Spis treści rocznika 2008

AUTOR

TYTUŁ

NR

wykładnia prawa

A. Dziergawka

Zakaz prowadzenia pojazdów a cofnięcie uprawnień do kierowania nimi

4/2008

A. Herzog

Pojazd mechaniczny jako narzędzie przestępstwa z art. 178a § 1 k.k.

9/2008

T. Huminiak

Prawna dopuszczalność zaliczania na poczet środka karnego okresu zatrzymania prawa jazdy, w kontekście wzajemnej relacji przepisów prawa administracyjnego i karnego

11/2008

A. Jasiński

Ocena skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego brak kompetencji straży miejskiej do używania fotoradarów

1/2008

M. Kamiński

Administracyjne "akty bezpośrednio zobowiązujące" w ruchu drogowym i ich zas­karżalność

1/2008

W. Kotowski

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 października 2007 r., sygn. III KK 270/07, w sprawie definicji pojazdu mechanicznego

3/2008

- " -

Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjne­go w Warszawie z dnia 4 lu­tego 2008 r., sygn. I OPS 3/07, w sprawie zwrotu opłaty za kartę pojazdu

7/2008

- " -

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 marca 2008 r., sygn. SK 75/06, w sprawie zgodności z Konstytucją RP treści art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym

8/2008

- " -

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 16 li­stopada 2007 r., sygn. III KK 233/07, w sprawie zasady ograniczonego zaufania

10/2008

A. Leszczyńska, M. Leciak

Dwugłos w sprawie odpowiedzialności od­szko­do­wawczej państwa jako podstawy zwrotu części opłaty za kartę pojazdu (uwagi w świetle wyroku Trybunału Kon­stytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 r.)

3/2008

W. Maciejko

Glosa do postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 5 grudnia 2007 r., sygn. II Sa/Rz 714/07, w sprawie umieszczania znaków drogowych na drogach niepublicznych

5/2008

G. Nauka

Zasady prawa a zasada ograniczonego zaufania w ru­chu drogowym

6/2008

P. Piszczek, B. Zborowska

Glosa do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2006 r., sygn. P 37/05, w sprawie niedopuszczalności wydania orzeczenia w przedmiocie wykładni prawa wspólnotowego

12/2008

A. Skowron

Wokół ,,trybów przyspieszonych" (część 2)

1/2008

- " -

Wokół trybów przyspieszonych (część 3)

2/2008

- " -

Wokół trybów przyspieszonych (część 4)

3/2008

- " -

Gdy właściciel pojazdu odmawia wskazania osoby, która nim dysponowała

5/2008

- " -

Zasada domniemania niewinności oraz zasada in dubio pro reo w sprawach o wykroczenia drogowe

6/2008

- " -

Reprezentanci stron procesowych. Część 1: Pełnomocnicy

7/2008

- " -

Reprezentanci stron procesowych. Część 2: Obrońcy

8/2008

- " -

Kontrowersje wokół decyzji o odmowie wystąpienia z wnioskiem o ukaranie w sprawach kolizji drogowych (część 1)

10/2008

- " -

Kontrowersje wokół decyzji o odmowie wystąpienia z wnioskiem o ukaranie w sprawach kolizji drogowych (część 2)

11/2008

R. A. Stefański

Odpowiedzialność za spowodowanie za­grożenia w ruchu drogowym przez nietrzeźwego sprawcę

1/2008

- " -

Wyrejestrowanie pojazdu

4/2008

- " -

Powtórna rejestracja pojazdu

5/2008

- " -

Glosa do wyroku SA w Krakowie z dnia 31 maja 2007 r., sygn. II AKA 90/07, w sprawie oznaczania stopnia winy sprawców wypadku drogowego w postępowaniu karnym

6/2008

- " -

Zasady wyprzedzania i omijania pojazdów przez motocyklistów

11/2008

A. Ważny

O poselskim projekcie nowelizacji Kodeksu wykroczeń

8/2008

T. Widła

Refleksje po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uznania biegłych sądowych za płatników podatku VAT

9/2008

diariusz prawniczy

A. Jasiński

Diariusz prawniczy (49)

6/2008

- " -

Diariusz prawniczy (50)1

12/2008

A. Reza

Nowe rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

12/2008

z wokandy sądowej

L. K. Paprzycki

Spowodowanie wypadku komunikacyj­nego w obro­nie koniecznej

5/2008

- " -

Zwielokrotniony obowiązek szczególnej ostrożności w rejonie skrzyżowania

6/2008

- " -

Wypadek "drogowy" kierowcy rajdowego

7/2008

- " -

Wypadek "drogowy" na wodzie

8/2008

- " -

Rajdowy manewr obronny na drodze publicznej

9/2008

- " -

Tymczasowe aresztowanie zawinione przez biegłego

11/2008

- " -

Oczekiwanie na odprawę przed przejściem granicznym to postój, czy zatrzymanie?

12/2008

z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania

A. Boroń

Niektóre aspekty opiniowania wypadków drogowych z udziałem pieszych

3/2008

A. Duś, J. Unarski, W. Wach

Problem interpretacji zapisów kart tachografów w przypadku analizy intensywnego hamowania pojazdu

1/2008

P. Świder

Nowe możliwości wykorzystania metody Slibara w rekonstrukcji wypadku drogowego

5/2008

W. Wach

Niepewność obliczeń dotyczących zderzeń pojazdów

8/2008

- " -

Biomechaniczne modele człowieka w programach do symulacji wypadków drogowych

10/2008

J. Wierciński

Stopień przyczynienia się do wypadku

2/2008

- " -

Czy opinia biegłego zawierająca odniesienie się do opinii innych biegłych jest z założenia irrelewantna?

3/2008

PC-Crash

W. Wach

Zderzenia z barierami drogowymi. Część 2: symulacja za pomocą modelu Kudlicha-Slibara

2/2008

- " -

Zderzenia z barierami drogowymi. Część 3: symulacja za pomocą sztywnościowego modelu uderzenia

4/2008

- " -

Modelowanie układu stabilizacji ruchu pojazdu (ESP) w programie PC-Crash

6/2008

materiały szkoleniowe

P. Fliegner

Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego funkcjonariuszami uprawnionymi do nakładania mandatów karnych

2/2008

- " -

Zaświadczenia wystawiane kierującym - uprawnienie czy dokument potwierdzający spełnienie dodatkowych wymagań? (artykuł dyskusyjny)

4/2008

- " -

Naruszenia przepisów ruchu drogowego na drogach niepublicznych, leżących w strefie zamieszkania

7/2008

- " -

Pozapolicyjne organy kontroli ruchu drogowego w nowych realiach prawnych

10/2008

I. Janoško

Efektywność hamowania wybranych modeli rowerów

9/2008

G. Kasanický, M. Sabol

Efektywność hamowania starych samochodów ciężarowych

12/2008

K. Kędziora, A. Lewandowski, K. J. Waluś, M. Dudziak

Przyczepność opon letnich i zimowych podczas hamowania w warunkach letnich

5/2008

J. Kosińska

Prawo wykroczeń - zasada oportunizmu czy legalizmu?

5/2008

W. Maciejko

Status osoby nadzorującej bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię

10/2008

M. Orliński

Uwagi na temat wykonywania orzeczeń sądów w za­kresie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

10/2008

J. Piasecka

Przesłanki orzekania zakazu prowadzenia pojazdów

9/2008

S. Pytel

Wypadek podczas rajdu samochodowego. Analiza elementów zdarzenia w praktyce rzeczoznawczej

11/2008

A. Reza

Słownik "Paragrafu" (W, Z, Ż)

1/2008

R. Rojko, P. Kohut, A. Pupula

Analiza ruchu pieszych będących pod wpływem alkoholu

8/2008

J. Wierciński

Rajd samochodowy a przepisy ruchu drogowego

10/2008

trybuna "Paragrafu"

W. Kotowski

O jasność oznakowania dróg

12/2008

wydarzenia

P. Ciępka, J. Zębala

Międzynarodowa Konferencja "Wycena pojazdów, maszyn i urządzeń, rekonstrukcja wypadków drogowych", Brno 2008

5/2008

A. Reza

XVI Doroczna Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Badania Wypadków Drogowych (EVU)

4/2008

- " -

Międzynarodowa konferencja pt. "Analityka wypadków drogowych - niezwykle wypadki drogowe", Brno, 6-7 czerwca 2008 r.

7/2008

J. Unarski

XVII Doroczny Kongres EVU (Nicea, 6-8 listopada 2008 r.)

12/2008

informacje

A. Reza

Analiza systemu funkcjonowania biegłych sądowych w Polsce

2/2008

- " -

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 czerwca 2008 r., sygn. K 50/05, w sprawie obciążenia ekspertyz sądowych podatkiem VAT, wraz z uzasadnieniem i komentarzem

7/2008

- " -

Po wyroku Trybunału. Biegły, a VAT

7/2008

A. Reza

Nowe rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

8/2008

- " -

"Paragraf na drodze" w wykazie czasopism punktowanych

8/2008

- " -

Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na pismo Polskiego Stowarzyszenia Biegłych Sądowych do Spraw Wypadków Drogowych

9/2008

- " -

Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Karnego

11/2008

J. Zębala

10 lat działalności Grupy Roboczej Analizy Wypadków Drogowych Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych (ENFSI)

12/2008

1Patrz także A. Reza, Nowe rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, "Paragraf" nr 8/2008.