Spis treści rocznika 2017

SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2017

 

AUTOR

TYTUŁ

NR

wykładnia prawa

A. Duda,

M. Małecki

Charakter prawny art. 178 § 1a Kodeksu karnego. Uwagi do projektu nowelizacji

2/2017

P. Gacek

Procedura usunięcia pojazdu z drogi na podstawie art. 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Aspekty wybrane

2/2017

Obowiązek właściciela lub posiadacza pojazdu wskazania osoby, której powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie

5/2017

S. Joachimiak

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 2016 r., sygn. III KK 427/15, w sprawie braku możliwości zatarcia wcześniejszego skazania za przestępstwo z art. 178a § 1 lub 4 k.k., gdy czyn popełniono przed upływem okresu niezbędnego do zatarcia tego skazania

5/2017

A. Kania

Prawnokarna regulacja nierespektowania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Uwagi na tle teorii i praktyki stosowania prawa. Część 1

1/2017

Prawnokarna regulacja nierespektowania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Uwagi na tle teorii i praktyki stosowania prawa. Część 2

2/2017

B. Kurzępa

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 października 2016 r., sygn. III KK 229/16, w sprawie pojęcia „droga wewnętrzna”

4/2017

M. Małecki,

P. Tabora

Wymiar kary za popełnienie przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji po najnowszych nowelizacjach Kodeksu karnego

3/2017

D. Mieczkowska

Zakaz prowadzenia pojazdów orzekany obligatoryjnie za przestępstwo określone w art. 178b lub art. 180a k.k. Projektowany art. 42 § 1a Kodeksu karnego

3/2017

Prawnokarne konsekwencje niestosowania się do zakazu prowadzenia pojazdów w świetle nowelizacji Kodeksu karnego z dnia 23 marca 2017 r.

5/2017

K. J. Pawelec

Czynniki mające wpływ na powodowanie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym

1/2017

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 24 sierpnia 2016 r., sygn. II Aka 201/16, w sprawie tzw. „sprawstwa rozszerzonego” spowodowania wypadku drogowego

3/2017

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 22 września 2016 r., sygn. V KK 221/16, w sprawie traktowania skutków wypadku jako czynnika wpływającego na wymiar kary

4/2017

Zapobieganie niebezpieczeństwu w ruchu drogowym. Zagadnienia wybrane

5/2017

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 grudnia 2015 r., sygn. II Aka 386/16, w sprawie sprowadzenia niebezpieczeństwa nastąpienia katastrofy przez sprawcę niebędącego uczestnikiem ruchu drogowego

6/2017

A. Rybak

Prawna analiza zasadności użycia lewego kierunkowskazu przy wjeździe na skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Problematyka stosowania prawa na tle teorii i praktyki

4/2017

K. M. Stańczyk

O pieszym, jako sprawcy wypadku drogowego z udziałem motocyklisty

5/2017

M. Starzyk

Problemy oceny stanu technicznego pojazdu stwarzającego bezpośrednie zagrożenie dla ruchu w świetle odpowiedzialności karnej osób szczególnie zobowiązanych do ochrony bezpieczeństwa ruchu drogowego

6/2017

R. A. Stefański

Zakaz korzystania z telefonu komórkowego podczas kierowania pojazdem

1/2017

K. Tybuszewski

Czy przepisy art. 84 ust. 3 punkty 1 i 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym naruszają konstytucyjną zasadę proporcjonalności?

4/2017

diariusz prawniczy

A. Jasiński

Diariusz prawniczy (64)

2/2017

Diariusz prawniczy (65)

3/2017

Diariusz prawniczy (66)

4/2017

z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania

T. Coufal

Specyfika obliczania w programie symulacyjnym PC-Crash wartości EES przy użyciu modułu „Crash 3 – obliczanie EBS”

6/2017

C. Żaba,

K. Pawlak,

P. Świderski,

Z. Żaba

Błędne ustalenie koronera dotyczące pasów bezpieczeństwa. Analiza przypadku

1/2017

materiały szkoleniowe

J. Brylak

Środki dowodowe według Kodeksu postępowania karnego

6/2017

S. Głuszek

Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych w praktyce śledczej. Zarys problematyki

3/2017

J. Kilijański

Możliwości odczytu i wydruku prędkości bezpośrednio z pamięci tachografu cyfrowego oraz z przechowywanych danych, po ich pobraniu z tachografu. Dane zapisane w systemach GPS

1/2017

Sprostowanie (do artykułu pt. Możliwości odczytu i wydruku prędkości bezpośrednio z pamięci tachografu cyfrowego oraz z przechowywanych danych, po ich pobraniu z tachografu. Dane zapisane w systemach GPS).

3/2017

I. Mahdalová

T. Malina

Problematyka przebiegu wypadku na mini rondzie. Studium przypadku

4/2017

K. Nowak

Manipulacje dokonywane w tachografach a bezpieczeństwo w ruchu drogowym

2/2017

W. Treter

Analiza początkowej fazy hamowania motocykli

4/2017

„Efekt rampowy” w kolizji samochodów

5/2017

Przewracanie motocykla jako manewr obronny

6/2017

z notatnika biegłego

P. Ciępka

Chwila powstania stanu zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kluczowym elementem analizy możliwości uniknięcia wypadku

2/2017

R. Grużewski

Dokładność analizy rzeczowego materiału dowodowego podstawą wykonania rzetelnej opinii

3/2017

S. Pytel

Prędkość i pozycja pojazdu w aspekcie możliwości jego dostrzeżenia

5/2017

Poklatkowa analiza zapisu obrazu z kamery jako źródło informacji o prędkości uczestnika wypadku drogowego

6/2017

A. Reza

Czy i kiedy kierowcy mającemu pierwszeństwo można przypisać przyczynienie się do wypadku bądź jego skutków. Analiza pewnego przypadku

1/2017

R. Wrona

Brak odpowiedniej widoczności wokół pojazdu zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego

4/2017

wydarzenia

P. Ciępka

XXVI Międzynarodowa Konferencja Inżynierii Sądowej, Brno 2017

4/2017

informacje

Lista stałych recenzentów

1/2017

XV Międzynarodowa Konferencja „Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych”, Zakopane, 28–30 września 2017 r.

2/2017

Informacje dla autorów

w każdym numerze

 

Informacje dla prenumeratorów

w każdym numerze