Paragraf na drodze 1/2014

Wykładnia prawa

Mikołaj Małecki
Normatywna zawartość art. 178a § 4 k.k. W odpowiedzi na kilka uwag prof. R. A. Stefańskiego
The normative content of Art. 178a § 4 Criminal Code. In response to some comments by Prof. R. A. Stefański

Streszczenie
Artykuł jest odpowiedzią na polemikę R. A. Stefańskiego, przedstawioną w jego artykule pt. Kilka uwag na kanwie artykułu M. Małeckiego "Przestępstwo określone w art. 178a § 4 k.k. - uwagi de lege lata", opublikowanym w numerze 11/2013 "Paragrafu na Drodze". Autor, analizując zarzuty postawione przez R. A. Stefańskiego, odwołuje się do tekstu Kodeksu karnego oraz do zasad prawidłowej wykładni prawa. Po uwzględnieniu normatywnej zawartości art. 178a § 4 k.k., autor, w odpowiedzi na polemikę, nie znajduje podstaw do odstąpienia od swych wcześniejszych poglądów.

Słowa kluczowe
Nietrzeźwy kierowca, recydywa, typ kwalifikowany, zasady wykładni prawa.

Abstract
The article is a response to the R. A. Stefański's polemic, which was presented in the article A few comments on M. Małecki's article "Offence under Art. 178a § 4 Criminal Code. Notes de lege lata" published in Issue 11/2013 of “Paragraph on the Road”. The author analyses allegations raised by R. A. Stefański, referring to the text of the Criminal Code and the rules of the correct interpretation of law. As a result of the analysis of the normative content of Art. 178a § 4 Criminal Code, the author finds no basis to withdraw from his earlier views.

Key Words
Drunk driver, recidivism, qualified type, principles of interpretation of the law.


Dorota Mieczkowska
Jazda na rowerze w stanie nietrzeźwości. Czy kontrawencjonalizacja była naprawdę potrzebna?
Riding a bicycle in a state of intoxication. Was decriminalization really necessary?

Streszczenie
Artykuł dotyczy przeprowadzonego zabiegu uchylenia art. 178a § 2 k.k. przy jednoczesnym wprowadzeniu nowego wykroczenia, określonego w art. 87 § 1a k.w., które polega na prowadzeniu pojazdu niemechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu. Autorka poddaje analizie praktykę orzekania na podstawie art. 178a § 2 k.k. oraz ocenia celowość przeprowadzenia tego zabiegu kontrawencjonalizacji. Wprowadzony art. 87 § 4 k.w. ustanawia fakultatywny tryb orzekania zakazu prowadzenia pojazdu w przypadkach określonych w paragrafach 1a i 2. Wątpliwości autorki wzbudza ograniczenie zakresu tego zakazu wyłącznie do pojazdów innych niż mechaniczne, co może prowadzić do słabszej ochrony bezpieczeństwa w komunikacji.

Słowa kluczowe
Kontrawencjonalizacja, art. 178a § 2 k.k., art. 87 § 1a k.w., pojazd niemechaniczny, stan nietrzeźwości, stan pod wpływem podobnie działającego środka, fakultatywny zakaz prowadzenia pojazdów na podstawie art. 87 § 4 k.w.

Abstract
The article concerns the repeal of Art. 178a § 2 Criminal Code, and simultaneous introduction of a new petty offence, defined in Art. 87 § 1a Code of Petty Offences, which consists in driving a non-motor vehicle in a state of alcohol intoxication or under the influence of a similarly acting substance, on a public road or in a residential area or in a traffic zone (on a private road). The author analyses the practice of adjudication on the basis of Art. 178a § 2 Criminal Code and also assesses the advisability of carrying out this decriminalization. The introduced Art. 87 § 4 Code of Petty Offences establishes an optional mode of imposing a driving ban in cases defined in paragraphs 1a and 2. The author has doubts about limiting the scope of this ban exclusively to non-motor vehicles, which may lead to weaker protection of road safety.

Key Words
Decriminalization, Art. 178a § 2 Criminal Code, Art. 87 § 1a Code of Petty Offences, non-motor vehicle, state of intoxication, state under the influence of a similarly acting agent, optional driving ban pursuant to Art. 87 § 4 Code of Petty Offences.


Beata Zborowska-Guziuk
Umieszczanie dowodu opłaty parkingowej za przednią szybą pojazdu. Uwagi na marginesie orzecznictwa sądów administracyjnych

Placing pay and display ticket on the inside of the windscreen of a vehicle. Notes on administrative court rulings

Streszczenie
W artykule zostały porównane dwa orzeczenia sądów administracyjnych, tj. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 29 lutego 2012 r., sygn. III SA/Łd 48/12 oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 sierpnia 2012 r., sygn. OSK 1154/12, w których sądy te różnie orzekały o uprawnieniu rady miasta do wprowadzenia obowiązku umieszczania dowodu uiszczenia opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania za przednią szybą pojazdu. W artykule zaprezentowano też propozycję de lege ferenda oraz praktyczne wskazówki dla użytkowników pojazdów w tej kwestii.

Słowa kluczowe
Regulamin strefy płatnego parkowania; dowód wniesienia opłaty w postaci ważnego biletu parkingowego; obowiązek umieszczania dowodu wniesienia opłaty za przednią szybą pojazdu w widocznym miejscu.

Abstract
The article compares two rulings of administrative courts, i.e. the ruling of the Regional Administrative Court in Łódź of 29 February 2012, ref. III SA/Łd 48/12 and also the ruling of the Supreme Administrative Court of 9 August 2012, ref. OSK 1154/12, in which these courts ruled differently about the right of the city council to introduce an obligation to place in a paid parking zone a pay and display ticket on the inside of the windscreen of the vehicle. The article also presents a de lege ferenda proposal and practical tips for vehicle users in this matter.

Key Words
Paid parking zone regulations; pay and display ticket; obligation to place the pay and display ticket on the inside of the windscreen of the vehicle in a conspicuous place.


Z wokandy sądowej

Lech K. Paprzycki
Kiedy oskarżony uczestnik wypadku nic nie pamięta
When an accused participant in a road accident does not remember anything

Streszczenie
Autor omawia postępowanie w sprawie wypadku polegającego na tym, że oskarżony (i skazany) motocyklista, na prawidłowo oznakowanym zakręcie w prawo, nie skręcił zgodnie z biegiem drogi, ale pojechał na wprost, poza drogę, gdzie uderzył w okalający posesję mur. Skutkiem tego wypadku była śmierć pasażerki motocykla. Cechą szczególną tego postępowania był nieomal całkowity brak dowodów materialnych, dowody osobowe sprowadziły się do zeznań jednego tylko świadka, a oskarżony motocyklista konsekwentnie twierdził, że nic z wypadku nie pamięta. Autor pozytywnie ocenia postępowanie sądów w tej sytuacji, a także działania obrońcy oskarżonego motocyklisty – choć nie doprowadziły one do pozytywnego dla oskarżonego wyrokowania.

Słowa kluczowe
Wypadek drogowy, motocyklista, nikłe dowody, amnezja oskarżonego.

Abstract
The author discusses the proceedings in a case concerning an accident in which the accused (and convicted) motorcyclist, on a correctly marked bend to the right, did not follow the course of the road, but drove straight on, beyond the road, where he hit a wall surrounding a property. The accident resulted in the death of a (female) passenger on the motorbike. A specific feature of these proceedings was the almost total lack of material evidence; furthermore, testimony was only available from one witness, whilst the accused motorcyclist consistently stated that he did not remember anything from the accident. The author positively assesses the proceedings of the courts in this situation, and also the actions of the accused motorcyclist’s defence counsel – although it did not lead to a positive decision for the accused.

Key Words
Road accident, motorcyclist, scant evidence, amnesia of the accused..


Z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania

Włodzimierz Treter
Omijanie motocyklem stałej przeszkody. Problemy symulacji manewru na tle literatury
By-passing a fixed obstacle riding a motorcycle. Manoeuvre simulation problems against the background of literature

Streszczenie
Na kanwie istniejącej literatury przedmiotu autor omawia kryteria, jakie muszą być spełnione, aby przy aproksymacji trajektorii motocykla dwoma łukami kołowymi manewr omijania stałej przeszkody był skuteczny. Wykazuje, w jaki sposób o możliwości uniknięcia uderzenia w przeszkodę decyduje jej szerokość i odległość od motocykla, warunki przyczepności oraz prędkość motocykla. Zwraca uwagę, że istotne są także umiejętności kierującego oraz moment bezwładności motocykla.

Słowa kluczowe
Motocykl, omijanie, przeszkoda, manewr obronny.

Abstract
The author discusses the criteria which must be fulfilled in order to successfully pass by a fixed obstacle on a motorcycle. He shows how the width of the obstacle and its distance from the motorcycle, road adhesion conditions and speed of the motorcycle all play a role in the possibility of avoiding a collision. He notes that the abilities of the rider and the moment of inertia of the motorcycle are also important.

Key Words
Motorcycle, by-passing, obstacle, defensive manoeuvre..


Materiały szkoleniowe

Anna Zofia Krawiec
Prawa i obowiązki rowerzystów
Cyclists' rights and obligations

Streszczenie
Autorka przedstawia aktualnie obowiązujące regulacje prawne, dotyczące praw i obowiązków rowerzystów, które zostały określone m.in. w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Słowa kluczowe
Rower, rowerzysta, karta rowerowa, droga dla rowerów.

Abstract
In the article recent legal regulations concerning the rights and obligations of cyclists are presented, based on the Act of 20 June 1997 – Road Traffic Law and the Act of 5 January 2011 on vehicle drivers.

Key Words
Bicycle, cyclist, biking licence, bicycle path.


Bartosz Łopalewski
Łyżworolkarz jako uczestnik ruchu drogowego w Polsce. Uwagi porównawcze na tle regulacji prawnej w Niemczech i w Austrii
The roller-skater as a road user in Poland. Comparison with the legal situation in Germany and Austria

Streszczenie
Autor analizuje obecną regulację prawną uczestnictwa łyżworolkarzy w ruchu drogowym, konfrontując ją z potrzebami życia codziennego oraz porównując z uregulowaniami prawnymi w Niemczech i Austrii. Wskazuje na praktyczne konsekwencje obecnego stanu prawnego oraz formułuje propozycje co do przyszłego uregulowania tej kwestii.

Słowa kluczowe
Łyżworolki, wrotki, ruch drogowy, pieszy, Niemcy, Austria.

Abstract
The author analyses present legal regulations of rollerskaters’ participation in road traffic, confronting it with the needs of everyday life and comparing it with legal regulations in Germany and Austria. He points out practical consequences of the present legal status and formulates some proposals connected with regulating the issue in future.

Key Words
Roller skates, inline skates, traffic, pedestrian, Germany, Austria.