Spis treści rocznika 2010

Skorowidz
rocznika 2010

AUTOR

TYTUŁ

NR


wykładnia prawa

K. Dąbkiewicz

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2010 r., sygn. III KK 116/10, w sprawie braku uprawnienia straży miejskiej do wnoszenia wniosku o ukaranie za niedopełnienie przez właściciela po-jazdu obowiązku określonego w art. 65 § 2 k.w.

11/2010

M. Gabriel-Węglowski

Problem parkowania samochodu osobowego na chodniku

4/2010

A. Herzog

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 28 października 2009 r., sygn. I KZP 24/09, w spra-wie przestępstwa złamania zakazu prowadzenia pojazdów z art. 244 k.k.

4/2009

T. Huminiak

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 2008 r., sygn. V KK 158/07, w sprawie odpowiedzialności karnej kierowcy rajdowego za spowodowanie wypadku na odcinku specjalnym rajdu

1/2010

- " -

Problem przyczynienia się pokrzywdzonego do wy-padku drogowego. Uwagi na marginesie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 2010 r., sygn. II KK 306/09

9/2010

T. Huminiak

Wynik postępowania o przestępstwo lub wykroczenie a obowiązek poddania się kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji do kierowania pojazdami

6/2010

J. Izydorczyk

Uwagi na tle postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 12 sierpnia 2009 r., sygn. V KK 34/09, w sprawie szczególnej ostrożności przy wykonywa-niu skrętu w lewo

4/2010

W. Kotowski

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 23 września 2009 r., sygn. I KZP 15/09, w sprawie postoju w strefie parkowania bez uiszczenia opłaty

2/2010

- " -

Możliwość wniesienia do sądu administracyjnego skargi na czynność usunięcia pojazdu przez straż miejską. Omówienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 12 stycznia 2009 r., sygn. II SA/Po 699/08

8/2010

W. Kotowski

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 września 2008 r., sygn. WA 34/08, w sprawie relacji mięŹdzy obowiązkiem zachowania szczególnej ostrożności a zasadą ograniczonego zaufania

10/2010

D. Krzyżanowski

Dopuszczalność orzeczenia karnoprawnego obowiązku naprawienia szkody wobec sprawcy wypad-ku komunikacyjnego, korzystającego z obowiązko-wego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

2/2010

G. Łabuda

Pojęcie zajęcia zarobkowego w rozumieniu art. 62 ustawy o Policji, z perspektywy odpowiedzialności dyscyplinarnej policjanta

12/2010

K. A. Politowicz

Zakres samodzielności organów administracyjnych w wykonywaniu środka karnego zakazu prowadze-nia pojazdów, w świetle art. 184 Kodeksu karnego wykonawczego

9/2010

T. Razowski

W sprawie praktyki pobrania krwi od małoletniego, który nie ukończył 13 lat, uczestniczącego w prze-stępstwie (wykroczeniu) skierowanym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

4/2010

- " -

W kwestii zwolnienia od ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach pu-blicznych w strefie płatnego parkowania. Studium przypadku

7/2010

A. Skowron

"Świąteczne" kolizje parkingowe

1/2010

- " -

JGlosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 października 2009r., sygn. Kp 4/09, w sprawie niezgodności z Konstytucją ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogo-wym oraz niektórych ustaw

2/2010

- " -

Czy narażenie uczestnika ruchu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu jest przestępstwem? Głos w dyskusji

5/2010

- " -

Postępowanie w przedmiocie uchylenia prawomoc-nego mandatu karnego, w szczególności za wykro-czenia drogowe

7/2010

A. Skowron

Zasada nullum crimen sine lege a wypadek drogowy i jego następstwa

8/2010

- " -

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2010 r., sygn. III KK 116/10, w sprawie uprawnienia straży miejskiej do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawie o wykroczenie z art. 65 § 2 k.w.

10/2010

- " -

Wokół postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2010 r., sygn. I KZP 8/10, według którego odmowa wypełnienia obowiązku z art. 78 ust. 4 usŹtawy "Prawo o ruchu drogowym" stanowi wykroczenie z art. 97 Kodeksu wykroczeń

11/2010

R. A. Stefański

Czy narażenie uczestnika ruchu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu jest przestępstwem?

3/2010

- " -

Postój pojazdu na chodniku

4/2010

- " -

Surowsze karanie nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego

5/2010

- " -

Wyprzedzanie z prawej strony

6/2010

- " -

Odpowiedzialność za postój pojazdu w sposób niezgodny ze wskazaniami znaku drogowego

7/2010

- " -

Zasady ruchu obowiązujące na terenie użytkowanym przez podmiot gospodarczy

8/2010

- " -

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2009 r., sygn. III KK 22/09, w sprawie uznania od-dalenia się sprawcy z miejsca wypadku drogowego za zbiegnięcie

10/2010

A. Tombek-Knigawka

Stan wyższej konieczności a decyzja urzędnicza

12/2010

K. Trzosińska

Odpowiedzialność właściciela lub posiadacza pojazdu nie udzielającego informacji, komu powierzył poŹjazd w oznaczonym czasie. Głos w dyskusji

4/2010

A. Ważny

Omówienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 1 grudnia 2009 r., sygn. IV SA/Gl 700/09, w sprawie charakteru da-nych gromadzonych dla zarejestrowanych pojazdów w Centralnej Ewidencji Pojazdów

11/2010

T. Widła

Iura ignorant curiae

3/2010

- " -

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 23 września 2008 r., sygn. I KZP 18/08, w sprawie odpowiedzialności karnej biegłego, rzeczoznawcy i tłumacza za fałszywą opinię lub tłumaczenie

6/2010


diariusz prawniczy

A. Jasiński

Diariusz prawniczy (53)

7/2010

- " -

Diariusz prawniczy (54)

11/2010


zdaniem znawcy

L. K. Paprzycki

"Pomiędzy Ostoją a Cieciórkami"

8/2010


z wokandy sądowej

W. Kotowski

Brak rozsądku i wyobraźni?

11/2010

L. K. Paprzycki

Wyprzedzanie w "korku"

1/2010

- " -

Przejazd pojazdu samochodowego poboczem drogi

2/2010

- " -

Zjazd z autostrady - i nie tylko

3/2010

- " -

Umyślne, nieumyślne, czy może niezawinione naruszenie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego?

4/2010

- " -

Przejazd przez skrzyżowanie we mgle

5/2010

- " -

Spowodowanie wypadku drogowego w stanie wyższej konieczności

6/2010

- " -

Szczególna ostrożność na każdym skrzyżowaniu!

7/2010

- " -

Przyczynienie się pieszego do zaistnienia wypadku drogowego

9/2010

L. K. Paprzycki

Sprowadzenie w ruchu lądowym katastrofy, bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy, czy tylko spowodowanie wypadku drogowego?

10/2010

- " -

Kursant czy instruktor? Kto sprawcą występku drogowego?

12/2010


z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania

T. Bubel

Praktyczne wykorzystanie zasady krętu do oblicza-nia prędkości kolizyjnej

4/2010

P. Ciępka A. Reza

Reflektory "zakrętowe"

4/2010

R. Owsiański

Szczególny przypadek obliczenia parametrów zde-rzenia w podejściu symulacyjnym

12/2010

A. Reza

Opóźnienia i przyspieszenia rowerów

5/2010

P. Świder K. Wach

Zastosowanie programów PC-Crash i V-SIM do symulacji "rajdowej" jazdy samochodem

8/2010

S. Wolak

Niektóre problemy w praktycznym wykorzystaniu kompleksowej metody Slibara w ujęciu klasycznym i numerycznym

1/2010

- " -

Analiza wypadków z udziałem jednośladów z wykorzystaniem programu Slibar+

3/2010

S. Wolak S. Walczak

Intensywność hamowania motocykla a ślady pozo-stawione na jezdni

5/2010


z notatnika biegłego

R. Dulęba J. Kilijański

Zderzenie samochodu osobowego z nietypowym poŹjazdem

7/2010


v - sim

S. Wolak

Program V-SIM. Wprowadzenie i ogólna charakterystyka

9/2010

A. Olszewski S. Wolak

Budowa modelu pojazdu w programie V-SIM. Część 1: pojazd silnikowy

10/2010


Materiały szkoleniowe

W. Kotowski

Rowerzysta - współsprawca, czy tylko pokrzywdzony?

4/2010

P. Krzemień

Wykorzystanie możliwości rejestracyjnych odbiorników GPS w rekonstrukcji wypadków drogowych

10/2010

S. Pytel

Prosta metoda wyznaczania ubytku wartości rynkowej pojazdu z tytułu wykonywanych napraw powypadkowych

2/2010

- " -

Wypadki połączone z pożarami pojazdów

11/2010

- " -

Samochody z układami zasilania paliwami gazowy-mi w praktyce biegłego ds. wypadków drogowych

12/2010

A. Reza

Opóźnienie normalnego hamowania samochodów osobowych w ruchu drogowym

3/2010

B. J. Stefańska

Odpowiedzialność za prowadzenie pojazdu "z jawną zuchwałością" w HiszŹpanii

6/2010

R. Tokarczyk D. Bułka

Program PHOTORECT - nowe narzędzie do stosowania fotogrametrii w analizie wypadków drogowych

12/2010

J. Unarski

Rozpoznanie prędkości nadjeżdżającego pojazdu, w tym motocykla

6/2010

J. Zębala W. Wach

Algorytmy układu ABS zastosowane w programie HVE. Rzeczywistość i symulacja komputerowa

8/2010

C. Żaba P. Świderski Z. Żaba A. Teżyk

Prawno-lekarskie aspekty pobierania próbek krwi od nietrzeźwych kierowców

1/2010

C. Żaba A. Teżyk P. Świderski

Alkohol zalegający w jamie ustnej po spożyciu al-koholu oraz produktów spożywczych i ziołowych zawierających alkohol

12/2010


trybuna "Paragrafu"

P. Krzemień

Nieustąpienie pierwszeństwa a rzeczywista przyczyna wypadku. Propozycja ilościowej oceny problemu

3/2010

- " -

Nadmierna prędkość jako zagrożenie zwiększające następstwa wypadków. Kolejny głos w dyskusji

5/2010

J. Unarski H. Dębska

Wpływ nadmiernej prędkości pojazdu mechaniczne-go na odpowiedzialność sprawcy wypadku drogowego (przedruk z czasopisma "Palestra", nr 9-10/ 2009)

1/2010

T. Wolfowicz M. Tomkiewicz

Ostrożnie z nadmierną prędkością

1/2010

J. Unarski

Nadmierna prędkość dziś i w przyszłości. Mecenasowi Wolfowiczowi w odpowiedzi

1/2010


informacje

XVII edycja Studiów Podyplomowych "Ekspertyza wypadku drogowego" w roku akademickim 2010/2011

6/2010

Drugie wydanie książki "Wypadki drogowe. Vademecum biegłego sądowego"

9/2010

"Paragraf na drodze" ma 6 punktów!

10/2010

XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych", Tarnów-Tuchów, 7-9 października 2009 r.

1/2009


wydarzenia

P. Ciępka J. Zębala

XI Konferencja pt. "Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych", Tarnów 2009

1/2010

P. Ciępka A. Reza

XV Międzynarodowa Konferencja pt. "Analitycy wypadków drogowych", Brno 2010

11/2010

J. Zębala

XIX Międzynarodowa Konferencja pt. "Analiza wypadków drogowych, wycena pojazdów silnikowych, maszyn i urządzeń", Brno 2010

4/2010

J. Zębala

Międzynarodowy Kongres SAE 2010, Detroit, Michigan, USA

8/2010