Spis treści rocznika 2011

SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2011

AUTOR

TYTUŁ

NR

 

wykładnia prawa

K. Dąbkiewicz

Ponownie o oskarżycielskich uprawnieniach straży gminnych w sprawach o wykroczenia z art. 97 Kodeksu wykroczeń w zw. z art. 78 ust. 4 ustawy „Prawo o ruchu drogowym”

3/2011

A. Dziergawka

Zakaz prowadzenia pojazdów orzekany wobec nietrzeźwego rowerzysty

7/2011

A. Herzog

Niezastosowanie się do art. 78 ust. 4 prawa o ruchu drogowym w świetle ostatniego orzecznictwa Sądu Najwyższego

2/2011

Stan nietrzeźwości czy stan po użyciu alkoholu?

5/2011

T. Huminiak

Odpowiedzialność karna egzaminatora za wypadek i za wykroczenia, powstałe w trakcie praktycznego egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osoby ubiegającej się o wydanie prawa jazdy kategorii B

8/2011

W. Kotowski

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1 marca 2011 r., sygn. V KK 284/10, w sprawie zbiegnięcia z miejsca wypadku

11/2011

B. Kurzępa

Kompetencje straży gminnej w zakresie złożenia wniosku o ukaranie za wykroczenie z art. 97 k.w.

1/2011

Usunięcie pojazdu z drogi

2/2011

M. Leciak

Definicja stanu nietrzeźwości z art. 115 § 16 k.k. i jej interpretacja na gruncie przestępstwa z art. 178a k.k. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 listopada 2010 r., sygn. IV KK 165/10

5/2011

M. Leciak

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeź­wości pomimo orzeczonego uprzednio zakazu jego prowadzenia. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 stycznia 2011 r., sygn. IV KK 291/10

6/2011

M. Małecki

Charakter prawny art. 178a § 4 Kodeksu karnego

8/2011

P. Piszczek

K. Tybuszewski

Praktyczne i teoretyczne aspekty stosowania art. 138 § 2 k.p.a. w zakresie nakładania kar pieniężnych za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym

3/2011

K. Pierzchała

Na marginesie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 30 sierpnia 2011 r., sygn. IV KK 187/11

12/2011

T. Razowski

Kilka słów w sprawie praktyki unie­ruchomienia pojazdu

6/2011

A. Skowron

Nowelizacja z dnia 22 lipca 2010 r. ustawy „Prawo o ruchu drogowym” w aspekcie wykroczeń godzących w bezpieczeństwo i porządek ruchu na drogach. Uwagi krytyczne

1/2011

O nowym przepisie art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń. Krótka polemika z artykułem R. A. Stefańskiego pt. „Wykrocze­nie niewskazania osoby, której powierzono pojazd do kierowania lub używania”

4/2011

„O poprawianiu prawa” (część 1)

6/2011

Polemiki wokół art. 96 § 3 k.w. ciąg dalszy

10/2011

„O poprawianiu prawa” (część 2)

11/2011

R. A. Stefański

Reglamentacja ruchu na drogach wewnętrznych

1/2011

Wykroczenie niewskazania osoby, której powierzono pojazd do kierowania lub używania

3/2011

Zakres przedmiotowy terminowego zakazu prowadzenia pojazdów, orzekanego obligatoryjnie

5/2011

Raz jeszcze o wykroczeniu niewskazania osoby, której powierzono pojazd

6/2011

Kontrola ruchu drogowego przez strażników straży gminnych (miejskich) przy pomocy urządzeń rejestrujących

9/2011

Uprawnienia kontrolne Inspekcji Transportu Drogowego dotyczące kierują­cego pojazdem niewykonującego przewozu drogowego

10/2011

Głos w kwestii odpowiedzialności egzaminatora za przestępstwo lub wykroczenie drogowe popełnione przez egzaminowanego

12/2011

B. Sygit

W. Kotowski

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 września 2009 r., sygn. I SA/BD 452/09, w sprawie terminu przedawnienia ściągalności opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania

10/2011

A. Ważny

Zajęcie pasa drogowego pod niedozwolony obiekt. Omówienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 maja 2009 r., sygn. II GSK 910/08

12/2011

B. Zborowska

Przyznanie wynagrodzenia i zwrotu kosztów za wykonywanie dozoru nad pojazdem usuniętym z drogi. Uchwała składu 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 listopada 2010 r., sygn. I OPS 1/10

6/2011

 

diariusz prawniczy

A. Jasiński

Diariusz prawniczy (55)

4/2011

Diariusz prawniczy (56)

9/2011

z wokandy sądowej

L. K. Paprzycki

Procesowe „wyjście” z alternatywno­ści opinii bie­głego

1/2011

Procesowa „schizofrenia” oskarżenia

2/2011

Wyjaśnianie opinii biegłego po dziesię­ciu latach

3/2011

Wina pieszego, czy także niewystarczająco ostrożnego kierowcy?

4/2011

Kierowca trzeźwy, czy nietrzeźwy?

5/2011

Kto kierował samochodem w chwili wypadku?

6/2011

Uzupełnienie opinii biegłego w toku rozprawy przed sądem odwoławczym

7/2011

Zamiar ewentualny, czy skrajna lekkomyślność?

8/2011

Niebezpieczny manewr cofania

9/2011

Widoczność rowerzysty

10/2011

Opinia biegłego rekonstruująca przebieg wypadku drogowego a taktyka obrony

11/2011

Kierowca czy pasażer?

12/2011

 

z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania

A. Gajek

S. Walczak

Wpływ niesprawności układu hamulcowego na proces hamowania samochodu osobowego na suchej nawierzchni drogi

2/2011

P. Krzemień

Wpływ współczynników restytucji i tarcia w węźle zderzenia na przedzderzeniowe prędkości pojazdów. Optymalizacja jako narzędzie obliczeń

4/2011

A. Reza

Zmiana toru jazdy pojazdów jednośladowych

3/2011

G. Teresiński

Obszary kompetencji biegłych z zakresu nauk technicznych i medycyny sądowej przy ustalaniu osoby kierującej pojazdem w chwili wypadku

7/2011

W. Wach

Weryfikacja symulacji zderzenia pojazdów ze względu na niepewność modelowania

2/2011

V-SIM

A. Olszewski

S. Wolak

Budowa modelu pojazdu w programie V-SIM. Część 2: przyczepa z osią kierowaną

1/2011

S. Wolak

Tor ruchu pojazdu – praktyczne wykorzystanie mode­lu kierowcy w programie V-SIM

7/2011

Manewr rozpędzania pojazdu w programie V-SIM. Aspekt praktyczny

12/2011

 

materiały szkoleniowe

D. Bułka

R. Janczur

K. Wach

Nowoczesna aparatura pomiarowa do badań podłużnej i poprzecznej dynamiki pojazdów

11/2011

A. Gajek

A. Woś

Ocena stanu samochodowych płynów hamulcowych w warunkach eksploatacji

5/2011

M. Goniewicz

K. Goniewicz

Udzielanie pierwszej pomocy na miejscu wypadku drogowego. Zagadnienia prawne

9/2011

R. Grzegorski

P. Krzemień

Systemy rejestracji i przekazywania danych GPS

6/2011

W. Kotowski

Naruszenie prawa kierowcy do parkowania pojazdu na drodze publicznej

5/2011

Nowe zasady ruchu rowerów

10/2011

P. Krzemień

A. Gajek

Powypadkowa ocena stanu samochodowych płynów hamulcowych

5/2011

J. Leszczyńska

Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji na podstawie uzasadnionych zastrzeżeń co do kwalifikacji osoby posiadającej uprawnienie do kierowania pojazdem

4/2011

K. A. Politowicz

Międzyinstytucjonalny obieg dokumentu prawa jazdy. Część 1: prawo jazdy a prawo do jazdy

9/2011

Międzyinstytucjonalny obieg dokumentu prawa jazdy. Część 2: rola służb kontroli ruchu drogowego w obiegu dokumentu prawa jazdy

10/2011

Międzyinstytucjonalny obieg dokumentu prawa jazdy. Część 3: dokument prawa jazdy w postępowaniach: administracyjnym, karnym i wykroczeniowym

11/2011

Międzyinstytucjonalny obieg dokumentu prawa jazdy. Część 4: zagraniczne i międzynarodowe prawa jazdy

12/2011

S. Pytel

Czas reakcji kierowcy w praktyce opiniowania wypadków drogowych

2/2011

Wspomaganie pracy biegłego ds. wypadków drogowych programem fotogrametrycznym. Część 1: Identyfikacja punktów dopasowania

8/2011

Wspomaganie pracy biegłego ds. wypadków drogowych programem fotogrametrycznym. Część 2: Deformacja obrazu

9/2011

Wspomaganie pracy biegłego ds. wypadków drogowych programem fotogrametrycznym. Część 3: Jakość fotografii wyjściowej

10/2011

G. Teresiński

Wykorzystanie baz danych do oceny okoliczności wypadków drogowych

8/2011

A. Tombek-Knigawka

Kolejka turystyczna

9/2011

B. Zborowska

Zasady typowania przewoźników do kontroli Inspekcji Transportu Drogowego

1/2011

Szkolenie zmniejszające liczbę punktów karnych po przekroczeniu przez kierowcę 24 punktów karnych. Omówienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 lipca 2010 r., sygn. I OSK 885/09

2/2011

Prawny charakter terminu do wydania przez organ kontroli ruchu drogowego decyzji o skierowaniu na badania psychologiczne

3/2011

Określenie terminu w decyzji o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdem w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego

4/2011

B. Zborowska

Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B

7/2011

Zawieszenie wykonywania transportu drogowego

9/2011

Kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz w zakresie problematyki przeciw­alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

11/2011

trybuna paragrafu

T. Kurczyński

Pojęcie zajęcia zarobkowego w rozumieniu art. 62 ustawy o Policji – dziwna rzeczywistość

4/2011

 

informacje

A. Tombek-Knigawka

Książka Anny Kuczkowskiej i Marty Falęty pt. „Zdro­wy Kręgosłup, Podstawowe ćwiczenia”

7/2011

Książki:            Paragraf na Drodze Numer specjalny 2011, Symulacja wypadków drogowych w programie PC-Crash

12/2011

 

wydarzenia

A. Reza

J. Zębala

XX Międzynarodowa Konferencja Inżynierii Sądowej, Brno 2011. Analiza wypadków drogowych, wycena pojazdów silnikowych, maszyn i urządzeń, ekotechnika sądowa

5/2011

recenzje

A. Ważny

Recenzja książki Wojciecha Kotowskiego pt. „Prawo o ruchu drogowym. Komentarz”, wyd. 3, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2011

11/2011

 

 

 

 

 

 

Numer specjalny – październik 2011

Materiały XII Konferencji „Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych”

AUTOR

TYTUŁ

A. Ambrożak

Najechanie na rower od tyłu. Nowe spojrzenie na analizę wypadku

Rekonstrukcja wypadku z udziałem pieszego. Odrzut pieszego Z uwzględnieniem nowych kształtów pojazdów

D. Bułka

S. Duś

Metody detekcji kolizji między obiektami w przestrzeni 3D stosowane w rekonstrukcji wypadków drogowych

D. Bułka

P. Tokarczyk

Błędy rektyfikacji zdjęć z miejsca wypadku drogowego i metody ich eliminacji

T. Chwiejczak

M. Kędzierski

Nowe metody pomiarowe rejonu miejsca wypadku i pojazdów

P. Ciępka

J. Zębala

Widoczność trójkątnych tablic wyróżniających w światłach sa­mochodów osobowych

P. Ciępka

A. Reza

J. Zębala

Przyspieszenia w ruchu pieszych. Nowe wyniki badań

K. Czub

P. Świder

Badania poligonowe i obliczenia intensywności hamowania motocykla z użyciem hamulca przedniego, tylnego i obu jednocześnie

T. Diupero

M. Jarczewski

Eksperyment techniczny w opiniowaniu zdarzeń drogowych

T. Diupero

K. Zielonka

T. Sobolewski

M. Jarczewski

Bezpieczeństwo pasażerów samochodu w kontekście uderzenia samochodu osobowego w tył pojazdu ciężarowego wyposażonego w tylne urządzenie zabezpieczające

M. Guzek

Z. Lozia

K. Stępień

Z. Uchman

P. Zdanowicz

Zastosowanie symulatora jazdy samochodem do oceny zacho­wania się kierowcy w sytuacjach awaryjnych

P. Kohút

E. Kolla

G. Kasanický

Obliczanie parametru ∆V w kolizji dwóch pojazdów dla celów identyfikacji obrażeń typu whiplash

P. Korobczuk

Ślady kryminalistyczne – ważny element opiniowania w sprawach dotyczących zdarzeń drogowych

P. Krzemień
J. Unarski

Wykorzystanie możliwości rejestracyjnych odbiorników GPS w rekonstrukcji wypadków drogowych

P. Krzemień

A. Gajek

Wpływ współczynnika restytucji i kąta stożka tarcia na wyliczaną prędkość w zderzeniach – algorytm ewolucyjny jako narzędzie obliczeń

A. Kuranowski

Analiza odporności opon samochodowych na napięciowe przebicie elektryczne

Stany awaryjne elektrycznych urządzeń wspomagających układ kierowniczy jako możliwe przyczyny wypadków

A. Lewandowski

K. Kędziora

Cechy geometryczne śladów zarzucania w aspekcie parametrów krzywoliniowego ruchu samochodu osobowego

Z. Lozia

J. Pudło

Niekompatybilność wymiarowa elementów infrastruktury drogowej miast i autobusów, jako możliwe zagrożenie bezpieczeństwa ruchu pojazdów

V. Mitunevičius

Badania efektywności hamowania samochodów z układem ABS

R. Owsiański

Rastry energetyczne współczesnych samochodów osobowych w obliczeniach zderzeń

S. Pytel

Wybrane zagadnienia opiniowania wypadków z udziałem pojazdów jednośladowych

L. Stańczyk

R. Jurecki

Z. Lozia

W. Pieniążek

Wpływ wieku i doświadczenia kierowców na uzyskiwane war­tości czasów reakcji

P. Świder

R. Janczur

D. Bułka

Prędkość początkowa samochodu, a długość ujawnionych śladów blokowania kół

B. Vemola

Pirat na czeskich drogach

W. Wach

Prawdopodobieństwo warunkowe i sieci Bayesa w rekonstrukcji wypadków drogowych

M. M. Żołna

J. Nowak

Realizować czy nie? Czyli kontrowersje wokół eksperymentu rzeczoznawczego

CZĘŚĆ MEDYCZNA

K. Bąbol-Pokora

R. Jacewicz

J. Berent

DNA jako nowy sposób ustalania osoby kierującej pojazdem

G. Teresiński

Rekonstrukcja wypadków z udziałem niechronionych uczestni­ków ruchu drogowego: nowe markery pozycji uczestników kolizji

Ustalanie osoby kierującej samochodem w wypadkach typu rollover połączonych z wyrzuceniem ofiary na zewnątrz pojazdu

Medyczne i pozamedyczne możliwości oceny, czy ofiara wy­padku samochodowego miała zapięte pasy bezpieczeństwa

Ocena usytuowania ofiar wewnątrz samochodu w chwili kolizji na podstawie konfrontacji ustaleń medycznych i powypadko­wych oględzin pojazdu

Bezpieczeństwo kobiet ciężarnych i płodów w sytuacji kolizji drogowej

K. Woźniak

A. Moskała

T. Grządziel

E. Rzepecka-Woźniak

P. Kluza

Wykorzystanie pośmiertnej angiografii TK dla dokumentacji obrażeń kończyn dolnych u ofiar wypadków drogowych