Spis treści rocznika 2005

AUTOR

TYTUŁ

Nr

wykładnia prawa

W. Czerwiński

A. Klotz

Kary pieniężne za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach

7/2005

T. Huminiak

Pojęcia "środek działający podobnie do alkoholu" i "śro­dek odurzający". Kolejne uwagi

5/2005

- " -

Praktyczne problemy obliczania biegu okresu środka karnego zakazu prowadze­nia pojazdów mechanicznych

10/2005

A. Jasiński

Odpowiedzialność kierującego za niedokonanie w terminie wymiany prawa jazdy

5/2005

- " -

Kilka uwag na tle nowych uregulowań w sprawie badań psychologicznych kierowców

7/2005

C. P. Kłak

Glosa do uchwały składu 7 sędziów Naczelnego Są­du Administracyjnego z dnia 24 września 2001 r., sygn. OPS 6/01

11/2005

A. Kolak

A. Skowron

Problem tzw. podwójnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)

11/2005

W. Kotowski

Samochód jako przedmiot niebezpieczny w rozumieniu art. 280 § 2 k.k.

3/2005

B. Kurzępa

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2004 r., sygn. II KK 393/03

2/2005

- " -

Prawnokarne aspekty ustawy o przewozie drogowym to­warów niebezpiecznych

7/2005

A. Lach

Wzajemne uznawanie praw jazdy na terytorium UE w świetle orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Felixa Kappera

9/2005

C. Michalczuk

Współpraca prawna Państw Członkowskich Unii Europejskiej na gruncie konwencji z dnia 17 czerwca 1998 r. o pozbawianiu uprawnień do prowadzenia pojazdów

1/2005

P. Piszczek

Import pojazdów samochodowych a problematyka weryfikacji zgłoszeń celnych

11/2005

T. Razowski

Badania techniczne pojazdu a odpowiedzialność za wykroczenie

5/2005

- " -

Odbiór usuniętego z drogi pojazdu z par­kingu strzeżonego

10/2005

- " -

Odpowiedzialność za wykroczenie kierującego pojazdem nie używającego pasów bezpieczeństwa

12/2005

A. Skowron

Sytuacja pokrzywdzonego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, w szczególności drogowe

1/2005

- " -

Obowiązek wskazania osoby, która w da­nym czasie kierowała pojazdem. D enun­cjacja, czy prawny obo­wiązek

2/2005

- " -

Postępowanie mandatowe w ruchu drogowym (część 1)

6/2005

- " -

Postępowanie mandatowe w ruchu drogowym (część 2)

7/2005

- " -

Postępowanie mandatowe w ruchu drogowym (część 3)

8/2005

H. Skwarczyński

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2003 r., sygn. IV KK 94/03

3/2005

J. Jaros-Skwarczynska
H. Skwarczyński

Problematyka zatrzymania prawa jazdy w świetle obowiązujących regulacji prawnych

5/2005

- " -

Inspekcja Transportu Drogowego a ściganie przestępstw i wykroczeń

9/2005

R. A. Stefański

Przesłanki zatrzymania dowodu rejestracyjnego po­jazdu uczestniczącego w wypadku drogowym

1/2005

- " -

Czy sam stan nietrzeźwości może rodzić odpo­wie­dzialność za wypadek drogowy?

2/2005

- " -

Wyrejestrowanie pojazdu

4/2005

- " -

Odpowiedzialność za nieprawidłowe zatrzymanie lub postój pojazdu

6/2005

R. A. Stefański

Odpowiedzialność za bezskutkowe niezachowanie należytej ostrożności

8/2005

- " -

Odpowiedzialność za tamowanie lub utrudnianie ru­chu

9/2005

- " -

Wykroczenie rzucania przedmiotami w pojazdy (art. 76 k.w.)

10/2005

- " -

Wykroczenie nieoznaczenia przeszkody w ruchu drogowym

11/2005

J. Stelina

Kwalifikacja prawna wypadków drogowych z pun­ktu widzenia przepisów o wy­padkach przy pracy

3/2005

P. Worona

Rozpoznawanie kierowców będących pod wpływem środków odurzających w aspekcie teoretycznym i praktycznym

9/2005

 

diariusz prawniczy

A. Jasiński

Diariusz prawniczy (39)

2/2005

- " -

Diariusz prawniczy (40)

4/2005

- " -

Diariusz prawniczy (41)

9/2005

- " -

Diariusz prawniczy (42)

10/2005

- " -

Diariusz prawniczy (43)

11/2005

J. Wierciński

Tematyczny wykaz aktów prawnych omówionych w Diariuszu prawniczym w latach 1999-2005

12/2005

 

z wokandy sądowej

W. Kotowski

Prawo dostępu do dowodów

3/2005

- " -

Ochrona bezpieczeństwa w ruchu drogo­wym a obro­na konieczna

6/2005

L. K. Paprzycki

Manewr obronny na drodze i w procesie

1/2005

- " -

Piesi w nocy na drodze

2/2005

- " -

Miejsce upadku tablicy rejestracyjnej ja­ko element rekonstrukcji przebiegu wy­padku komunikacyjnego

3/2005

L. K. Paprzycki

Wniosek o powołanie "nadrzędnego bie­głego"

5/2005

- " -

Spór między biegłym a obrońcą

6/2005

- " -

Swoboda biegłego w uwzględnianiu do­wodów dla potrzeb wydawanej opinii

7/2005

- " -

"O chwytaniu procesowego byka za rogi" - także przez biegłych

8/2005

- " -

Kiedy nic nie można ustalić

10/2005

- " -

Warunki "nocne" w ciągu dnia

11/2005

- " -

Nieudolna próba wprowadzenia sądu w błąd

12/2005

T. Razowski

Wpływ przyczynienia się pokrzywdzonego na odpowiedzialność sprawcy wypadku komunikacyjnego

4/2005

A. Skowron

Czy brak odpowiedzi na pisemne wezwanie o po­danie danych osoby kierującej pojazdem w danym czasie rodzi odpowiedzialność właściciela pojazdu za wykroczenie?

10/2005

 

zdaniem znawcy

B. Hołyst

Narkotyki w ruchu drogowym

1/2005

z notatnika biegłego

B. Marczyk
P. Mikoda
P. Niedziela

Niejednoznaczność w oznakowaniu dróg jako przyczyna wypadków drogowych

4/2005

S. Psztyk
A. Reza
J. Zębala

Metody działania sprawców wyłudzeń komunikacyjnych na przykładach kazusów Pow­szechnego Zakładu Ubezpieczeń

8/2005

P. Świder

S. Wolak

Przykład weryfikacji przebiegu zdarzenia przy użyciu programu V-SIM

2/2005

 

z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania

P. Burdzy

Analiza widoczności rowerzysty z pozycji kierowcy ciągnika siodłowego

5/2005

A. Reza,

P. Ciępka

Niektóre możliwości sprawdzania i dokumentowania zderzeń samochodów w sprawach dotyczących wyłudzania od­szkodowań komunikacyjnych

1/2005

G. Teresiński

R. Mądro

Sądowo-lekarska ocena okoliczności po­trąceń rowerzystów przez pojazdy me­chaniczne

2/2005

- " -

Możliwości określenia rodzaju pojazdu, który potrącił pieszego, na podstawie ob­rażeń układu ruchu

3/2005

- " -

Mechanizmy prowadzące do złamań trzonów kości długich kończyn dolnych u ofiar wypadków komunikacyjnych

4/2005

 

materiały szkoleniowe

P. Ciępka
A. Reza
J. Zębala

Próby hamowania samochodu osobowego wyposażonego w opony bieżnikowane

9/2005

P. Fliegner

Pasażer pojazdu jako sprawca kolizji drogowej na parkingu

9/2005

W. Kotowski

Usuwanie z drogi pojazdów wadliwie zaparkowanych lub porzuconych

1/2005

- " -

Badania lekarskie kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kie­rowania pojazdami

4/2005

- " -

Zakres podmiotowy wyłączenia obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa

6/2005

- " -

Współdziałanie straży gminnej i Policji a odpowiedzialność za wykroczenie

12/2005

C. Michalczuk

Zwalczanie przestępstw w ruchu drogowym - tzw. bad driving - w systemie prawnym Wielkiej Brytanii

6/2005

A. Reza

Nowe wzory protokołów oględzin (część 2). Protokół oględzin miejsca wypadku

7/2005

- " -

Nowe wzory protokołów oględzin (część 3). Protokół oględzin pojazdu wielośladowego

8/2005

- " -

Nowe wzory protokołów oględzin (część 4) .Protokół oględzin pojazdu jednośladowego

9/2005

- " -

Słownik "Paragrafu" (A, B)

11/2005

- " -

Słownik "Paragrafu" (C, D)

12/2005

A. Skowron

Fotoradary w postępowaniu mandatowym

4/2005

 

trybuna paragrafu

J. Unarski

O szczególnej ostrożności przed i na przejściach dla pieszych

6/2005

 

recenzje

A. Ważny

Recenzja książki Wojciecha Kotowskiego, Zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Komentarz

7/2005

- " -

Recenzja książki Wojciecha Kotowskiego, Wykroczenia drogowe. Komentarz

12/2005

 

wydarzenia

B. Kurzępa

II Międzynarodowa Konferencja "Prawno-ekono­miczne i techniczne aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym", Rzeszów, 10-11 grudnia 2004 r.

4/2005

A. Reza

J. Zebala

XIII Doroczny Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Badania Wypadków Drogowych (EVU)

1/2005

J. Wierciński

Spotkanie z czytelnikami "Felietonów na drodze"

11/2005

J. Zębala

XIV doroczna konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Badania Wypadków Drogowych (EVU)

12/2005

 

informacje

Doroczna XIV Konferencja EVU, Bratysława,
21-22 października 2005 r.

9/2005

Publikacja Biblioteki "Paragrafu na drodze":
Lech K. Paprzycki, Felietony na drodze

9/2005