changes in driving ban regulation

Streszczenie

Ostatnie nowelizacje Kodeksu karnego wpłynęły w istotny sposób na odpowiedzialność karną ponoszoną przez nietrzeźwych sprawców przestępstw komunikacyjnych. W artykule przedstawione zostały poszczególne zmiany dotyczące regulacji środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów. Krytyce poddano podniesienie dolnej granicy wymiaru zakazu z art. 42 § 2 k.k., który musi być orzekany na czas nie krótszy niż 3 lata. Zwrócono ponadto uwagę na szczególnie surowe konsekwencje prawne przestępstwa z art. 178a § 4 k.k., którego popełnienie wiąże się z obowiązkiem orzeczenia dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych (art. 42 § 3 k.k.).

Słowa kluczowe

Zakaz prowadzenia pojazdów orzekany dożywotnio, art. 84 § 2a k.k., art. 178a § 4 k.k., okres trwania zakazu prowadzenia pojazdów.

Abstract

The recent amendments to the Penal Code had a significant impact on the criminal responsibility borne by intoxicated driving offenders. The article presents particular changes to the regulations of the penal measure of driving ban. The author is critical about raising the lower limit of driving ban under Art. 42 § 2 of the Penal Code, which must be ruled not less than 3 years. Attention is also drawn to particularly severe legal consequences of the crime under Art. 178a § 4 of the Penal Code, which involves obligatory ruling of lifetime ban of driving any motor vehicles (Art. 42 § 3 of the Penal Code).

Key Words

Lifetime driving ban, Art. 84 § 2a Penal Code, Art. 178a § 4 Penal Code, duration of driving ban.


Z wokandy sądowej

Lech K. Paprzycki

Ślady pozostały – wątpliwości nie było

Traces remained – doubts were none

Streszczenie

Opisywana sprawa dotyczy wypadku potrącenia pieszej, która po wyjściu z kabiny samochodu ciężarowego przechodziła jezdnię z prawej strony na lewą i została potrącona przez samochód osobowy, którego kierowca (oskarżony i uniewinniony) omijał ów stojący samochód ciężarowy, z którego piesza wysiadła. Omawiając tok prowadzonych w tej sprawie postępowań, autor zwraca szczególną uwagę na rolę śladów materialnych i opinii biegłych, którzy te ślady interpretują.

Słowa kluczowe

Wypadek, postępowanie dowodowe, ślady materialne, biegli, opinie biegłych.

Abstract

The described case relates to an accident in which a female pedestrian was knocked down. After exiting from the cab of a truck, she was crossing a road from the right to the left side and was hit by a car, whose (accused and acquitted) driver was steering around the stationary truck which the pedestrian was getting out of. In discussing the legal proceedings conducted in this case, the author pays particular attention to material traces and the opinions of experts who interpret these traces.

Key Words

Accident, hearing of evidence, material traces, experts, expert reports..


Z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania

Františšek Kropač

Ekspertyza wypadku potrącenia pieszego w warunkach ograniczonej widoczności. Część 3

Expert report on a case of a car-pedestrian collision in conditions of limited visibility. Part 3


Materiały szkoleniowe

Wojciech Kotowski

„Inni uczestnicy procesu” po noweli Kodeksu postępowania karnego, obowiązującej od dnia 1 lipca 2015 r.

“Other participants in the proceedings” after the amendment of the Code of Criminal Procedure, in force since 1 July 2015

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest omówienie roli i zadań „innych” uczestników procesu karnego po zmianach, dokonanych nowelizacją ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1247).

Słowa kluczowe

Protokolant, stenograf, biegły, tłumacz, specjalista, świadek, osoba przybrana do czynności prawnej.

Abstract

The author discusses the role and tasks of “other participants” in penal proceedings after the changes introduced in the amendment of the Act of 27 September 2013 amending the Code of Criminal Procedure and certain other acts (Journal of Laws of the Polish Republic 2013, item 1247).

Key Words

Recording clerk, stenographer, expert, translator, specialist, witness, person appointed for procedural activities..


Małgorzata Marciniak

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości. Zagadnienia wybrane

Driving a motor vehicle in a state after use of alcohol or in a state of alcohol intoxication. Selected issues

Streszczenie

W artykule poruszona została problematyka dotycząca rozgraniczenia wykroczenia z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń i przestępstwa z art. 178 a § 1 Kodeksu karnego, w sytuacjach „granicznych” wskazań ilości alkoholu w wydychanym powietrzu (np. 0,26, 0,27 mg/l). Autorka wskazuje, że w takich przypadkach należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia błędu pomiaru. Zdaniem autorki, nie można automatycznie przyjmować, że zachodzi stan nietrzeźwości czy też stan po użyciu alkoholu. Konieczne jest wówczas wnikliwe i szczegółowe przeprowadzenie postępowania dowodowego, w ramach którego zasadne jest również uzyskanie opinii biegłego z zakresu toksykologii alkoholu. Zdaniem autorki, kwestia odpowiedzialności karnej sprawcy prowadzącego w stanie nietrzeźwości pojazd mechaniczny zyskuje na znaczeniu w kontekście zmiany przepisów Kodeksu karnego, wprowadzonych ustawą z dnia 20 marca 2015 r., która weszła w życie z dniem 18 maja 2015 r., oraz ustawą z dnia 20 lutego 2015 r., która weszła w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

Słowa kluczowe

Stan nietrzeźwości, stan po użyciu alkoholu, zakaz prowadzenia pojazdów, alkosensor.

Abstract

The article raises the issue of distinguishing between of a violation under Article 87 § 1 of the Code of Petty Offences and an offence under Article 178 a § 1 of the Penal Code in “borderline” situations of readings of amounts of alcohol in exhaled air (e.g., 0.26, or 0.27 mg/l). The author points out that in such cases you should take into account the possibility of the occurrence of measurement error. In the author’s opinion, one cannot automatically assume that there is a state of alcohol intoxication or a state after use of alcohol. An insightful and detailed evaluation of evidence is then essential, during which it is also advisable to obtain the opinion of an expert in the field of alcohol toxicology. The author considers that the issue of the criminal liability of a driver driving a motor vehicle in a state of alcohol intoxication gains importance in the context of the changes in the Penal Code, introduced by the Act of 20 March 2015, which came into force on 18 May 2015, as well as by the Act of 20 February 2015, which came into force on 1 July 2015.

Key Words

State of alcohol intoxication, state after use of alcohol, driving ban, breathalyser..