Spis treści rocznika 2004

AUTOR

TYTUŁ

Nr

B. Hołyst

Ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce wlatach 1990-2003

7/2004

     

wykładnia prawa

W. Czerwiński

Czy organizacja ruchu jest regulowana w drodze decyzji administracyjnej?

12/2004

T. Grzegorczyk

Czynności wyjaśniające poprzedzające mandat karny w sprawach o wykroczenia

8/2004

A. Herzog

Związek przyczynowy jako podstawa odpowiedzialności za przestępstwo spowodowania wypadku komunikacyjnego

8/2004

T. Huminiak

Zaliczanie okresu zatrzymania prawa jaz­dy, dokonanego w trybie przepisów art. 135 i 136 ustawy "Prawo o ruchu drogowym", na poczet środka karnego z art. 39 pkt 3 k.k.

1/2004

- " -

Stan "pod wpływem środków odurzających" i stan "po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu" u kierującego pojazdem

3/2004

- " -

Jeszcze o pojęciu "środka działającego podobnie do alkoholu"

7/2004

- " -

Odpowiedzialność karna kierowcy za wypadek podczas rajdu

10/2004

J. Izydorczyk

Prowadzenie holowanego pojazdu w sta­nie nietrzeźwości lub odurzenia. Uwagi na tle wyroku SN z dnia 18 marca 2003 r.

1/2004

A. Jasiński

Badania stanu zdrowia i predyspozycji psychicznych kierowcy skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego

3/2004

- " -

Badania stanu zdrowia i predyspozycji psychicznych kierowcy skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego - część 2

6/2004

R. Korczyński

J. Szymczyk

Przestępczość ubezpieczeniowa w Kodeksie karnym - wybrane zagadnienia

5/2004

T. Koza

Wykonywanie wyroków sądowych orzekających zakaz prowadzenia pojazdów

4/2004

W. Marcinkowski

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 lutego 2004 r. sygn. WK 27/03

4/2004

R. Pawlik

Odpowiedzialność kursanta i instruktora oraz egzaminowanego i egzaminatora w razie spowodowania wypadku w komunikacji

8/2004

T. Razowski

Zaliczenie okresu zatrzymania dokumen­tu uprawniającego do prowadzenia okre­ślonej kategorii pojazdów również na poczet zakazu prowadzenia pojazdów innej kategorii

3/2004

W. Sadrakuła

Strefa płatnego parkowania

6/2004

A. Skowron

Mandat karny za parkowanie

1/2004

- " -

Zasady bezpieczeństwa ruchu (art. 177 k.k.) a należyta ostrożność i zagrożenie bezpieczeństwa ruchu jako znamiona wy­kroczenia z art. 86 § 1 k.w.

5/2004

- " -

Kontrowersje wokół czynności wyjaśnia­jących w sprawach o wykroczenia (część 1)

7/2004

- " -

Kontrowersje wokół czynności wyjaśniających w spra­wach o wykroczenia (część 2)

8/2004

- " -

Kontrowersje wokół czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia (część 3)

9/2004

- " -

Jeszcze raz krytycznie o środkach działających podobnie do alkoholu

11/2004

- " -

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 maja 2004 r., sygn. SK 38/03

12/2004

H. Skwarczyński

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2003 r., sygn. I KZP 3/03

5/2004

- " -

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2004 r., sygn. I KZP 44/03

11/2004

R. A. Stefański

Pojazdy zabytkowe. Aspekty prawne

2/2004

- " -

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

12/2004

W. Wolski

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2003 r., sygn. III KK 50/03

6/2004

E. Zatyka

Zaniechanie udzielenia pomocy ofierze wypadku ko­munikacyjnego

9/2004

     

diariusz prawniczy

A. Jasiński

Diariusz prawniczy (31)

1/2004

- " -

Diariusz prawniczy (32)

3/2004

- " -

Diariusz prawniczy (33)

4/2004

- " -

Diariusz prawniczy (34)

5/2004

- " -

Diariusz prawniczy (35)

6/2004

- " -

Diariusz prawniczy (36)

7/2004

- " -

Diariusz prawniczy (37)

10/2004

- " -

Diariusz prawniczy (38)

11/2004

J. Wierciński

Tematyczny wykaz aktów prawnych omówionych w Diariuszu prawniczym w latach 1999-2004

12/2004

 

z wokandy sądowej

A. Herzog

Lepiej późno niż wcale. Uzupełnienie opinii podstawą uniewinnienia

10/2004

T. Huminiak

Praktyczne problemy weryfikacji zarzutu kierowania pojazdem pod wpływem środka odurzającego

8/2004

- " -

Odpowiedzialność karna kierowcy za wypadek podczas rajdu

10/2004

- " -

Odpowiedzialność karna kierowcy za wypadek podczas rajdu. Przykład praktyki orzeczniczej.

11/2004

L. K. Paprzycki

Uprzejmość i zwyczaje a prawo o ruchu drogowym

1/2004

- " -

Kto kierował motocyklem w chwili wypadku?

3/2004

- " -

Bliźniacy za kierownicą - przykład manipulacji prawidłową opinią biegłego

4/2004

- " -

Dobry biegły nie pozwoli wprowadzić sądu w błąd

5/2004

- " -

Kiedy opinie dwóch biegłych pozornie sprzeczne, w ocenie sądu takimi nie są

7/2004

- " -

Nie utrata przytomności, ale stan nietrzeźwości okazał się przyczyną wypadku

8/2004

- " -

O pożytkach z dobrego obrońcy, rzetelnego biegłego i dobrego sędziego

9/2004

- " -

Szczególna ostrożność przed i na przejściu dla pieszych

12/2004

T. Razowski

Zjawisko tzw. martwego pola w ocenie przebiegu wypadku

2/2004

T. Razowski

Prawidłowość wymijania się pojazdów w warunkach nocnych

11/2004

 

 

zdaniem znawcy

 

J. Gurgul

Refleksje prawnika nad opiniowaniem w sprawach o wypadki drogowe

9/2004

B. Hołyst

Kształtowanie postaw antywiktymizacyjnych w ru­chu drogowym

10/2004

 

z notatnika biegłego

P. Świder

Zastosowanie grupy programów Cyborgidea w rekonstrukcji wypadków drogowych

3/2004

     

z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania

R. Janczur

Porównanie wyników badań drogowych z ich symulacją programem V-SIM na przykładzie ekstremalnego hamowania samochodu wyposażonego w układ ABS

10/2004

P. Niedziela

Dokładność odtwarzania obrazu śladów kryminalistycznych za pomocą programu PC-Rect

9/2004

A. Reza

J. Zębala

Odrzut wzdłużny pieszego jako podstawa szacowania prędkości kolizyjnej samochodu

2/2004

J. Unarski

Relacje między faktyczną, dopuszczalną i bezpieczną prędkością pojazdu, jako kryterium oceny zachowania się kierowcy

5/2004

W. Wach

Analiza deformacji samochodu według standardu Crash 3. Część 3: Zastosowanie w programach RWD i PC-Crash

1/2004

 

materiały szkoleniowe

A. Jasiński

Gaśnice w pojazdach. Aspekty prawne

5/2004

M. Kała

Środki działające podobnie do alkoholu w organizmie kierowcy

11/2004

W. Kotowski

Nowy taryfikator mandatów karnych

1/2004

- " -

Nowe zasady organizacji ruchu drogowego

2/2004

W. Kotowski

Zmiany w szkoleniu i egzaminowaniu kierujących, instruktorów i egzaminatorów

3/2004

- " -

Kierunki nowelizacji ustawy o drogach publicznych

4/2004

- " -

Centralna ewidencja pojazdów i kierowców po nowelizacji

6/2004

- " -

Pięć kolejnych nowelizacji prawa o ruchu drogowym

7/2004

- " -

Nowa instrukcja w sprawie znaków, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

8/2004

- " -

Ustąpienie pierwszeństwa w praktyce organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości

10/2004

A. Reza

Kilka uwag dotyczących badania stanu technicznego pojazdów

4/2004

- " -

Nowe wzory protokołów oględzin miejsca wypadku i pojazdów (część 1)

6/2004

T. Rotter

Psychologiczne problemy kontaktu policji ze świadkami wypadków drogowych

2/2004

J. Szymczyk

J. Unarski

Węzłowe problemy organizacyjne i techniczne ekspertyz dotyczących wyłudzenia odszkodowań

6/2004

K. Wójcik

Telefony komórkowe w samochodach a bezpieczeństwo ruchu

2/2004

 

trybuna "Paragrafu"

W. Klimacki

Obszar skrzyżowania

12/2004

J. Lewiński

Przepis art. 9 k.w. nie dotyczy nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

1/2004

S. Pietrykiewicz

Uwagi do artykułu "Węzłowe problemy organizacyjne i techniczne ekspertyz dotyczących wyłudzenia odszkodowań"

10/2004

J. Wierciński

O pierwszeństwie przy manewrze cofania - w odpo­wiedzi J. Pokowi

2/2004

   

Co nowego w Internecie

A. Reza

Dane techniczne różnych ciężkich pojazdów

5/2004

 

wydarzenia

J. Wierciński

IX konferencja "Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych"

10/2004

 

informacje

A. Reza

Nowości wydawnicze Instytutu Ekspertyz Sądowych

10/2004