Spis treści numeru specjalnego 2019

AUTOR

TYTUŁ

Klaus-Dieter
Brösdorf

Wybrane aspekty rekonstrukcji zdarzeń z udziałem zwierząt w zdarzeniach szkodowych

Aspects for the reconstruction of damage cases suspected of being manipulated involving animals

Heinz Burg

EDR i CDR: stan aktualny, przykłady i bezpieczeństwo danych

EDR and ADR: Current state, example and data security

Manfred Becke

Obciążenia pasażerów pojazdów podczas kolizji z barierami drogowymi przy wysokich prędkościach

Occupants’ load during safety fence collision in the high speed range

Piotr Ciępka,

Jakub Zębala,

Michał Krzemiński,

Adam Reza,

Wojciech Wach

EDR w samochodach Toyota Yaris. Wyniki testów zderzeniowych

EDR in Toyota Yaris. Crash test results

Piotr Ciępka,

Jakub Zębala

Wyniki badań hamowania motocykli silnikiem

Results of motorcycle engine brake performance

Konrad Czwordon

Powypadkowe oględziny motocykli

Inspection of motorcycles after accident

Tomasz Detka

Bezpieczeństwo pojazdów elektrycznych

Electrical safety of a vehicles

Jacek Drobiszewski, Marek Guzek,

Piotr Zdanowicz

Badania diagnostyczne amortyzatorów bez wymontowywania z pojazdów

Diagnostic tests of shock absorbers without dismounting from vehicles

Robert Janczur,

Dariusz Bułka

Badania stanu obciążenia fotela kierowcy i kierownicy w normalnych i granicznych warunkach ruchu samochodu osobowego

Tests of loads of driver seat and steering wheel in normal and extreme conditions of passenger car motion

Gustav Kasanický, Peter Vertal,

Eduard Kolla

Zachowanie się pieszych tuż przed potrąceniem – ocena na podstawie zapisów z kamer CCTV

Pedestrian behavior just before collision with a personal motor vehicle – evaluation of camera records

Aleksander Kuranowski

Obciążenie układu kierowniczego podczas niesymetrycznego przejazdu samochodu przez progi zwalniające

Steering load of a car during asymmetrical driving through speed bumps

Wypadki o przyczynach nieoczywistych

Accidents caused by non-obvious reasons

Zbiegniew Lozia

Metody oceny diagnostycznej amortyzatorów zamontowanych w pojeździe

Methods of diagnostic assessment of shock absorbers installed in the vehicle

Andreas Moser, Hermann Steffan

Sztuczna inteligencja (AI) w rekonstrukcji wypadków drogowych

Artificial Intelligence (AI) in Accident Reconstruction

Sławomir Olszowski

Dowody elektroniczne w procesach sądowych. Gwarantowana integralność cyfrowa. Kwalifikowany znacznik czasu

Electronic evidence in court trials. Digital integrity guaranteed. Qualified time stamp

Robert Owsiański, Piotr Czech

Współczynniki sztywnościowe samochodów osobowych w obliczeniach zderzeń bocznych

Stiffness ratios of the passenger cars in calculation of side impacts

Dane z rejestratorów EDR w rekonstrukcji wypadków drogo­wych

Data from EDR recorders in the reconstruction of road accidents

Adam Reza,

Piotr Ciępka,

Robert Janczur

Tachografy cyfrowe – weryfikacja prędkości

Digital tachographs – speed verification

Jan Unarski

Ocena prędkości nadjeżdżających pojazdów, wyniki testu 2017

Evaluation of the speed of oncoming vehicles, test results 2017

Jan Unarski,

Zuzanna Brożek-Mucha

Badania żarówek typu HID (xenon) – pod kątem stanu ich zaświecenia w czasie zdarzenia

Research of HID bulbs (xenon) – in terms of their state of illumination during the event

Jan Unarski,
Wojciech Wach,
Jakub Zębala,

Adam Reza

Koncentracja uwagi kierowcy przy przejeździe przez przejścia dla pieszych i skrzyżowania

Distraction of the driver's visual attention while driving through pedestrian crossings and intersections

Wojciech Wach,

Piotr Ciępka,

Andrzej
Lewandowski

Pomiar prędkości pojazdów za pomocą dźwięków

Measuring the vehicle speed with sounds

Wojciech Wach,

Jan Unarski,

Pomiar parametrów czasowych nagrania video za pomocą tablicy świetlnej

Measurement of time parameters of video recording using the lightboard

Michael Weyde, Björn Kurzke

Wykorzystanie danych z kamer pokładowych i rejestratorów pokładowych jako dowód w sprawach o wyłudzenia odszkodowań i innych wykroczeń drogowych

The use of cameras on-board and on-board recorded data as evidence in cases of fraud damages and other traffic offense

Aleš Vémola

Pierwszeństwo, prędkość – wzajemne zależności

Priority, speed – interactions

Jakub Zębala,

Karol Kwieciński, Mariusz Ptak

Wjazd pod naczepę – metody obliczania EES

Semitrailer underride – methods of calculating EES

Czesław Żaba,

Paweł Świderski,

Aleksander
Mularski,

Zbigniew Żaba

Obrażenia spowodowane kontaktem z drogowymi barierami ochronnymi

Injuries caused by the contact with traffic barriers