SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2016

AUTOR

TYTUŁ

NR

wykładnia prawa

J. Berezowska

E. Grzęda

Problem zatrzymywania prawa jazdy kierowcom przekraczającym dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h. Uwagi de lege ferenda

7/2016

J. Brylak

Przesłanki odpowiedzialności sprawcy przestępstwa skutkowego. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia19 maja 2015 r., sygn. V KK 85/15

3/2016

Zakres terytorialny zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2016 r., sygn. IV KK 324/15

5/2016

Paralelność instytucji apelacji z ewolucją zasad ruchu drogowego. Rys historyczny

9/2016

Zakaz prowadzenia pojazdów jako prawnokarna forma reakcji na naruszenie bezpieczeństwa w komunikacji

12/2016

J. Dąbrowski

Zmiana kierunku jazdy w kontekście ogólnych i szcze­gólnych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym

6/2016

B. Gadecki

Odpowiedzialność karna za zniszczenie lub uszko­dzenie pojazdu zabytkowego w wyniku zdarzenia drogo­wego

6/2016

M. Garwol

Tryb ścigania przestępstwa z art. 177 § 1 Kodeksu karnego w perspektywie zmiany relacji prawnej między pokrzywdzonym a sprawcą

7/2016

S. Joachimiak

Regulacja art. 180a Kodeksu karnego i jego relacja do innych przepisów przewidujących odpowiedzialność karną za prowadzenie pojazdu bez wymaganych upraw­nień

1/2016

Podwórko a miejsce przestępstwa drogowego w orzecznictwie Sądu Najwyższego

7/2016

Droga leśna jako miejsce ruchu lądowego

10/2016

W. Kotowski

Wnioskowe przestępstwo drogowe. Uwagi na marginesie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 2015 r., sygn. III KK 72/15

1/2016

O wyższy poziom postępowań karnych w sprawach o wypadki drogowe

5/2016

W. Kotowski

Wybrane problemy dotyczące orzekania środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów w świetle badań empirycznych

12/2016

B. Kurzępa

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 sierpnia 2015 r., sygn. III SA/Gd 249/15, w sprawie weryfikacji przesłanek skierowania kierowcy na badania lekarskie

4/2016

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 5 listopada 2015 r., sygn. III SA/Po 472/15, w sprawie bezprawności cofnięcia uprawnień do prowadzenia pojazdów na podstawie pierwszego badania lekarskiego, zaskarżonego przez osobę badaną

10/2016

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 2 czerwca 2016 r., sygn. IISA/Gl 260/16, w sprawie wprowadzania do produkowanych seryjnie pojazdów indywidualnych zmian konstrukcyjnych i późniejszej ich rejestracji przez uprawnione do tego urzędy

11/2016

M. Małecki

Jak rozumieć niebezpieczeństwo katastrofy? Problematyka przypisania skutku i tożsamości czynu opisanego w art. 174 Kodeksu karnego. Artykuł polemiczny

2/2016

Przestępstwo niezatrzymania pojazdu do kontroli drogowej (projektowany art. 178b Kodeksu karnego)

10/2016

M. Marciniak

Zakaz prowadzenia pojazdów orzekany za przestępstwo z art. 178 a § 1 i 4 Kodeksu karnego na tle orzecznictwa sądowego

10/2016

K. J. Pawelec

Umorzenie restytucyjne w sprawach o przestępstwa drogowe. Czy to dobre i jasne rozwiązanie?

1/2016

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 4 grudnia 2014 r., II AKa 205/14 w sprawie wykładni pojęcia „osoba biorąca udział w czynności”

3/2016

Obiektywne przypisanie, czy uniwersalna koncepcja w sprawach o wypadki drogowe

6/2016

Sprowadzenie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zarys problematyki

8/2016

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 lipca 2014 r., sygn. V KK 32/14, w sprawie możliwości przypisania kilku uczestnikom ruchu współodpowiedzialności za wypadek drogowy

10/2016

Spowodowanie niebezpieczeństwa a wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji drogowej

11/2016

K. J. Pawelec

Reguły nieskodyfikowane w ruchu drogowym i ich prawnokarna ocena

12/2016

K. J. Pawelec

M. Pawelec

Podstawowe zagadnienia w procesie rozpoznania ustawowych znamion przestępstwa przedstawienia organom procesowym fałszywej opinii

6/2016

M. Pawelec

O zbiegu przepisów określających przestępstwa skierowane przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym

8/2016

A. Skowron

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 czerwca 2014 r., sygn. K 19/11, w sprawie prawa do obrony w postępowaniu w sprawach o wykroczenia

1/2016

„Występek z art. 177 § 1 k.k., w zakresie wskazanym w jego paragrafie 3, pozostaje przestępstwem wnioskowym również wtedy, gdy zostanie popełniony w warunkach art. 178 k.k.” Wokół postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 2015 r., sygn. III KK 72/15

3/2016

M. Wantoła

Zakres obowiązku udzielenia pomocy ofierze wypadku drogowego i sankcje za jego naruszenie

8/2016

D. Wąsik

Nagłe pogorszenie stanu zdrowia kierującego pojazdem jako przyczyna wypadku w komuni­kacji w kontekście odpowiedzialności karnej za występki z art. 177 § 1 i 2 k.k.

4/2016

diariusz prawniczy

A. Jasiński

Diariusz prawniczy (62)

11/2016

Diariusz prawniczy (63)

12/2016

z wokandy sądowej

W. Kotowski

Wypadek najechania samochodu na rowerzystę. Kto sprawcą?

3/2016

O wyższy poziom postępowań karnych w sprawach o wypadki drogowe. Sprawiedliwości stało się zadość

6/2016

L. K. Paprzycki

Szczególna ostrożność na skrzyżowaniu z sygnalizatorami świetlnymi

1/2016

Czy pieszy przed przejechaniem został potrącony?

2/2016

Szczególna ostrożność na skrzyżowaniu z sygnalizatorami świetlnymi

3/2016

Trzyletni sprawca wypadku drogowego

4/2016

Nieuprawniony rowerzysta jadący chodnikiem

5/2016

Czy rzeczywiście miało miejsce wymuszenie pierwszeństwa przejazdu?

6/2016

L. K. Paprzycki

Czy kierowca samochodu zjechał na lewą stronę jezdni?

7/2016

O prędkości bezpiecznej w warunkach nocnych – po raz ostatni

8/2016

Ograniczone uprzywilejowanie

9/2016

Sam ślad DNA nie wystarcza dla ustalenia kto prowadził pojazd

10/2016

Skutki zawracania w miejscu niedozwolonym

11/2016

Schodząc z wokandy sądowej – o dowodach zawsze wątpliwych

12/2016

redakcja

Pożegnanie prof. Paprzyckiego

12/2016

z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania

T. Diupero

Szczególne przypadki zderzenia motocyklaz samochodem osobowym

10/2016

C. Glynn

D. P. Wood

Metody rekonstrukcji wypadków z udziałem motocykli. Określanie prędkości kolizyjnej motocykla na podstawie deformacji pojazdów

3/2016

Motorcycle accident reconstruction methods. Motorcycle collision speed evaluation from vehicle deformation

3/2016

Metody rekonstrukcji wypadków z udziałem motocykli. Szacowanie prędkości przewróconego motocykla na podstawie długości drogi jego sunięcia po podłożu

4/2016

Motorcycle accident reconstruction methods. Motorcycle speed evaluation from its post-crash slide distance

4/2016

redakcja

Sprostowanie błędu w artykule C. Glynna i P. Wooda zamieszczonego w numerze 4/2016 „Paragrafu na Drodze”

6/2016

W. Treter

Analiza pokolizyjnych zarysowań na nadwoziach samochodów. Niektóre możliwości wykorzystania ich w rekonstrukcji wypadku

2/2016

J. Unarski

Obowiązek noszenia elementów odblaskowych przez pieszych w kontekście problemów opiniowania. Głos w dyskusji

8/2016

Wypadki na przejściach dla pieszych – niektóre problemy opiniodawcze. Głos w dyskusji

9/2016

materiały szkoleniowe

P. Ciępka

S. Wolak

Opóźnienia hamowania motocykla z zaawansowanym układem hamulcowym na mokrej nawierzchni. Wyniki prób hamowania, na przykładzie skutera Honda S-Wing

4/2016

P. Ciępka

J. Zębala

Weryfikacja wyników eksperymentu widoczności. Od jakościowej do ilościowej oceny jasności odzieży pieszego

6/2016

Z. Barszcz

T. Diupero

Bezpieczeństwo bierne (ochrona użytkowników) w autobusach i kabinach samochodów ciężarowych w świetle przepisów i badań

9/2016

T. Diupero

Pas bezpieczeństwa – właściwości techniczne, funkcjonalne i ochronne

11/2016

W. Kotowski

Nowelizacje ustawy – Prawo o ruchu drogowym dokonane w 2015 roku

1/2016

Nowelizacja Kodeksu karnego w odniesieniu do ruchu drogowego

2/2016

T. Krukowicz

Problem sygnalizacji świetlnej w opiniowaniu wypadków drogowych. Artykuł polemiczny

5/2016

M. Małolepszy

Konsekwencje prawne przekroczenia dopuszczalnej prędkości w polskim i niemieckim systemie prawnym

1/2016

M. Ogłoziński

Dane rejestrowane przez tachograf cyfrowy jako źródło informacji dla biegłego

11/2016

J. Ondruš

Proces hamowania ciężarowego pojazdu użytkowego

7/2016

Braking process of the respective heavy goods truck

7/2016

W. Pieniążek

Wybrane zagadnienia eksperymentalnych badań dynamiki poprzecznej ciężkich pojazdów samochodowych

9/2016

S. Pytel

M. Brudny

M. Konior

Systemy zarządzania ruchem drogowym w praktyce biegłego sądowego do spraw wypadków drogowych

5/2016

B. J. Stefańska

System punktów w hiszpańskim prawie o ruchu drogowym

2/2016

W. Treter

Skutki uderzenia kołem samochodu w krawędź przeszkody. Przegląd badań w świetle danych literaturowych

4/2016

Przewracanie się „highside” motocykla na łuku drogi

8/2016

„Highsider” Typ Motorradsturz

8/2016

J. Wierciński

Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, na tle zasady kontradyktoryjności postępowania sądowego

3/2016

P. Żółty

Tachografy inteligentne – czy to skuteczny sposób na manipulacje?

11/2016

trybuna paragrafu

J. Unarski

Skręt w lewo – między teorią i praktyką. Głos w dyskusji

7/2016

wydarzenia

P. Ciępka

A. Reza

XXV międzynarodowa naukowa konferencja inżynierii sądowej, Brno 2016

2/2016

J. Zębala

Międzynarodowy Kongres SAE 2016, Detroit (Michigan) USA

5/2016

informacje

Informacje dla autorów

w każdym numerze

Lista stałych recenzentów

10/2016

Informacje dla prenumeratorów

w każdym numerze