Paragraf na Drodze 9/2016

Wykładnia prawa

Joanna Brylak

Paralelność instytucji apelacji z ewolucją zasad ruchu drogowego.

Rys historyczny

Parallelism between the appeal institution and road traffic regulations evolution. Historical outline

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest zbieżność w czasie historii kształtowania się instytucji apelacji w postępowaniu sądowym na tle historii kształtowania się zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Słowa kluczowe

Ostrożność, szczególna ostrożność, wypadek drogowy, postępowanie przygotowawcze, akt oskarżenia, apelacja.

Abstract

The problem discussed in the article is the time convergence between the history of the development of the appeal institution in court proceedings against the historical background of road traffic safety rules development.

Key words

Caution, special care, road accident, preparatory proceedings, indictment, appeal.

Z wokandy sądowej

Lech K. Paprzycki

Ograniczone uprzywilejowanie

Limited privilege in road traffic

Streszczenie

Autor opisuje dwa zdarzenia (jedno na szczęście bezskutkowe, drugie zakończone wypadkiem), w których stan zagrożenia w ruchu drogowym spowodowali kierowcy pojazdów uprzywilejowanych. Analizując przebieg postępowania w tym drugim przypadku silnie podkreśla, że określone w prawie o ruchu drogowym uprzywilejowanie w ruchu nie jest nieograniczone, a przeciwnie, w zamian za ułatwienia w korzystaniu z dróg nakłada na kierowców takich pojazdów dodatkową odpowiedzialność za sposób korzystania z uprzywilejowania.

Słowa kluczowe

pojazd uprzywilejowany, uprzywilejowanie w ruchu drogowym, szczególna odpowiedzialność.

Abstract

The author describes two events (one, fortunately, with no consequences, the other one resulting in an accident) in which the state of threat was caused by drivers of privileged vehicles. In the analysis of the proceedings of the latter case the author emphasises that the privilege defined by the Road Traffic Act is not unlimited; on the contrary, in exchange for the privilege the Act imposes special responsibility for exercising this privilege on drivers of such vehicles.

Key words

Privileged vehicle, privilege in road traffic, special responsibility.

Z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania

Jan Unarski

Wypadki na przejściach dla pieszych – niektóre problemy opiniodawcze.
Głos w dyskusji

Accidents on zebra crossings — some aspects of witness expert reporting.

A voice in the debate

Streszczenie

W artykule opisano problemy występujące przy opiniowaniu wypadków drogowych do których dochodzi na przejściach dla pieszych. Niespójności i niejasny stan prawny  powodują określone trudności opiniodawcze. Omawiając je, autor zwraca uwagę, że potęgują się one w przypadku, gdy mamy do czynienia z przejściami dla pieszych wyznaczanymi na jezdniach, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km/h, a piesi zbliżają się do jezdni stosunkowo szybko. Ilustruje problem przykładami.

Słowa kluczowe

Przejście dla pieszych, ruch na przejściach, zachowanie się pieszych, skuteczność ochrony pieszych na przejściach, ocena zamiaru pieszego przekraczania jezdni.

Abstract

The article deals with some problems of expert witness reporting on traffic accidents on zebra crossings. The problems discussed result from inconsistencies and legal uncertainties. The author stresses the fact that expert witness reporting problems are more complicated in the case of crossings across roads with the speed limit of 70 km/h with pedestrians approaching the crossing at a relatively high speed. The problem is illustrated with examples.

Key words

Zebra crossing, traffic on pedestrian crossings, behaviour of pedestrians, effective pedestrian protection on crossings, assessment of pedestrian’s intention to cross a street.

 

Materiały szkoleniowe

Zbigniew Barszcz, Tadeusz Diupero

Bezpieczeństwo bierne (ochrona użytkowników) w autobusach i kabinach samochodów ciężarowych w świetle przepisów i badań

Passive safety (vehicle occupant protection) in buses and truck cabs

in view of regulations and testing

Streszczenie

Artykuł zawiera zarys wymagań i sposobów badań dotyczących bezpieczeństwa biernego (ochrony pasażerów) autobusów, furgonów i kabin samochodów ciężarowych, w przypadku ich zderzeń, określonych regulaminami nr 66, nr 80 i nr 29 EKG ONZ.

Słowa kluczowe

Pojazdy do przewozu osób, bezpieczeństwo bierne, wymagania, badania.

Abstract

The article presents an outline of requirements and methods of testing passive safety (passenger protection) of buses, vans and truck cabs in the events of collision, specified by UN/ECE regulations No. 66, 80 and 29.

Key words

Passenger transport vehicles, passive safety, requirements, testing.

Wiesław Pieniążek

Wybrane zagadnienia eksperymentalnych badań dynamiki poprzecznej

ciężkich pojazdów samochodowych

Selected problems of experimental research on lateral dynamics of heavy

commercial vehicles

Streszczenie

W pierwszej części pracy przedstawiono metody wyznaczania charakterystyk kierowalności pojazdów, na podstawie badań w ustalonych stanach ruchu (quasi-statycznych), na torze kołowym. Pokazano i porównano różne metody wykonywania prób. Druga część pracy jest poświęcona próbom dynamicznym: badaniu stateczności kierunkowej podczas jazdy na wprost, odpowiedzi na skokowe wymuszenie obrotem kierownicy i podwójnej zmianie pasa ruchu. Przedstawiony materiał zilustrowano przykładowymi wynikami badań konkretnych pojazdów i zamieszczono odpowiedni komentarz.

Słowa kluczowe

Ciężkie pojazdy samochodowe, kierowalność, badania eksperymentalne, charakterystyki sterowności, reakcja na skokowe wymuszenie obrotem kierownicy, pojedyncza i podwójna zmiana pasa ruchu,  stateczność kierunkowa.

Abstract

In the first part of the paper the methods of steering characteristics estimation on the basis of steady state circular tests are presented. Various methods of performing tests are shown and compared. The second part of the paper is focused on several dynamics tests, e.g. directional stability on the straight line pathway, steering wheel step response test and lane double change manoeuvre test. The material is illustrated with many results of tests on real commercial vehicles with corresponding comments.

Key words

Heavy commercial vehicles, steerability, experimental research, steering characteristics, directional stability, step response characteristics, single and double lane change manoeuvre, directional stability.

 

 

Informacje

Informacja dla prenumeratorów

Informacja dla autorów

Lista stałych recenzentów