Spis treści Paragraf na Drodze 2019

AUTOR

TYTUŁ

NR

wykładnia prawa

M. Burtowy

Raporty amerykańskiego Krajowego Stowarzyszenia Urzędników Transportu Miejskiego (NACTO) a projekt z dnia 30 lipca 2019 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Reports of the American National Association of City Transportation Officials (NACTO) vis-à-vis the 30 July 2019 bill of the amendment of the Road Traffic Act and the act on electromobility and alternative fuels

5/2019

M. Burtowy

Uregulowanie UTO w Polsce – aspekty odpowiedzialności władzy publicznej i operatorów

Legislation concerning personal transportation devices – aspects of the responsibility of public authorities and operators

6/2019

Ł. Duśko,

M. Szurman

Sformułowanie „podczas jazdy” jako okoliczność modalna zakazu korzystania z telefonu przez kierującego pojazdem

The term ”while driving” as a modal circumstance of the ban on using a telephone by the vehicle driver

4/2019

P. Gacek

Uprawnienie do unieruchomienia pojazdu urządzeniem do blokowania kół

Authorization to immobilize the vehicle with a wheel locking device

4/2019

W. Kotowski

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Safety in road traffic

5/2019

B. Kurzępa

Odmowa wypłaty ubezpieczenia komunikacyjnego (AC) z tytułu kradzieży pojazdu w sytuacji, gdy właścicielowi skradziono kluczyki do samochodu – uwagi do wyroku Sądu Najwyższego

Refusal to pay motor insurance (AC) claim for the theft of a vehicle in a situation when the owner’s car keys were stolen – comments on the judgment of the Supreme Court

5/2019

Zmiana danych w nowym dokumencie prawa jazdy

Change of data in newly issued driving licence

6/2019

A. Maciocha

Manipulacja licznikiem kilometrów pojazdu mechanicznego – nowe przestępstwo w Kodeksie karnym

Tampering with a motor vehicle odometer – a new crime in the Penal Code

4/2019

K. Pachnik

Zaskarżanie opłaty dodatkowej za postój pojazdów – wnioski de lege lata i de lege ferenda

Appealing additional parking fee decisions – de lege lata and de lege ferenda conclusions

2/2019

K. J. Pawelec

Kontrowersje wokół przestępstwa ucieczki przed policyjnym pościgiem – art. 178b Kodeksu karnego. Artykuł polemiczny

Controversies over the offence of flight from police chase – art. 178b of Penal Code. Polemic article

1/2019

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 2018 r., sygn. V KK 156/18, w sprawie pojęcia „prowadzenie pojazdu mechanicznego

Commentary on the judgement of the Supreme Court of 22 May 2018, Ref. V KK 156/18, on the concept of “driving a motor vehicle”

2/2019

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2017 r., sygn. IV KK 293/17, w sprawie pojęcia „sprowadzenie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym”

Commentary on the judgment of the Supreme Court of 15 November 2017, Ref. IV KK 293/17, on the concept of “provoking a hazard in road traffic”

3/2019

Naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i ich związek ze skutkiem niezachowania ostrożności, a realizacja zamiaru sprawcy – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 22 stycznia 2019 r., IV  KK 128/18, Lex nr 2609898

Violation of safety rules in road traffic and their relation to the result of failure to exercise care vis-á-vis perpetrator’s reaching his/her intention – commentary on the judgement of the Supreme Court of 22 January 2019, Ref. IV  KK 128/18, Lex no 2609898

6/2019

A. Płatek

Strefa czystego transportu – nowe pojęcie w polskim prawie. Analiza problemu

Clean transport zone – a new legal term in the Polish law. Problem analysis

1/2019

Zróżnicowany charakter zakazu prowadzenia pojazdów w prawie wykroczeń. Analiza legalna

Differential character of driving ban in the petty offences’ law. Legal analysis

2/2019

A. Skowron

Błąd za błędem, czyli wokół postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 października 2017 r., sygn. V KK 324/17, w sprawie pozostawania przez podejrzanego w błędzie co do znamienia „stan pod wpływem środka odurzającego”

An error after an error, that is around the decision of the Supreme Court of 26 October 2017, Ref. V KK 324/17

2/2019

M. Słomka

Wzajemne zderzenia pieszych w ruchu drogowym. Zagadnienia sporne i dyskusyjne

Collisions between pedestrians in road traffic. Controversial and disputable issues

4/2019

M. Szurman

Stosowanie środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów w przypadku kierowców zawodowych

Application of penal measure of driving disqualification to professional drivers

1/2019

Ł. Trzeciak

Jazda „na suwak” – rozwiązanie problemu

Zipper method – solution to the problem?

6/2019

A. Ważny

Wypadek, w którym śmierć poniosła rowerzystka. Analiza przypadku

A road accident fatal for a cyclist. A case study

1/2019

D. Wąsik

Nieprawidłowości w dokumentowaniu badań lekarskich w przedmiocie zdolności do kierowania pojazdami – wybrane aspekty dowodowe

Deficiencies in documenting medical examinations in the area of driving licences – selected aspects of legal evidence

6/2019

N. Wąsik

Odpowiedzialność za wykroczenia w zakresie obowiązku przestrzegania zasady tworzenia tzw. „korytarza życia”

Liability for offenses regarding the obligation to comply with the principle of creating the so-called “corridor of life”

6/2019

z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania

P. Ciępka, A. Reza

Odrzut wzdłużny rowerzysty

Throw distance of cyclist

6/2019

T. Kosendiak

Określanie prędkości pojazdów na podstawie materiału wideo. Część 1

Determination of vehicle speed based on video recordings. Part 1

5/2019

materiały szkoleniowe

M. Bilík,

K. Bucsuházy, M. Kostíková, R. Mikulec,

P. Moravcová

Z badań nad zależnością między energią zderzenia a deformacją pojazdu

From the research on the impact energy – vehicle deformation dependence

2/2019

P. Ciępka,

J. Zębala

Wypadkowy rejestrator danych EDR jako źródło śladów cyfrowych

EDR – Event Data Recorder, source of electronic evidence

1/2019

P. Kolitschová, R. Rak

Identyfikator pojazdu silnikowego VIN. Co warto o nim wiedzieć?

Actual forensic and manufacturer aspects of VIN production and location on motor vehicles

1/2019

Tabliczki znamionowe i nalepki identyfikacyjne pojazdów. Aspekty techniczno-kryminalistyczne

Actual forensic and technical aspects of vehicle identification labels

2/2019

J. Księżopolski

Pomiary prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego

Vehicle speed measurements in road traffic control

3/2019

M. Niemiec

Historia przepisów regulujących ruch drogowy oraz bezpieczeństwo

The history of legislation on road traffic and transport safety

3/2019

z notatnika biegłego

T. Mikos

Nieostrożność i brak uwagi czy słońce było istotną przyczyną wypadku? Studium przypadku

Careless driving and lack of attention or was the sun activity the actual cause of the road accident? A case study

3/2019

B. Śleziak

Przypadek wystrzału przedniej opony w ciągniku siodłowym i jego konsekwencje

Causes and consequences of a blow-out of a truck-tractor front tyre

4/2019

badania

P. Ciępka,

R. Janczur

Urządzenie VBox Sport w praktyce biegłego i rzeczoznawcy samochodowego

VBox Sport in the practice of a court expert witness and certified motor vehicle expert

4/2019

T. Kosendiak

Obliczanie prędkości pojazdu zarejestrowanego stacjonarnymi urządzeniami monitoringu wideo. Opis metody „poruszającego się wzorca długości” (MLS

Calculation of vehicle speed registered with stationary video monitoring devices. Description of the “movable length standard” method (MLS)

4/2019

wydarzenia

A. Reza

XVI Konferencja Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych – Kraków 2019

5/2019

J. Zębala

27. Coroczna Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Badania Wypadków Drogowych EVU. Dubrownik (Chorwacja) 201827.

Annual EVU Conference – Dubrownik (Croatia) 2018

3/2019

informacje

XVI Międzynarodowa Konferencja „Problemy Rekon­strukcji Wypadków Drogowych”, Kraków, 7–8 listopada 2019 r.

2/2019

Lista stałych recenzentów

1/2019

Informacje dla autorów

w każdym numerze

 

Informacje dla prenumeratorów

w każdym numerze