Paragraf na Drodze nr 5/2018

Wykładnia prawa

Paweł Gacek

Doręczenie powiadomienia o usunięciu pojazdu z drogi. Analiza legalna
problemu

Delivery of a notification about removing a vehicle from the road. A legal analysis
of the problem

Streszczenie

Artykuł jest poświęcony omówieniu jednego z elementów procedury usunięcia pojazdu z drogi, którym jest doręczenie powiadomienia o tym fakcie. Procedura ta jest uregulowana w art. 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej. Powiadomienie o usunięciu pojazdu z drogi jest niezbędnym elementem tej procedury, umożliwiającym wydanie pojazdu właścicielowi albo wystąpienie do sądu o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz powiatu (Skarbu Państwa). Wspomniane rozporządzenie, w kwestii doręczenia powiadomienia odsyła do ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Szczególną uwagę autor poświęca zagadnieniom związanym z podmiotem zobowiązanym do doręczenia powiadomienia, sposobami doręczeń oraz skutkiem, jaki wywołuje doręczenie powiadomienia.

Słowa kluczowe

Policja, usunięcie pojazdu z drogi, powiadomienie o usunięciu pojazdu z drogi, właściciel pojazdu, dysponent (osoba dysponująca pojazdem).

Abstract

The article discusses the specific element of the procedure of removing a vehicle from the road which is delivery of a notification about removing a vehicle from the road regulated in the Article 130a of the Law on Road Traffic and Regulation of the Minister of Interior and Administration of 22 June 2011 on the removing of vehicles from the road whose use may jeopardise the safety or order of road traffic or hamper the conduct of a rescue operation. Notification is an indispensable element of this procedure. It enables the issuance of a vehicle or going to court for decree a judgement of confiscation of a vehicle for the benefit of the county. Regulation of the Minister of Interior and Administration of 22 June 2011 in terms of the delivery of a notification refers to the Act of June 14, 1960 The Code of Administrative Procedure. Particular attention was paid to the issues related to the entity obliged to deliver the notification, the means of delivery and the legal effect caused by the delivery notification.

Key words

Police, removing a vehicle from the road, notification about removing a vehicle from the road, vehicle owner, vehicle authorised user.

Sławomir Joachimiak

Zatrzymanie prawa jazdy a stan wyższej konieczności. Uwagi ogólne na tle nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Driving license suspension vis-à-vis state of emergency. General comments against the background of the amendment – Road Traffic Act

Streszczenie

Przedmiotem opracowania jest omówienie obowiązującej od dnia 22 czerwca 2018 r. znaczącej zmiany w ustawie – Prawo o ruchu drogowym. Nowelizacja ta wprowadza instytucję stanu wyższej konieczności do ustawowego uregulowania faktycznego zatrzymania prawa jazdy w trybie art. 135 ust. 1 pkt 1a ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Autor przedstawia motywy tej nowelizacji, przebieg procesu legislacyjnego oraz skutki prawne tej zmiany. Wyjaśnia podstawy zastosowania stanu wyższej konieczności, uregulowanego w art. 135 ust. 1aa ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz dokonuje próby oceny regulacji.

Słowa kluczowe

Ruch drogowy, prawo jazdy, zatrzymanie prawa jazdy, stan wyższej konieczności, nowelizacja, Prawo o ruchu drogowym.

Abstract

The subject of the study is to discuss a significant change in the Road Traffic Act, in force since June 22, 2018. It introduces the state of emergency institution to the statutory settlement of the actual suspension of driving license pursuant to Art. 135 section 1 point 1a). The motives of this amendment, the course of the legislative process and the legal consequences of this modification are presented. The grounds for applying the state of emergency regulated in Art. 135 section 1 aa of the Road Traffic Act are explained and an attempt to evaluate the regulation is take.

Key words

Road traffic, driving license, driving license suspension, state of emergency, amendment, Road Traffic Act.

 

Daniel Kwiatkowski

Wpływ zatarcia skazania na możliwość przypisania odpowiedzialności
z art. 178a § 4 Kodeksu karnego. Artykuł polemiczny

The influence of erasion of conviction on criminal liability under art. 178a § 4 of the Penal Code

Streszczenie

Artykuł przedstawia wpływ instytucji zatarcia skazania na odpowiedzialność karną z art. 178a § 4 k.k. W nauce prawa karnego powstał spór co do normatywnego charakteru tego przepisu, który oddziałuje także na problematykę zatarcia skazania. Autor prezentuje argumentację popierającą stanowisko Sądu Najwyższego, który przyjął tezę o niejednorodnym charakterze art. 178a § 4 k.k., zawierającym w pierwszej części instytucję nadzwyczajnego obostrzenia kary, w drugiej natomiast typ kwalifikowany, oraz tezę o braku wpływu zatarcia skazania na ustalenie znamion typu czynu zabronionego. Artykuł zawiera także polemikę z poglądami przedstawionymi w doktrynie, krytykującymi wskazane wyżej tezy Sądu Najwyższego.

Słowa kluczowe

Zatarcie skazania, art. 178a § 4 k.k., dekompletacja znamion typu czynu zabronionego, zasada jednoczesnego zacierania skazań, typ kwalifikowany, obostrzenie kary.

Abstract

The article presents the impact of the institution of erasion of conviction on criminal liability under art. 178 § 4 of the Penal Code. In criminal law a dispute arose as to the normative character of this provision, which also affects erasion of conviction. The author presents arguments supporting the position of the Supreme Court which adopted the thesis of the heterogeneous nature of art. 178a § 4 of the Penal Code, containing, in the first part the institution of extraordinary tightening of punishment, in the second part the aggravated type, and the thesis about lack of influence on erasion of conviction on the identification of the type of prohibited act. The article also contains a polemic with views presented in the doctrine that criticise the above-mentioned theses of the Supreme Court.

Key words

Erasion of conviction, art. 178a § 4 of the Penal Code, decomposition of elements of prohibited act, principle of simultaneous erasion of convictions, aggravated type, tightening the penalty.

 

Kazimierz J. Pawelec

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2016 r., sygn. V KK 372/15, w sprawie uprzedniego skazania za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, jako warunku obostrzającego odpowiedzialność karną sprawcy

Commentary on the judgement of the Supreme Court of 19 January 2016, Ref. V KK 372/15, on the previous conviction for drunk driving or driving under influence of other intoxicating agent, as a condition tightening the perpetrator’s criminal liability

Streszczenie

Jest to glosa aprobująca wyrok Sądu Najwyższego, którego teza brzmi: „Warunkiem poniesienia przez sprawcę czynu polegającego na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości surowszej odpowiedzialności, przewidzianej w art. 178a § 4 k.k. jest, aby sprawca tego czynu był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, albo za przestępstwo określone w art. 173, art. 174, art. 177 lub art. 335 § 2 k.k., popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się tego czynu w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za to przestępstwo”. Zmieniający się ustawicznie stan prawny powoduje trudności interpretacyjne, ważne zwłaszcza dla praktyki. Zmieniające się przepisy dotyczą m.in. tak ważnych kwestii, jak przedawnienie karalności oraz zatarcie skazania. Interpretacja nowych przepisów może mieć poważne konsekwencje, albowiem reguła stosowania przepisów względniejszych dla sprawcy nie zawsze jest przez ustawodawcę przestrzegana. Bywa to niedostrzegane w praktyce, a powoduje konieczność dokonywania korekt nietrafnych orzeczeń w drodze nadzwyczajnych środków odwoławczych. Temu zagadnieniu, na przykładzie konkretnego przypadku,  poświęcona jest niniejsza glosa.

Słowa kluczowe

Przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, przepisy intertemporalne, zatarcie skazania, przedawnienie karalności, zasada stosowania przepisów względniejszych.

Abstract

This is a commentary approving the ruling of the Supreme Court whose thesis is worded as follows: “The condition for the perpetrator committing the act of driving a mechanical vehicle in the state of drunkenness to bear more severe responsibility stipulated in art. 178a § 4 Penal Code is for the perpetrator of this act to have been previously finally sentenced for driving under the influence of alcohol or another intoxicating agent, or for the offence stipulated in art. 173, art. 174, art. 177 or art. 335 § 2 Penal Code, committed in the state of drunkenness or under the influence of another intoxicating agent, or committed the offence in the period of driving ban sentenced for this offence.” The continuously changing legislation results in confusing interpretations especially important for the practice. The changing provisions concern such significant issues as the statute of limitations of punishability and erasion of convictions from records. The interpretation of new law may result in severe consequences for the perpetrator since the principle of the application of more considerate provisions is not always applied by the legislature. This is sometimes overlooked in actual practice and makes it necessary to correct inappropriate court decisions by way of extraordinary legal remedies. This is the problem, illustrated by an actual case, the present commentary addresses.

Key words

Offence of driving under influence of alcohol or other intoxicating agent, inter-temporal law, erasion of conviction, statute of limitations, principle of more considerate provisions application.

 

Materiały szkoleniowe

Sławomir Pytel, Sławomir Dylewski, Michał Tuleja

Technologiczny czas naprawy pojazdu w aspekcie czasu wynajmu samochodu zastępczego

Vehicle repair technological time in the aspect of replacement car rental time

Streszczenie

Wielu biegłych opiniujących w dziedzinie wypadków drogowych wspomaga organa procesowe swą wiedzą specjalną także w zakresie powypadkowych napraw pojazdów samochodowych. Szczególnym przypadkiem tego rodzaju pracy są zagadnienia związane z tzw. technologicznym czasem naprawy pojazdu. W sporach między użytkownikami pojazdów uszkodzonych w kolizjach i wypadkach a korporacjami ubezpieczeniowymi zagadnienie to pojawia się najczęściej w kontekście rozliczenia kosztów wynajmu samochodu zastępczego. Zagadnienia związane z tym tematem budzą na salach sądowych silne emocje. Niestety, biegli sądowi opiniują w tym zakresie bardzo niejednolicie. Celem niniejszego artykułu jest kompleksowe przedstawienie zagadnień dotyczących tej tematyki.

Słowa kluczowe

Czas naprawy, naprawa powypadkowa, samochód zastępczy.

Abstract

The reports of court expert witnesses for road accidents often include their expert knowledge of vehicle post-accident repairs. A particular case of such expertise concerns the so-called vehicle repair technological time. The most frequent problem in the litigation cases between the users of vehicles damaged in collisions or accidents and insurance companies is related to the settlement of replacement car rental costs, which instigates strong emotions in the court rooms. Unfortunately, the reports produced by expert witnesses in this matter are not consistent. The present paper is targeted at a comprehensive presentation of this issue.

Key words

Repair time, post-accident repair, replacement vehicle.

Z notatnika biegłego

Stanislav Tokař

Zderzenie się rowerzysty z kobietą poruszającą się na łyżworolkach

Collision of a cyclist with an in-line skater

Streszczenie

Niniejszy tekst opisuje wypadek zderzenia się rowerzysty z kobietą poruszającą się na łyżworolkach, do którego doszło na drodze pieszo-rowerowej. Przed dokonaniem analizy samego wypadku zostały przez biegłych przeprowadzone eksperymenty, mające na celu uściślenie zakresu danych wejściowych. Pod uwagę wzięto zwłaszcza prędkość rowerzysty oraz tor ruchu kobiety. Na podstawie uzyskanych wyników przeprowadzono analizę samego zderzenia oraz określono techniczne przyczyny wypadku.

Słowa kluczowe

Prędkość rowerzysty, tor ruchu, analiza zderzenia, eksperyment biegłych.

Abstract

The paper describes a collision of a cyclist with an in-line skater on a pedestrian and cyclist path. The actual analysis of the accident was preceded by forensic experiments to narrow down the input data, the cyclist’s speed the skater’s motion trajectory in particular. On the basis of the obtained results, together with the analysis the technical causes of the accident were specified.

Key words

Speed of cyclist, motion trajectory, collision analysis, forensic experiment.

Informacje

Informacja dla prenumeratorów

Informacja dla autorów