Spis treści rocznika 2018

AUTOR

TYTUŁ

NR

wykładnia prawa

M. Burtowy

Wypadek drogowy z udziałem rowerzystki. Studium przypadku

A road accident involving a cyclist. A case study

6/2018

J. Dudek,

J. Kajfasz

Między założeniami a praktyką – analiza krytyczna artykułu 178b Kodeksu karnego

Between assumptions and practice – critical analysis of art. 178b of the Polish Penal Code

4/2018

Ł. Duśko

Podmiot zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej z tytułu nieopłacenia opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania. Uwagi krytyczne na tle orzecznictwa sądów administracyjnych

The subject obliged to pay an additional fee due to non-payment of the parking fee in the paid parking zone – critical remarks on the background of the judicature of administrative courts

4/2018

P. Gacek

Powiadomienie o usunięciu pojazdu z drogi jako niezbędny element procedury umożliwiającej wydanie pojazdu albo wystąpienie do sądu o orzeczenie jego przepadku na rzecz Skarbu Państwa. Zagadnienia wybrane

Notification about removing a vehicle from the road as an indispensable element of the procedure enabling the issuance of the vehicle or go to court to decree a judgement of confiscation of the vehicle for the benefit of the State Treasury. Selected issues

3/2018

Doręczenie powiadomienia o usunięciu pojazdu z drogi. Analiza legalna problemu

Delivery of a notification about removing a vehicle from the road. A legal analysis of the problem

5/2018

S. Joachimiak

Zmiany w prawie o ruchu drogowym wprowadzone ustawą z dnia 23 marca 2017 r.

Amendments to the Road Traffic Act introduced by the Act of 23 March 2017

1/2018

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2017 r., sygn. III KK 345/16, w sprawie reguł ostrożności przy nieumyślnym sprowadzeniu katastrofy w ruchu lądowym

Commentary on the sentence of the Supreme Court of 8 March 2017, Ref. No. III KK 345/16 (regarding norms of cautiousness in unintentionally bringing catastrophe in land traffic)

4/2018

Zatrzymanie prawa jazdy a stan wyższej konieczności. Uwagi ogólne na tle nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Driving license suspension vis-a vis state of emergency. General comments against the background of the amendment – Road Traffic Act

5/2018

A. Kania

Ustawowe znamiona przestępstwa sprowadzenia katastrofy (art. 173 k.k.) oraz bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy (art. 174 k.k.) w świetle poglądów orzecznictwa sądowego

The statutory criteria of the offence of causing a disaster (Article 173 of Penal Code) and an imminent danger of a disaster (Article 174 of Penal Code) in the opinions of the judicature

3/2018

D. Kwiatkowski

Wpływ zatarcia skazania na możliwość przypisania odpowiedzialności z art. 178a § 4 Kodeksu karnego. Artykuł polemiczny

The influence of erasion of conviction on criminal liability under art. 178a § 4 of the Penal Code. A polemical article

5/2018

G. Majewski

P. Majewski

Sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy, w szczególności w ruchu drogowym

Causing the danger of a disaster, particularly in the road traffic

2/2018

Miejsce spowodowania i sprawca wypadku drogowego w kontekście art. 177 Kodeksu karnego

Place and perpetrator of causing a road accident in view of art 177 of Penal Code

4/2018

M. Małecki,

D. Kwiatkowski

Odpowiedzialność karna za niebezpieczne hamowanie. Studium trzech przypadków

Criminal responsibility for dangerous braking. A study of three cases

1/2018

K. J. Pawelec

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2016 r., sygn. II KK 216/16, w sprawie oceny możliwości przypisania oskarżonemu o wypadek skutku, w kontekście zachowania się pokrzywdzonego

Commentary on the judgement of the Supreme Court of 17 November 2016, Ref. II K 216/16, on assessment of the possibility of ascribing responsibility to the accused for the effects of an accident, in the context of the behaviour of the victim

1/2018

Agresja w ruchu drogowym i reakcja na nią. Karno-materialna ocena tego zjawiska – zagadnienia wybrane

Aggression in road traffic and response to it. Assessment of the problem in view of criminal and substantive law – selected issues

2/2018

Opinia pozaprocesowa i jej ocena w procesie karnym. Zagadnienia wybrane

Non-procedural expert report and its evaluation in criminal proceedings. Selected issues

3/2018

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 2014 r., sygn. III KK 416/13, w sprawie skutku niezwrócenia prawa jazdy w przypadku orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

Commentary on the judgement of the Supreme Court of 20 March 2014, Ref. III KK 416/13, on the effect of the failure to return the driving licence in the case of driving ban decision

4/2018

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2016 r., sygn. V KK 372/15, w sprawie uprzedniego skazania za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, jako warunku obostrzającego odpowiedzialność karną sprawcy

Commentary on the judgement of the Supreme Court of 19 January 2016, Ref. No V KK 372/15, on the previous conviction for drunk driving or driving under influence of other intoxicating agent, as a condition tightening the perpetrator’s criminal liability

5/2018

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 14 lutego 2017 r., sygn. IACa 1320/16, w sprawie skutku jako kryterium zwiększonej odpowiedzialności za spowodowanie wypadku drogowego

Commentary on the judgement of the Court of Appeal in Cracow of 14 February 2017, Ref. I ACa 1320/16, on the result as a criterion of increased responsibility for causing a road accident

6/2018

D. Szeleszczuk

Kryminalizacja procederu „cofania liczników” w świetle projektów nowelizacji Kodeksu karnego

Criminalisation of “odometer falsification” in the light of draft amendments to the Penal Code

6/2018

K. Tybuszewski

Ocena dopuszczalności stosowania wag typu SAW do ustalania rzeczywistej masy całkowitej zespołu pojazdów metodą sumowania nacisków poszczególnych osi

Assessment of the acceptability of using SAW single axle weightbridges to determine the actual total weight of combination vehicles by the method of summing of individual axle load

1/2018

Zatrzymanie prawa jazdy, jako czynność faktyczna, nie podlega kontroli sądu administracyjnego. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 listopada 2017 r., sygn. I OSK 2369/17

Suspension of driving license, as an actual operation, is not subject to administrative court control. Decision of the Supreme Administrative Court of 23 November 2017, Ref. No I OSK 2369/17

2/2018

z problemów rekonstrukcji wypadków
i opiniowania

T. Coufal

Szacowanie wartości parametru EES dla nietypowego pojazdu

Assessment of EES parameter value for a vehicle of un­known stiffness parameters

2/2018

M. Křižák

Wykorzystanie zapisu kamer wideo w analizie wypadków drogowych. Studium przypadku

Application of video camera recordings in road accident analysis. A case study

3/2018

A. Reza

Analiza czasowo-przestrzenna wypadku, gdy czas Δt, tj. różnica między czasem trwania stanu zagrożenia a sumą czasu narastania opóźnienia hamowania i czasu hamowania przed wypadkiem jest krótszy niż czas reakcji kierowcy

Time-distance analysis of an accident when Δt duration (i.e. the difference between the duration of the state of threat and the sum of duration of braking deceleration increments and duration of braking before an accident) is shorter than the reaction time of a driver

1/2018

W. Treter

Parametry ruchu pieszych – przyczynek do rozpoznania problemu

Parameters of pedestrian movement – an article contributing to understanding the problem

1/2018

materiały szkoleniowe

P. Ciępka

A. Reza

J. Zębala

Opóźnienia hamowania autobusów miejskich i możliwości oceny wartości opóźnienia hamowania przez pasażerów

Braking deceleration tests of city buses and possibility of braking deceleration evaluation by passengers

3/2018

R. Mikulec

Badania dynamiki poprzecznej i podłużnej samochodów Škoda Fabia III i Škoda Superb III

Lateral and longitudinal dynamics tests of Škoda Fabia III and Škoda Superb III cars

6/2018

S. Pytel

S. Dylewski

M. Tuleja

Technologiczny czas naprawy pojazdu w aspekcie czasu wynajmu samochodu zastępczego

Vehicle repair technological time in the aspect of replacement car rental time

5/2018

W. Treter

Niektóre aspekty ruchu motorowerów i małych skuterów

Some aspects of the movement of mopeds and small scooters

2/2018

z notatnika biegłego

J. Kilijański

S. Olszowski

Zderzenie samochodów Peugeot i Seat. Jak było naprawdę?

The crash of Peugeot and Seat cars. What was the real truth?

4/2018

R. Owsiański

P. Czech

Wykorzystanie impulsu siły uderzenia w obliczeniach zderzeń

The use of impact force impulse in collision calculations

3/2018

S. Tokař

Zderzenie się rowerzysty z kobietą poruszającą się na łyżworolkach

Collision of a cyclist with an in-line skater

5/2018

wydarzenia

W. Kotowski

Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie ma nowego dyrektora

The Cracow Institute of Forensic Research has a new director

1/2018

A. Reza

P. Ciępka

IV Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Biegłych Sądowych do Spraw Wypadków Drogowych, Zegrze, 21–22 września 2018 r.

IV Symposium of the Polish Association of Court Expert Witnesses for Road Accidents, Zegrze, 21–22 September 2018 r.

6/2018

J. Zębala

26 Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Badania Wypadków Drogowych (EVU) – Haarlem (Holandia) 2017

26 Annual EVU Conference – Haarlem (Holland) 2017

4/2018

Trybuna „Paragrafu”

S. Pytel

Manewr wyprzedzania w praktyce opiniowania wypadków drogowych

Overtaking manoeuvre in the expert witness reporting

2/2018

informacje

Lista stałych recenzentów

1/2018

Informacje dla autorów

w każdym numerze

 

Informacje dla prenumeratorów

w każdym numerze