Paragraf na Drodze 4/2017

Wykładnia prawa

Bolesław Kurzępa

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 października 2016r.,
sygn. III KK 229/16, w sprawie pojęcia „droga wewnętrzna”

Commentary on the Supreme Court decision of 26 October 2016,
Ref. III KK 229/16, on the concept of an “internal road” .

Streszczenie

Jest to glosa aprobująca tytułowe postanowienie Sądu Najwyższego, którego teza brzmi: „Do dróg wewnętrznych zaliczyć należy drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych oraz do obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców, place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi i portami, czy pętle autobusowe. Dostępność do wymienionych dróg, z uwagi na ich specyfikę, jest zatem ograniczona, w przeciwieństwie do dróg publicznych. Dlatego też art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440) do kategorii dróg publicznych zalicza drogi gminne, które, stosownie do dyspozycji art. 7 ust. 1 tej ustawy, stanowią drogi o znaczeniu lokalnym, niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych”. Autor zwraca uwagę na dość często występujące w praktyce organów administracyjnych i sądowych mylenie pojęć „droga gminna” i „droga wewnętrzna”. Jest to, w kontekście opisywanej sprawy, o tyle istotne, że pomyłka ta może wpływać na ukaranie lub uniewinnienie sprawcy od popełnienia wykroczenia z art. 90 k.w. Wyjaśnia stanowisko Sądu Najwyższego w tym zakresie, a także omawia przepisy regulujące status obu rodzajów dróg, tj. drogi gminnej i drogi wewnętrznej.

Słowa kluczowe

Droga gminna, droga wewnętrzna, wykroczenie, utrudnianie ruchu na drodze publicznej

Abstract

This is a commentary approving the following decision of the Supreme Court: “The term internal  road should encompass access roads to agricultural and forestry lands and to premises used by entrepreneurs, squares in front of railway and bus stations and ports, and turning loops for buses. Access to the mentioned roads, due to their specific nature, is thus limited, unlike the access to public roads (...)”. The author draws attention to the fairly frequent mixing up of the terms “commune road” and “internal road” in the practice of administrative and judicial bodies. This is significant in the context of the described case in that such a mistake can influence the penalizing or acquitting of a perpetrator of an offence under Article 90 of the Code of Petty Offences. The author explains the position of the Supreme Court in this regard, and also discusses the regulations governing the status of both types of roads, i.e. commune roads and internal roads.

Key Words

Commune road, internal road, petty offence, obstructing traffic on a public road.

Kazimierz J. Pawelec

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 22 września 2016 r.,
sygn. V KK 221/16, w sprawie traktowania skutków wypadku jako czynnika wpływającego na wymiar kary

Commentary on the Supreme Court Decision of 22 September 2016, Ref. V KK 221/16, on treating the consequences of an accident as a factor that affects the severity of the punishment

Streszczenie

Jest to glosa aprobująca postanowienie Sądu Najwyższego, którego teza brzmi: „Skoro znamieniem przestępstwa z art. 177 § 2 k.k. jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, to dopuszczalne jest akcentowanie, jako okoliczności wpływającej na zaostrzenie kary, iż następstwem wypadku była śmierć dwóch osób”.

Glosowane postanowienie dotyczy karania sprawców wypadków drogowych, z zaznaczeniem, że skutki wypadku mają istotne znaczenie dla wymiaru kary. Autor podkreśla, że spiętrzenie okoliczności obciążających stanowi okoliczność uzasadniającą wymierzenie surowej kary jak też środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów, z tym jednak, że wszelki schematyzm nie jest tu dopuszczalny. Zdaniem autora, wymierzając sprawcy wypadku karę i środek karny zakazu prowadzenia pojazdów, sąd powinien brać pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy, a krytycznie odnosić się do tzw. prewencji generalnej, której skuteczność jest wątpliwa. Zwraca uwagę, że ustawodawca niewiele uwagi poświęcił spowodowanemu przez sprawcę niebezpieczeństwu, które poprzedzało wypadek.

Słowa kluczowe

Zasady bezpieczeństwa, okoliczności łagodzące i obciążające, prewencja indywidualna i ogólna, nietrzeźwość, stan po użyciu środka odurzającego, ucieczka z miejsca wypadku, kary zasadnicze, środki karne, środki kompensacyjne.

Summary

This is a commentary approving the Supreme Court Decision, which is worded as follows: “Since the hallmark of a crime under Art. 177 § 2 Penal Code is the death of another person or serious injury to their health, it is acceptable to emphasize – as a circumstance that increases the severity of the punishment – that the consequence of the accident was the death of two people”.

The aforementioned Decision concerns punishment of perpetrators of road accidents, with an indication that the consequences of the accident have significant importance for the severity of the punishment. The author emphasizes that the accumulation of aggravating circumstances justifies the imposition of a strict punishment as well as a driving ban, but it should be borne in mind that a schematic (formulaic) approach is not admissible here. In the author’s opinion, the court should – when imposing a punishment and a driving ban on the perpetrator of an accident – take into account all the circumstances of the given case and have a critical attitude to so-called general prevention, whose effectiveness is doubtful. He points out that the legislator has not devoted much attention to the threat/danger (preceding the accident) caused by the perpetrator.

Key Words

Safety principles, mitigating and aggravating circumstances, individual and general prevention, insobriety, state after use of an intoxicating substance, fleeing from the scene of an accident, main/basic punishments, penal measures, compensatory measures

 

Agnieszka Rybak

Prawna analiza zasadności użycia lewego kierunkowskazu przy wjeździe na skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Problematyka stosowania prawa na tle teorii i praktyki

Legal analysis of the principles of using the left direction indicator  when entering a roundabout intersection. Problems of application of law against theory
and practice

Streszczenie

Artykuł dotyczy kontrowersyjnego problemu zasadności używania lewego kierunkowskazu przy wjeździe na skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Praktycy dowodzą tej zasadności, a teoretycy alarmują o braku podstawy prawnej dla takiego zachowania. Poprzez analizę przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz związanych z nią aktów wykonawczych, autorka wykazuje brak spójności w interpretacji tej części przepisów, z których niektórzy wywodzą istnienie obowiązku użycia lewego kierunkowskazu przez kierującego pojazdem dojeżdżającego do skrzyżowania o ruchu okrężnym. Pomimo przyjętych w doktrynie ugruntowanych kierunków definiowania zasad zachowania się kierujących na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym – wywodzących się przede wszystkim z treści ustawy – Prawo o ruchu drogowym, praktycy wskazują na inne ich znaczenie. Artykuł przedstawia analizę tej części przepisów prawa, których interpretacja budzi największe rozbieżności. Poprzez ukazanie dwóch różnych koncepcji stosowania obowiązujących przepisów prawa o ruchu drogowym autorka ukazuje potrzebę ich nowelizacji w zakresie dotyczącym skrzyżowań o ruchu okrężnym.

Słowa kluczowe

Rondo, ruch okrężny, zasady bezpieczeństwa, lewy kierunkowskaz, sąd administracyjny.

Abstract

The issue of using the left turn indicator at a roundabout junction has been controversial for many years. Practitioners argue its viability while theorists warn of the lack of legal basis for using this type of behaviour at the roundabout junction. The purpose of the article is to present the theoretical legal basis for the behaviour of vehicle drivers approaching a roundabout intersection in confrontation with the practice of their use. The analysis of the provisions of the Road Traffic Act and related legal acts indicates a lack of consistency in the interpretation of the statutory provisions. Despite the well-established doctrines of the definition of the content of the Road Traffic Act, practitioners lobby for a different interpretation. This article presents the thesis approvingly related to the lack of proper use of the left turn indicator at the intersection with circular motion, supported by court-administrative jurisdiction.

Key words

Roundabout intersection, roundabout traffic, safety rules, left turn indicator, administrative court, offence.

 

Kacper Tybuszewski

Czy przepisy art. 84 ust. 3 punkty 1 i 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym naruszają konstytucyjną zasadę proporcjonalności, o której mowa w art. 31
ust 3 Konstytucji RP?

Do provisions of Art. 84 Section 3 points 1 and 2 of the Act on Road Traffic
violate the constitutional principle of proportionality referred to in Art. 31 Section 3
of the Constitution of the Republic of Poland?

Streszczenie

Autor omawia problem naruszenia przez sankcję administracyjną, o której mowa w art. 84 ust. 3 punkty 1 i 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym konstytucyjnej zasady proporcjonalności. Do tego naruszenia dochodzi przy wydawaniu decyzji w przedmiocie cofnięcia diagnoście uprawnień do dokonywania badań technicznych pojazdów, w oparciu o wspomniane przepisy cyt. ustawy. Wbrew tej zasadzie organy administracji publicznej nie badają kwestii „istotności” zarzucanych diagnoście uchybień z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zdaniem autora, organ wydający decyzję o cofnięciu diagnoście uprawnień powinien rozważyć, czy zastosowana sankcja jest, czy też nie jest do pogodzenia z konstytucyjną zasadą proporcjonalności, o której mowa w art. 31 ust 3 Konstytucji RP. Dopiero od wyniku takiego badania można uzależniać wydanie decyzji w przedmiocie cofnięcia diagnoście uprawnień do dokonywania badań technicznych pojazdów.

Słowa kluczowe

Zasada proporcjonalności, art. 84 ust. 3 punkty 1 i 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, test proporcjonalności, art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, sankcja administracyjna, kryterium przedmiotowe i podmiotowe

Abstract

The author discusses the problem of violation – by the administrative sanction referred to in Art. 84 Section 3 points 1 and 2 of the Road Traffic Law – of the constitutional principle of proportionality. This violation occurs when a decision is issued concerning revocation of the rights of a diagnostician (vehicle examiner) to carry out technical inspection of vehicles based on the said provisions of the cited act. In contravention of the principle of proportionality, public administration bodies do not study the issue of the “significance” of the shortcomings (infringements) of which the diagnostician is accused from the point of view of road traffic safety. In the opinion of the author, the body issuing the decision on revoking the rights of the diagnostician should deliberate whether the applied sanction is or is not compatible with the constitutional principle of proportionality, referred to in Art. 31 Section 3 of the Constitution of the Republic of Poland. The issuing of a decision on revoking the rights of a diagnostician to carry out technical inspections of vehicles should be dependent on the results of such deliberation.

Key Words

The principle of proportionality, Art. 84 Section 3 points 1 and 2 of the Road Traffic Law, test of proportionality, Art. 31 Section 3 of the Constitution of the Republic of Poland, administrative sanction, personal and material criterion, the “significance” of the shortcomings of which the diagnostician (vehicle examiner) is accused

 

Diariusz prawniczy

Adam Jasiński

Diariusz prawniczy (66)

Legal diary (66)

 

Materiały szkoleniowe

Ivana Mahdalová, Tomáš Malina

Problematyka przebiegu wypadku na mini rondzie. Studium przypadku

The issue of an accident at a mini-roundabout. A case study

Streszczenie

Artykuł dotyczy problemów ruchu na tzw. mini rondzie, na przykładzie konkretnego wypadku, który miał miejsce w Republice Czeskiej. W Czechach, podobnie jak w Polsce, na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym generalnie obowiązuje zasada, że kierowca, wjeżdżający na rondo oznakowane znakami drogowymi „ruch okrężny” i „ustąp pierwszeństwa”, musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom już jadącym po rondzie. Zdaniem autorów, czeskie przepisy ruchu drogowego nie określają jednak należycie zasad poruszania się po rondzie. Autorzy zauważają, że jeśli na mini rondo jednocześnie, przez dwa sąsiadujące wloty wjeżdżają dwa pojazdy, to w danej chwili – ze względu na minimalny rozmiar ronda – żaden z nich w istocie nie znajduje się na nim. Dlatego obaj kierowcy muszą sobie wzajemnie ustępować pierwszeństwa, w przeciwnym razie zderzenie będzie nieuniknione. Zwracają uwagę na brak w Czechach przepisów dotyczących w takich sytuacjach ustępowania pierwszeństwa na mini rondzie oraz na konsekwencje niedostatecznego fizycznego wymuszenia na kierujących zmniejszenia prędkości, co, przy ograniczonej widoczności na skrzyżowaniu doprowadziło do wypadku skutkującego obrażeniami ciała.

Słowa kluczowe

Wypadek drogowy; mini rondo; przepisy ruchu drogowego; pierwszeństwo przejazdu; widoczność na skrzyżowaniu

Abstract

The article deals with problems of traffic at a mini-roundabout, discussed in connection with an actual accident. Generally, in the Czech Republic the driver entering an intersection marked by a "Roundabout" road sign together with a "Give way!" must give way to vehicles on the roundabout. The traffic rules, however, do not specify sufficiently the rules for driving on the roundabout, which is in many ways different from driving through a classic intersection. Moreover, at a mini-roundabout if two vehicles enter two adjacent entries, in fact at this moment none of them is on the roundabout, due to minimal size of this roundabout. Therefore, one driver must give way to the other one, or a crash will happen inevitably. The article points out the lack of traffic rules for giving way on a roundabout in such situations and the consequences thereof.

Key words

Accident; mini-roundabout; traffic rules; right of way; intersection sight distance

 

 

Włodzimierz Treter

Analiza początkowej fazy hamowania motocykli

Analysis of the initial phase of motorcycle braking

Streszczenie

W artykule wskazane zostały systematyczne błędy, jakie mogą być popełnione w toku analizy początkowej fazy hamowania motocykli. W oparciu o dane literaturowe przedstawione jest podejście minimalizujące niedokładności wynikające z uwzględnienia klasycznego, liniowego przebiegu narastania wartości opóźnienia hamowania.

Słowa kluczowe

Motocykle, hamowanie, opóźnienie hamowania

Abstract

The author indicates the systematic errors that can be committed in the course of analysis of the initial phase of braking of motorcycles. Based on literature data, the author presents an approach that minimizes inaccuracies resulting from assuming a classical linear course of increase in values of braking deceleration.

Key words

Motorcycles, braking, braking deceleration

Z notatnika biegłego

Rafał Wrona

Brak odpowiedniej widoczności wokół pojazdu zagrożeniem bezpieczeństwa
ruchu drogowego

Traffic hazards related to vehicle insufficient all-around visibility

Streszczenie

Opracowanie dotyczy analizy wpływu wyposażenia pojazdów na bezpieczeństwo ruchu drogowego. W artykule ujęto problem widoczności wokół pojazdu z pozycji kierowcy jako istotny czynnik generujący zagrożenie drogowe. Wskazano realne zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego spowodowane brakiem właściwej widoczności wokół samochodu ciężarowego. Dokonano również analizy i oceny obowiązujących przepisów, które dotyczą wyposażenia pojazdów w lusterka, umożliwiające rozpoznanie innych uczestników ruchu z pozycji kierującego samochodem ciężarowym.

Słowa kluczowe

Ruch drogowy, lusterka, widoczność wokół pojazdu, zagrożenie, wypadek

Abstract

The analysis of the vehicle visibility features on traffic safety is the subject of the article. The study shows how vital the traffic hazards related to the quality of the view from driver’s eyes position are. Using the real example of an accident with fatality, the inadequate behaviours of accident partakers were identified. The analysis and assessment of current regulations specifying the requirements related to vehicle equipment such as mirrors, that are securing the seeing of other road users from the position of truck driver’s eyes, were carried out.

Key words

Traffic, vehicle all-around visibility, hazard, traffic accident

 

 

Wydarzenia

Piotr Ciępka

XXVI Międzynarodowa Konferencja Inżynierii Sądowej, Brno 2017

XXVI International Conference of the Forensic Engineering, Brno 2017

Informacja dla prenumeratorów

Informacja dla autorów