Paragraf na Drodze 7/2016

Wykładnia prawa

Joanna Bereznowska, Ewa Grzęda

 

Problem zatrzymywania prawa jazdy kierowcom przekraczającym dopuszczalną prędkość o  ponad 50 km/h. Uwagi de lege ferenda

 

Streszczenie

Artykuł porusza zagadnienie zatrzymania prawa jazdy kierowcom przekraczającym dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h. Stanowi analizę przepisów prawa o ruchu drogowym, a także ustawy o kierujących pojazdami. Autorki przedstawiając swoje uwagi de lege ferenda, przeanalizowały w szczególności skierowany do Trybunału Konstytucyjnego wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 18 września 2015 r., a także wniosek Prokuratora Generalnego z dnia 21 września 2015 r., zawierający wątpliwości wnioskodawców związane z naruszeniem zasady zakazu podwójnego karania tej samej osoby za ten sam czyn (ne bis in idem), będącej jedną z podstawowych zasad prawa karnego.

Słowa kluczowe

Zasada ne bis in idem, prawo o ruchu drogowym, Kodeks postępowania administracyjnego, zatrzymanie prawa jazdy.

Problem of suspending driving license from drivers who exceeded the speed limit by over 50 km/h. Comments de lege ferenda

 

Abstract

The article dealing with the issues of suspending the stopping driving license from drivers exceeding the speed limit by over 50 km/h is an analysis of the law on road traffic, as well as the law on vehicle drivers. The authors present de lege ferenda their comments, in particular examine addressed to the Constitutional Court the request of the Ombudsman dated 18 September 2015, as well as the Attorney General dated 21 September 2015, in which the applicants express their doubts as to the violation of the principle of prohibition of double punishment of the same person for the same offence (ne bis in idem), one of the founding principles of criminal law.

Key words

The principle of ne bis in idem, traffic law, the Code of Administrative Procedure, to suspend driving license.

Milena Garwol

 

Tryb ścigania przestępstwa z art. 177 § 1 Kodeksu karnego w perspektywie zmiany relacji prawnej między pokrzywdzonym a sprawcą

 

Streszczenie

Tematem przewodnim opracowania jest omówienie wpływu zmiany relacji prawnej (uzyskanie statusu osoby najbliższej) między pokrzywdzonym a sprawcą występku z art. 177 § 1 Kodeksu karnego na tok postępowania karnego. Zdaniem autorki, właściwe jest odebranie przez organ prowadzący postępowanie wniosku o ściganie osoby najbliższej, nie zaś ściganie sprawcy – niezależnie od woli pokrzywdzonego. Za przyjęciem tego stanowiska przemawiają argumenty prawne, a także celowościowe. Do pierwszej z wymienionych grup należą: procesowa właściwość, artykuł 177 § 3 k.k., wzgląd na obowiązek badania przesłanek procesowych na każdym etapie postępowania, skutki niedopełnienia obowiązku uzyskania wniosku o ściganie oraz realizację niektórych zasad procesowych. Dodatkowo, istotną rolę w tym zakresie winno odgrywać poszanowanie rodzinnych relacji stron.

Słowa kluczowe

Tryb ścigania, występek, wniosek o ściganie, wypadek komunikacyjny, osoba najbliższa.

The procedure of prosecution of crime under art. 177 § 1 of the Penal Code in view of changed legal relationship between the perpetrator and wronged person

 

Abstract

The article presents a discussion of the effect of changed legal relationship (acquiring the status of next of kin) between the perpetrator and the person wronged in a traffic accident. This issue seems to be debatable, quite complicated and can lead to various procedural implications. According to Art. 177 § 3 of the Polish Penal Code: “if the harmed party is solely an immediate family member, the crime provided for in § 1 is prosecuted upon the harmed party's motion”. Some scholars claim that prosecutor (or court) is obliged to continue the proceedings regardless of the wronged party’s decision. Others disagree with this opinion saying that the wronged party’s motion is required till the proceedings last. In the author’s opinion, the latter statement is better justified. It is based mainly on legal arguments, e.g. procedural issue of this norm, the will to fulfil important rules of procedure but also respects the family relationships.

Key words

Procedure of prosecution, crime, motion for prosecution, traffic accident, next of kin.

Sławomir Joachimiak

 

Podwórko a miejsce przestępstwa drogowego w orzecznictwie Sądu
Najwyższego

 

Streszczenie

W artykule omówiono możliwość potraktowania podwórka jako miejsca, w którym odbywa się ruch lądowy pojazdów, stanowiący podstawę odpowiedzialności za niektóre przestępstwa (wykroczenia), w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego. Autor zakreśla pojęciowe znaczenie wyrażenia „podwórko” i przedstawia poglądy Sądu Najwyższego odnośnie pojęcia ruchu lądowego w zakresie stanowiącym omawianą problematykę. Przedstawia kolejne rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego, omawiające problematykę popełnienia przestępstw i wykroczeń komunikacyjnych w obrębie podwórka, prezentując własne stanowisko w tym zakresie.

Słowa kluczowe

Przestępstwo drogowe, ruch lądowy, podwórko.

A garden (backyard) vis-à-vis the scene of a traffic offence in the jurisprudence
of the Supreme Court

Summary

The article discusses the possibility of treating the garden (backyard) as a place in which movement of land vehicles (traffic) occurs, constituting a basis for responsibility for some offences (petty offences), in the light of the jurisprudence (past rulings) of the Supreme Court. The author outlines the conceptual meaning of the expression “garden (backyard)” and presents the views of the Supreme Court in relation to the concept of land traffic within the range of the discussed issue. He presents successive solutions of the Supreme Court, discussing the issue of committing traffic offences and petty offences within a garden (backyard), presenting his own stance in this field.

Key Words

Traffic offence, land traffic, garden (backyard).

 

Z wokandy sądowej

Lech K. Paprzycki

Czy kierowca samochodu zjechał na lewą stronę jezdni?

Streszczenie

Sprawa dotyczy wypadku potrącenia, ze skutkiem śmiertelnym, pieszego, idącego lewym dla jego kierunku ruchu skrajem jezdni. Pytanie zawarte w tytule było zasadniczym przedmiotem sporu między oskarżycielem a oskarżonym (i skazanym) kierowcą samochodu, który pieszego potrącił. Omawiając przebieg postępowania autor zwraca uwagę na problem wykorzystania przez organy procesowe opinii biegłego, w jego ocenie poprawnej, choć w pewnym zakresie formalnie wykraczającej poza zakres procesowych kompetencji biegłego – rekonstruktora wypadków drogowych.

Słowa kluczowe

Potrącenie pieszego, specyficzny materiał dowodowy, opinia biegłego, procesowa przydatność opinii.

Did the driver of the car pull over to the left side of the road?

Summary

The case concerns  the hitting (by a car) – with fatal consequences – of a pedestrian, walking along the left edge of a road (relative to the direction in which he was walking). The question contained in the title was a basic subject of dispute between the prosecution and the accused (and convicted) driver of the car, who hit the pedestrian. Discussing the course of the proceedings, the author draws attention to the issue of the use by proceedings bodies of an expert opinion – which was correct in the author’s assessment, although to some extent it formally exceeded the range of procedural competences of the expert, a reconstructor of road accidents.

Key Words

Hitting a pedestrian, specific evidence, expert opinion, the usefulness of the expert opinion for the trial.

 

 

Materiały szkoleniowe

Ján Ondruš

Proces hamowania ciężarowego pojazdu użytkowego

Streszczenie

Artykuł dotyczy parametrów procesu hamowania ciężarowych pojazdów użytkowych na przykładzie betoniarki. Celem artykułu było przedstawienie wyników pomiarów (15 prób) charakterystyk hamowania, przeprowadzonych przy pomocy rejestratora opóźnienia hamowania XL MeterTM Pro na suchej i mokrej nawierzchni asfaltowej. Wyniki pomiarów wraz z ich analizą porównawczą podano w ostatniej części opracowania. Do czynników mających wpływ na długość drogi hamowania należą, oprócz charakterystyki hamulców, również nawierzchnia drogi, opony, właściwości środowiska oraz reakcje kierowcy.

Słowa kluczowe

XL MeterTM Pro, pojazd użytkowy, hamowanie, długość drogi hamowania, opóźnienie hamowania.

 

Ján Ondruš

Braking process of the respective heavy goods truck

Abstract

The contribution deals with braking process of the respective heavy goods truck. The purpose of the article was to perform the practical measurement (15 trials) of braking characteristics by the use of decelerograph XL MeterTM Pro on dry and wet road surface. Results of performed measurement and its evaluation and comparison are presented in the final part of this contribution. Besides the braking characteristics also other factors, such as road surface, tyres, surroundings and driver’s reactions, influence the length of braking distance.

Keywords

XL MeterTM Pro, heavy goods truck, measurement, braking distance, braking deceleration.

 

Trybuna „Paragrafu”

Jan Unarski

Skręt w lewo – między teorią i praktyką. Głos w dyskusji

Streszczenie

W artykule wskazano na różnice w warunkach realizacji manewru lewoskrętu, wykonywanego w różnych okolicznościach, które to różnice powinny implikować różne podejście do oceny wymogów stawianych wykonującemu skręt. Prawna interpretacja przepisów dotyczących lewoskrętów oraz orzecznictwo sądowe w zasadzie uniemożliwiają dostosowanie tych wymogów do okoliczności. Dążenie do ujednolicenia postępowania może, zdaniem autora, mieć negatywne skutki zarówno dla bezpieczeństwa tego manewru, jak i dla prowadzenia postępowań procesowych. Może także negatywnie wpływać na społeczną ocenę realizacji pojęcia „wymiar sprawiedliwości”.

Słowa kluczowe

Skręt w lewo, wyprzedzanie, przyczynienie się do wypadku, przypisanie skutku.

 

Turning left – between theory and practice. A voice in discussion

Summary

The author points out differences in conditions of performing a left turn, in various circumstances. These differences should imply various approaches to assessment of requirements facing the turner. A legal interpretation of regulations concerning left turns, as well as past judicial rulings, in principal, make it impossible to adapt these requirements to the circumstances. Striving for a uniform procedure in this respect may, in the opinion of the author, have negative consequences both for the safety of this manoeuvre and for conducting judicial proceedings. It may also negatively influence society’s assessment of the realisation of the concept of “justice”.

 

Turn left, overtaking, contributing to an accident, attribution of consequences

 

Informacje

Informacja dla prenumeratorów

Informacja dla autorów